Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Ciències de la Vida
Places3
CoordinacióAlex Sánchez Pla
Adreça electrònicaasanchez@ub.edu
Telèfon934020949
Dades de l'EDUBIndicadors
Interuniversitari
UniversitatsUniversitat Autònoma de Barcelona ( Coordinadora )
Universitat Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Girona
Universitat Lleida
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Vic - Universitat Central de Catalunya

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

Requisits específics d'admissió:
Es preveu com a via principal i prioritària d'accés al Programa haver cursat un màster orientat a la investigació sobre alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica. Aquest àmbit és particularment ampli i inclou les titulacions que deriven de les grans àrees següents: Biologia, Medicina, Informàtica, Física, Química, Matemàtiques, Enginyeria.

Com a única via alternativa, els/les estudiants que i) no hagin cursat ni el grau ni el màster en una disciplina pertanyent a alguna de les grans àrees esmentades, podran accedir al Programa sota la condició de superar, durant el primer curs, 18 ECTS de complements de formació d'un màster en Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del Programa

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, per tant, un altre requisit d'accés serà demostrar un nivell d'anglès equivalent al nivell B2. Si no es disposa d‟una acreditació de nivell d‟anglès, aquest serà valorat pel Coordinador local (de la universitat en què es matricula l‟estudiant) en el curs d‟una entrevista.

· Criteris de selecció
En el cas que la demanda superi l'oferta, la selecció dels/de les candidats/es es realitzarà sobre la base de la puntuació resultant de la valoració dels aspectes següents, la informació dels quals serà requerida en qualsevol cas al/la candidat/a. Entre parèntesis s'indica la ponderació de cadascun:

1. Adequació de la titulació de grau i màster (20%). Obtindran la màxima puntuació en aquest apartat els/les estudiants que hagin cursat un grau o màster en bioinformàtica. Altres titulacions a les àrees de Biologia, Medicina, Informàtica, Física, Química, Matemàtiques, Enginyeria rebran un 15% de la puntuació. Altres titulacions
científiques rebran un 5% de la puntuació.

2. Expedient acadèmic a nivell de grau i màster (50%). La valoració daquest punt serà igual a la mitjana ponderada
de les notes finals de grau i màster. Si s'accedeix directament al programa des d'un grau de 300 ECTS o més, s'utilitzarà la nota final corresponent.

3. Carta de motivació de màxim dues pàgines (20%). S'hi haurà d'especificar, a més de les raons per les quals es vol cursar aquest doctorat, la formació prèvia i en quina línia de recerca del Programa se sol·licita l'admissió. En el cas que el/la candidat/a vulgui proposar un/a director/a de tesi, ho haurà de fer en aquesta carta, donant detall del projecte de recerca finançat en el qual s'integraria en el cas de ser admès/a i de ser-li , posteriorment, assignat/da aquest/a director/a. El/la candidat/a haurà d'especificar igualment si ha sol·licitat o li ha estat concedida una beca o si té l'oportunitat de ser contractat/da per a la realització del doctorat.

5. Activitats acadèmiques addicionals (10%): treballs de recerca publicats i comunicacions a congressos. Sempre que el/la coordinador/a de la universitat receptora de la sol·licitud ho consideri oportú, aquest/a en realitzarà una
breu entrevista al/la candidat/a per aclarir qualsevol qüestió pendent, per exemple, si la documentació rebuda
no acredita el nivell de llengua anglesa.

Complements de formació del programa
El perfil principal i prioritari d'accés al Programa és el d'estudiants que han cursat un màster orientat a la investigació sobre alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinar de la bioinformàtica Aquest àmbit és particularment ampli i inclou les titulacions que derivende les grans àrees: Biologia, Medicina, Informàtica, Física, Química, Matemàtiques, Enginyeria. Aquest perfil no tindrà associats complements de formació.

Els/les estudiants que i) no hagin cursat ni el grau ni el màster en una disciplina pertanyent a alguna de les grans àrees esmentades, podran accedir al Programa sota la condició de superar, durant el primer curs, 18 ECTS del màster a ¿Bioinformàtica i Bioestadística¿ i/o del màster universitari de ¿Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut¿. Els continguts dels 18 ECTS els determinarà la Comissió Acadèmica sobre la base de la formació prèvia de l'estudiant i el màster elegit per l'estudiant.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101433 - Ciència de Dades en Bioinformàtica i Informàtica Biomèdica
101434 - Modelizació Matemàtica i Ciències de la Computació en Bioinformàtica
101432 - Òmiques i Genètica Computacional

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Tesis

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara l'estudiant per a un ampli ventall de sortides professionals a més de l'acadèmica, existint una demanda cada vegada més gran de professionals amb aquest nivell formatiu per part d'hospitals i d'empreses farmacèutiques, biotecnològiques i agroalimentàries.

Les empreses d'aquests sectors són en general molt actives en recerca, desenvolupament i innovació, ja que aquesta és una activitat essencial per mantenir o millorar el seu nivell competitiu.

Contacte

Coordinació: asanchez@ub.edu

Telèfon: 934 020 949