Objectius i competències

El sector de l’aqüicultura s’està desenvolupant en un marc d’impuls estratègic, ja que la demanda global de productes pesquers té una tendència creixent i l’aqüicultura és la millor alternativa per cobrir aquesta demanda en el futur. A més, l’aqüicultura pot tenir altres finalitats relacionades amb l’oci, l’obtenció de substàncies d’interès industrial o la millora del medi ambient.  

 

La finalitat dels estudis de doctorat en Aqüicultura és formar investigadors que tinguin la capacitat d’afrontar els reptes del desenvolupament de l’aqüicultura, en tots els vessants, amb una perspectiva de sostenibilitat i  
un domini de tècniques avançades.  

Aquest és un programa interuniversitari, conjunt entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Un element fonamental que atorga singularitat i solidesa a la nostra oferta de doctorat és la complementarietat en els àmbits d’especialització de les universitats participants.  

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Enginyeria i Arquitectura
 • Ciències de la Vida
Places8
CoordinacióM. Isabel Navarro Álvarez
Adreça electrònicamnavarro@ub.edu
Telèfon934021532
Dades de l'EDUBIndicadors
Interuniversitari
UniversitatsUniversitat Autònoma de Barcelona ( Coordinadora )
Universitat Barcelona

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Experiències de l'alumnat:

Paula Soler

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

Les vies i requisits d¿accés al màster d¿Aqüicultura son els establerts a l¿RD 99/2011 i a les normatives aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

1. Amb caràcter general, per accedir al Programa de doctorat d¿Aqüicultura, és necessari tenir el títol oficial espanyol de grau, o equivalent, en algun dels camps relacionats amb les ciències de la vida, les ciències de la salut i enginyeries agrònomes o relacionades, i el títol del Màster Universitari en Aqüicultura o un altre títol expedit per una institució d¿educació superior de l¿EEES amb un període formatiu afí al d¿aquest màster universitari.

2. Requisits i criteris específics addicionals d¿admissió dels estudiants al Programa de doctorat d¿Aqüicultura

a) Que als estudis de màster superats s¿hi inclogui una formació d¿iniciació a la recerca, i que els estudiants hagin adquirit una formació adequada per començar els estudis de doctorat d¿Aqüicultura. Per entrar al programa de doctorat es poden exigir fins a trenta crèdits de complements de formació específics, segons la formació prèvia del màster que acrediti el candidat, i es poden tenir en compte els crèdits d¿iniciació a la recerca, si escau, a decisió de la Comissió Acadèmica del màster. Aquests complements de formació tenen, a l¿efecte de preus públics i de concessió de beques i ajuts a l¿estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat i el seu desenvolupament no computa en relació amb el límit establert a l¿article 3.2.

b) Que s¿acrediti la conformitat d¿un doctor que assumeixi la funció de direcció de la tesi.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101431 - Nutrició, Energètica i Metabolisme Intermediari en Peixos
101430 - Regulació del creixement i desenvolupament en peixos i altres organismes aquàti

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Activitats de formació

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l’àmbit de cada programa que es concreta en activitats de formació de tipus obligatoris i optatiu. 

En el programa de doctorat en Aqüicultura, les activitats formatives programades són les següents: 

Obligatòries: 

• Impartició d’un seminari sobre el projecte de recerca (anual). Cada curs acadèmic s’organitzen seminaris en què els estudiants presenten els avenços del darrer any en el projecte de recerca, que serveixen com a sessions de discussió crítica entre els investigadors i els doctorands i que coincideixen, a més, amb les sessions de seguiment anual dels doctorands. 

• Presentació de comunicacions (pòster o orals) en congressos nacionals i internacionals. El doctorand o doctoranda ha d’assistir a congressos científics relacionats amb el seu camp de recerca i participar-hi. El programa de doctorat requereix que, durant el total de tres anys que dura el programa de doctorat, es presentin tres comunicacions (en format de pòster o orals) en congressos científics, un dels quals, com a mínim, ha de ser internacional, i almenys una de les participacions ha de ser oral. 

• Elaboració, com a mínim, d’un article de recerca per enviar a una revista científica d’impacte. El doctorand o doctoranda ha de dissenyar, crear i dur a terme totes les parts de l’elaboració d’un article científic, amb el nivell exigible a la seva àrea de recerca. 

• Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats. 

El doctorand o doctoranda ha de fer una estada mínima de tres mesos (durant els tres anys) en laboratoris de recerca externs, per aprendre noves tècniques o metodologies que complementin la seva formació científica. 

Optatives: 

• Accions formatives per millorar la comprensió del camp d’estudi.  

El doctorand o doctoranda ha d’assistir a cursos transversals de formació. 

Tesis

Criteris de tesis per compendi de publicacions

El programa d’Aqüicultura segueix la normativa de la Facultat de Biologia

Idiomes de les tesis: català, castellà o anglès

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els àmbits en els quals els futurs doctors en Aqüicultura podrien accedir professionalment inclouen, la recerca en departaments d'investigació, desenvolupament i innovació, al sector públic o privat, en els camps de: producció aqüícola, producció de pinsos per a organismes aquàtics, indústria farmacèutica (medicaments i vacunes per a peixos), control de qualitat i transformació de productes pesquers.
Altres àmbits són la creació d'empreses i consultories relacionades amb l'aqüicultura, gestió d¿instal·lacions de producció aqüícola o aquariologia, desenvolupament de projectes incloent els de cooperació internacional, formació i administració (llocs de treball relacionats amb diferents àmbits de l'aqüicultura com la sanitat animal o gestió de recursos i medi ambient).

Contacte

Coordinació: mnavarro@ub.edu

Telèfon: 934 021 532