Objectius i competències

El programa de doctorat interuniversitari en Electroquímica, Ciència i Tecnologia (ECiT) pretén contribuir a cobrir les necessitats formatives en investigació en aquest àmbit. 

La necessitat d’una formació d’alt nivell en l’àrea de l’electroquímica és cada cop més patent, ja que l’electroquímica està molt present en la nostra vida quotidiana (piles, bateries, acumuladors, recobriments metàl·lics o polimèrics, tractament d’aigües residuals, síntesi de productes d’elevat valor afegit, i un llarg etcètera). 

Els pilars fonamentals del programa interuniversitari ECiT radiquen en les sinergies entre els grups participants (onze universitats) i els grups de recerca internacionals col·laboradors, fet que facilita als doctorands, tant durant com després de la seva formació, l’accés a un ampli ventall d’oportunitats.

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Ciències
Places5
CoordinacióElvira Gómez Valentín
Adreça electrònicae.gomez@ub.edu
Telèfon934021234
Dades de l'EDUBIndicadors
Interuniversitari
UniversitatsUniversitat Alacant ( Coordinadora )
Universitat Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Madrid
Universitat Burgos
Universitat Còrdova
Universitat Lleida
Universitat Múrcia
Universitat Sevilla
Universitat València Estudi General
Universitat Politécnica de Cartagena

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

Tenen accés al Programa de doctorat d¿Electroquímica: Ciència i Tecnologia tots els sol¿licitants que, segons els requisits per a l¿admissió als programes de doctorat assenyalats a l¿RD 99/2011, tinguin un títol de màster de les àrees de ciències, enginyeria o afins. No obstant això, és recomanable tenir un títol de grau de ciències o enginyeria, haver fet un màster en aquestes àrees i haver rebut formació avançada en electroquímica. En aquest sentit, el màster més indicat és el d¿Electroquímica: Ciència i Tecnologia. A més a més, l¿estudiant ha de tenir un coneixement mínim d¿anglès que li permeti entendre perfectament les idees expressades en articles científics, relacionar-se amb parlants natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat, i produir textos científics clars, encara que també s¿accepten estudiants amb un nivell d¿anglès que només els permeti entendre textos científics però no produir-los.
L¿oferta de nou ingrés és orientativa. A més a més, no es considera necessari establir un nombre fix d¿alumnes a temps parcial, sinó que es planteja adaptar la dedicació a les necessitats del doctorand i al projecte de recerca que se li proposi. Per tant, no es denega l¿admissió segons la dedicació del doctorand.

S¿estableixen els següents perfils d¿ingrés al doctorat:

1. Tenir el títol de Màster en Electroquímica: Ciència i Tecnologia, tenir la suficiència de recerca en el doctorat d¿Electroquímica: Ciència i Tecnologia regulat pel Reial decret 778/1998 o haver fet el període formatiu del Programa de doctorat d¿Electroquímica: Ciència i Tecnologia regulat pel Reial decret 1393/2007.

2. Tenir un títol de màster de l¿EEES amb una formació equivalent al del màster d¿Electroquímica: Ciència i Tecnologia.

3. Tenir un títol que doni accés al programa de doctorat en àrees de ciències, enginyeria o àrees afins que inclogui, almenys, setze crèdits metodològics i de formació en recerca o equivalent i haver fet el treball final de màster, grau o equivalent amb caràcter investigador.

4. Tenir un títol que doni accés al programa de doctorat de les àrees de ciències, enginyeria o àrees afins que no estigui inclòs en el punt 3.

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat és l¿encarregada d¿establir els títols que es consideren dins dels punts 2, 3 i 4 d¿aquesta normativa d¿admissió.

Criteris d¿admissió

a) Títol d¿accés al programa de doctorat: fins a 5 punts. Aquest apartat es puntua de la manera següent:

1. Tenir el títol de Màster en Electroquímica: Ciència i Tecnologia o tenir el diploma d¿estudis avançats del doctorat d¿Electroquímica: Ciència i Tecnologia regulat pel Reial decret 778/1998.

2. Tenir un títol de màster de l¿EEES amb una formació en electroquímica equivalent a la del màster d¿Electroquímica: Ciència i Tecnologia: 4,5 punts.

3. Tenir un títol que doni accés al programa de doctorat d¿àrees de ciències, enginyeria o àrees afins que inclogui, almenys, setze crèdits metodològics i de formació en recerca o equivalent i haver fet el treball final de màster, grau o equivalent amb caràcter investigador: 3 punts.

b) Expedient acadèmic global del títol que doni accés al programa de doctorat: fins a 2 punts. Es valora tant l¿expedient del títol de grau (fins a 1,6 punts) com el de màster (fins a 0,4) punts. En ambdós casos, l¿expedient que tingui una mitjana de 4 punts en l¿escala 1-4 té la puntuació màxima.

c) Resultats acadèmics en assignatures afins al programa de doctorat: fins a 2 punts. Sesuma el nombre de crèdits de cada assignatura relacionada amb l¿electroquímica segons la qualificació numèrica en l¿escala 1-4. L¿estudiant amb la puntuació més bona rep 2 punts i la resta, la part proporcional.

d) Experiència professional: fins a 1 punt. Es puntuen 0,2 punts per cada any d¿experiència professional relacionada amb l¿electroquímica.

