Qualitat

Coneix els sistemes de garantia interna de la qualitat a la UB per assolir els estàndards marcats per l’EEES. 

En l'àmbit del doctorat, la responsabilitat de la qualitat correspon a l'Escola de Doctorat, per mitjà de la Comissió de Qualitat, amb l'assessorament de l'Agència de Polítiques i de Qualitat.  

Tenim una llarga tradició en el desenvolupament d'eines comunes per gestionar la qualitat interna dels ensenyaments. Dirigim els esforços a aconseguir satisfer les necessitats i les expectatives de la comunitat universitària i de la societat en general. Per assolir-ho, ens comprometem a dedicar tots els esforços i els mecanismes necessaris a assegurar la qualitat de les nostres activitats (docència, recerca i gestió).


Sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU)

Tenim una llarga tradició en el desenvolupament d'eines comunes per gestionar la qualitat interna dels ensenyaments. El SAIQU pren en consideració les directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i de màster que va establir el Ministeri d'Universitats i les directrius d'AQU Catalunya, com també els criteris i directrius per garantir la qualitat a l'espai europeu d'educació superior (ESG, 2015). El model del SAIQU és un model global de la Universitat adoptat per cada facultat i també per l'Escola de Doctorat.​​​​​

L'Escola de Doctorat té com a missió l'organització acadèmica i administrativa dels programes de doctorat, i les seves activitats, en tots els àmbits de coneixement, conduents a l'obtenció del títol de doctorat, promovent l'excel·lència, la visibilitat i la internacionalització. En el marc general de la seva contribució a la millora, el progrés de la societat i el seu desenvolupament econòmic, es promou l'excel·lència acadèmica en la formació de doctors, orientada a la generació i a la transferència de coneixement.

La política de qualitat de l'Escola i el seu assegurament ha de permetre continuar promovent una cultura de la qualitat que sigui entesa com una actitud que ha d'impregnar totes i cadascuna de les activitats de l'Escola, i que impliqui el seu compromís en l'aplicació de processos de seguiment i millora continuada i a enfrontar el repte constant del desenvolupament d'eines comunes per gestionar la qualitat interna dels programes de doctorat.


Verificació, seguiment, modificació i acreditació (VSMA)
Totes les titulacions oficials universitàries han de passar pel procés de VSMA per garantir la qualitat i excel·lència necessària per oferir els millors estudis als nostres estudiants. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) publica tota la informació sobre la qualitat dels estudis universitaris de Catalunya. El web Estudis Universitaris de Catalunya posa a disposició de la societat els informes d'avaluació d'AQU Catalunya dels ensenyaments universitaris oficials dins el marc VSMA.
tic

Dades i indicadors
En aquest apartat pots consultar diferent informació vinculada amb els programes de doctorat oferts per l'Escola. La informació proporcionada està vinculada amb la matrícula anual, els resultats de les tesis, les enquestes de satisfacció dels diferents col·lectius vinculats amb el doctorat i els estudis d'inserció laboral dels doctorands de la Universitat.