Document d’activitats

Reflecteix el conjunt de les tasques que has desenvolupat en el doctorat.
En aquest document has d'enregistrar totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorat, d'acord amb el que estableixi la comissió acadèmica.

Anualment, el document l'han de revisar el tutor o tutora i els directors, i l'ha d'avaluar la comissió acadèmica del programa, com a part de l'informe de seguiment. Els registres del document d'activitats els han d'autoritzar i certificar el tutor o tutora i els directors de la tesi.

Hi ha dos tipus de formació: les activitats formatives transversals (d'utilitat per a tots els doctorands) i les activitats formatives específiques  (d'utilitat per la investigació concreta que fas).

Les activitats formatives transversals són aquelles que són d'utilitat per a totes les persones que estan fent un doctorat, amb independència de quina sigui la seva àrea de coneixement, ja que promouen la formació en competències transversals.

Els tipus d'activitats formatives poden ser molt diversos. Per exemple:

  • Jornades de benvinguda.
  • Seminaris metodològics i de seguiment de les tesis.
  • Seminaris o jornades dels grups de recerca.
  • Cursos específics.
  • Jornades de presentació de tesis.
  • Escoles d'estiu.