Informes de seguiment

Aquest informe recull els avenços que fas cada any.

A partir del segon curs acadèmic, has de presentar anualment un informe de seguiment. L'avaluació favorable de l'informe és imprescindible per poder continuar en el doctorat.

El director o directora de la tesi i la comissió acadèmica del programa t'informen del seu contingut i dels documents que has de presentar, que poden ser molt diferents segons cada programa.

Generalment, l'informe de seguiment consisteix en aquests continguts:

  • Detall i avaluació dels avenços en la recerca en l'any avaluat (treball de camp, treball de laboratori, experiments duts a terme, recerca bibliogràfica, etc.).
  • Modificacions en el pla de recerca aprovat i justificació dels canvis.
  • Activitats fetes, com ara assistència a congressos, docència impartida, estades de recerca fetes, etc.
  • Articles publicats o en premsa (normalment s'hi adjunten) o capítols redactats (alguns programes demanen acompanyar l'informe d'un o més capítols redactats, per comprovar com avança la tesi, com a documents annexos).
  • Documents annexos justificatius.

Cada programa de doctorat fixa els terminis per presentar-lo, que normalment acaben al juny.

Has de presentar l'informe a la comissió acadèmica del programa a través de l'aplicació de l'Escola de Doctorat (des del curs 2020-2021) i has d'acompanyar-lo dels documents que hagi establert la comissió acadèmica del programa.​​

La comissió acadèmica de cada programa de doctorat és l'encarregada de valorar els avenços exposats a l'informe de seguiment.
  • La presentació anual de l'informe és un requisit per continuar en el programa.
  • La comissió acadèmica pot acceptar l'informe o bé demanar-te que hi facis modificacions. La notificació s'ha de fer sempre per mitjans telemàtics. 
  • L'aprovació de l'informe és imprescindible per poder continuar en el programa de doctorat. 
  • La comissió acadèmica t'ha d'informar del procediment que has de seguir en el cas que el pla de recerca estigui sotmès a processos de protecció o de transferència de tecnologia o coneixement.