El Gabinet Tècnic del Rectorat s'encarrega del suport tècnic als òrgans de govern de la Universitat de Barcelona.
Des del Gabinet Tècnic del Rectorat s'elaboren models d'anàlisi per a la presa de decisions dels òrgans de govern i es dona suport tècnic i metodològic als processos de planificació estratègica de la Universitat de Barcelona. El Gabinet Tècnic és el responsable de l'elaboració de les sèries estadístiques i dels indicadors de les principals variables de la universitat. També elabora informes i estudis, i actua com a interlocutor institucional en les qüestions relatives a la informació estadística.

Paral·lelament, gestiona la convocatòria anual d'avaluació de l'activitat docent del professorat; dissenya, coordina i administra les enquestes institucionals; i elabora la Memòria i La UB en Xifres.
Portals temàtics del GTR