Els criteris són públics i han d¿estar exposats a la pàgina web oficial del programa de doctorat durant el període de preinscripció. En cas de no ser admès, la Comissió Acadèmica del programa doctorat ha de fer arribar una resolució motivada a la persona interessada.

Per als estudiants amb necessitats educatives especials derivades d¿una discapacitat, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, amb informe previ dels serveis de suport a l¿estudiant de la Universitat on es matricula l¿alumne, pot establir un programa formatiu específic. Aquesta adaptació pot consistir en un augment dels terminis per complir els requisits acadèmics necessaris per a la lectura de tesi o la recomanació d¿una o més àrees de l¿electroquímica en què pugui dur a terme el treball de tesi doctoral.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101345 - Electroquímica Aplicada: Acumulació d'energia, corrosió, electrosíntesi, dispos
101344 - Electroquímica del medi ambient
101343 - Preparació i caracterització de nous materials

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Llista d’activitats formatives específiques del programa  

A01. Assistència a conferències i congressos científics. 

A02. Presentació d’una part del treball de recerca en un congrés científic. 

A03. Publicació d’obres científiques i/o patents. 

A04. Cursos de competències transversals proposats per l’Escola de Doctorat de la UB. 

A05. Exposició i defensa pública del pla de recerca, juntament amb els primers resultats. 

A06. Estades en centres d’investigació nacionals o estrangers. 

Cal destacar l’activitat formativa A05 (exposició i defensa pública del pla de recerca), que fan conjuntament tots els estudiants matriculats en el primer curs coincidint amb el congrés anual del Grup especialitzat d’Electroquímica (GE) de la Reial Societat Espanyola de Química (RSEQ). 

Aquesta activitat suposa defensar el pla de recerca i els resultats preliminars davant d’un tribunal format per professors del programa, de centres diferents al del doctorand o doctoranda.  

Com que té lloc de manera simultània al congrés anual del Grup d’Electroquímica, permet als estudiants tenir el primer contacte amb un congrés científic, en un ambient controlat, i sovint és la plataforma perquè puguin impartir la primera comunicació en un congrés. D’altra banda, afavoreix la relació mútua de tots els doctors i matriculats a les universitats participants en el programa. 

El GE de l’RSEQ i la Societat Internacional d’Electroquímica (ISE) donen suport econòmic i material per dur a terme l’activitat formativa A05. 

Altres formacions transversals:  

Participació en la redacció d’un article científic com a primer autor. 

Tesis

Criteris per a tesis per compendi de publicacions: 

La Comissió Acadèmica del programa va acordar que, per autoritzar la presentació d’una tesi per compendi d’articles dins del programa en Electroquímica, Ciència i Tecnologia a la Universitat de Barcelona, s’han de complir simultàniament els tres prerequisits: 

a) Que el doctorand o doctoranda sigui coautor de quatre o més publicacions.  

b) Que almenys en quatre d’aquestes publicacions el doctorand o doctoranda sigui el primer autor, o que explícitament s’hagi fet constar en l’article que la seva contribució és similar a la del primer autor. 

c) que les revistes en què es troben els treballs pertanyin al primer o segon quartil del rànquing de l’ISI (Institut per a la Informació Científica) l’any de la publicació. 

Respecte dels aspectes formals relacionats amb les parts del contingut d’una tesi del programa per compendi d’articles, es va acordar que, almenys, s’hi han d’incloure els apartats següents: 

 • Introducció. 

 • Objectius. 

 • Part experimental. 

 • Resultats: articles, agrupats per temàtica, i cadascun o cada grup ha d’anar precedit d’un resum concís del contingut. 

 • Discussió global dels resultats. 

 • Conclusions 

Idiomes de les tesis: anglès, català i castellà. 

Tesis sotmeses a protecció de dades: procediment d’acord amb la normativa vigent de la Universitat de Barcelona. 

Agenda de lectures de tesis del programa  

TDX (enllaç a TDX UB) 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La formació bàsica d'un Doctor en ¿Electroquímica. Ciència i Tecnologia' és prou polivalent com per a continuar una activitat postdoctoral de recerca, com per a ocupar llocs de treball en empreses i centres tecnològics en què l'Electroquímica constitueixi una eina fonamental, tant de rutina com de recerca. Les empreses que constitueixen la font de contractació d'aquests doctors són les dedicades a la tecnologia electroquímica. Tanmateix, avui dia l'electroquímica ha assolit una categoria capdavantera en temes relacionats amb l'energia i el medi ambient i, per tant, també d'altres empreses de sectors molt variats constitueixen una gran font de contractació. Es tracta d'empreses dedicades a la preparació de nous materials, especialment nanotecnològics, membranes, bateries i d'altres dispositius per a la producció i emmagatzematge d'energia, tractament d'aigües, recobriments, etc..
El Doctor en Electroquímica està capacitat per assumir tasques de responsabilitat allà on exerceixi la seva professió, sense descartar els cossos tècnics de l'administració en que podrà desenvolupar les funcions pròpies de la seva categoria professional, en el laboratori, inspecció o gestió.

Contacte

Coordinació: e.gomez@ub.edu

Telèfon: 934 021 234