Ja es pot consultar la Memòria 2022-2023

<i>Memòria 2022-2023</i>
Memòria 2022-2023
Notícia | Recerca | Institucional | Acadèmic
(25/03/2024)

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria 2022-2023, que recull les principals dades de la institució del darrer curs acadèmic i les activitats més destacades que s’han dut a terme en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement. La publicació de la memòria coincideix amb la posada en marxa de noves pàgines al web de la UB gestionades pel Gabinet Tècnic del Rectorat: Informes i memòries i Planificació estratègica, en què es presenten de manera ordenada i entenedora informació estadística i indicadors dels diversos àmbits de l’activitat universitària.

<i>Memòria 2022-2023</i>
Memòria 2022-2023
Notícia | Recerca | Institucional | Acadèmic
25/03/2024

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria 2022-2023, que recull les principals dades de la institució del darrer curs acadèmic i les activitats més destacades que s’han dut a terme en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement. La publicació de la memòria coincideix amb la posada en marxa de noves pàgines al web de la UB gestionades pel Gabinet Tècnic del Rectorat: Informes i memòries i Planificació estratègica, en què es presenten de manera ordenada i entenedora informació estadística i indicadors dels diversos àmbits de l’activitat universitària.

En la nova Memòria 2022-2023 s’ha fet una important feina de síntesi dels continguts, que ha permès reduir l’extensió del document. Com és habitual, la publicació es complementa amb informació estadística que es pot consultar a la nova pàgina web. La memòria de la UB respon al deure i la voluntat de la institució de ser transparent i retre comptes davant la comunitat universitària i la societat. En el pròleg, el rector, Joan Guàrdia, explica que, en el document, «s’hi veuen reflectits els resultats que ha assolit la institució, a més del rigor, l’exigència i la responsabilitat amb què tota la comunitat de la Universitat de Barcelona porta a terme la tasca que té encomanada».

La Memòria 2022-2023 comença amb un capítol titulat «La Universitat de Barcelona avui», en el qual es donen a conèixer les principals magnituds que caracteritzen la institució i es glossen els trets que en defineixen la identitat. A continuació, la publicació es divideix en quatre blocs temàtics: «Una universitat compromesa amb la societat», amb les iniciatives vinculades a la transparència, l’ètica, la sostenibilitat, el bon govern, l’emprenedoria, la transferència a la societat, i les activitats institucionals, culturals i solidàries; «Una universitat líder en formació», que recull la informació sobre l’oferta acadèmica, l’atenció a l’estudiant, i la innovació, l’avaluació i la millora docents; «Una universitat a l’avantguarda de la recerca», que analitza l’activitat de recerca, la internacionalització i la captació de talent i recursos, la producció científica, la transferència de tecnologia, de coneixement i d’innovació, així com la tasca en doctorat i difusió de la cultura científica, i «Una universitat internacional», sobre l’estratègia d’internacionalització de la institució i la mobilitat dels diferents col·lectius universitaris.

La publicació l’ha elaborada el Gabinet Tècnic del Rectorat i l’han editada les Edicions de la UB. S’ha fet un tiratge de cent vuitanta exemplars de la versió en català, que es distribuiran dins de la Universitat i s’enviaran a diversos organismes i institucions vinculats a l’educació superior a Catalunya. Igual que l’any passat, les edicions en castellà i anglès, que està previst que estiguin disponibles pròximament, s’editaran només en versió digital. El document en format electrònic es farà arribar a diverses institucions i organismes, nacionals i internacionals. 

Juntament amb aquesta nova edició de la memòria, a la pàgina web d’Informes i memòries es poden trobar, entre altres documents, les dades estadístiques corresponents, així com les edicions anteriors de la publicació. A més a més, hi ha enllaços als informes biennals de les facultats, que contenen dades evolutives sobre docència, recerca i estructura, i també als diferents informes d’inserció laboral elaborats a partir dels estudis elaborats per l’AQU Catalunya. D’altra banda, la pàgina web de Planificació estratègica inclou documents sobre el Pla de govern de la UB 2022-2024 i el seu seguiment, així com els models de finançament per a les facultats, els departaments i les administracions de centre que s’aproven amb el pressupost de la UB. Es pot accedir a aquestes dues noves pàgines des de l’espai web del Gabinet Tècnic del Rectorat, que inclou també, entre d’altres, la pàgina d’Avaluació de l’activitat docent inaugurada recentment.