Objectius i competències

El DIPE és una iniciativa conjunta de quatre universitats de Catalunya —Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull—, sota la coordinació de la Universitat de Barcelona. Hi participen diversos grups d’investigació en Psicologia de l’Educació que desenvolupen la seva activitat en aquestes universitats. Aquesta col·laboració permet oferir als estudiants del programa: 

 • un ventall ampli i diversificat de temes i línies d’investigació en les quals formar-se; 

 • una visió actualitzada de l’estat de l’art de la investigació psicològica en Educació; 

 • una panoràmica dels plantejaments i abordatges epistemològics i metodològics amb major presència i actualitat en la investigació psicoeducativa; 

 • una xarxa de contactes amb altres investigadors, universitats i centres d’investigació espanyols i estrangers amb els quals col·laboren habitualment els grups d’investigació; 

 • una experiència directa d’aprenentatge dels procediments i mètodes d’investigació psicoeducativa mitjançant la seva incorporació al treball dels grups d’investigació. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències Mèdiques i de la Salut
 • Ciències Socials
Places8
Idioma de docènciaCatalà, Castellà, Anglès
CoordinacióMarta Gracia Garcia
Adreça electrònicamgraciag@ub.edu
Telèfon933125832
Dades de l'EDUBIndicadors
Interuniversitari
UniversitatsUniversitat Barcelona ( Coordinadora )
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Universitat Girona

Reglament de Règim Intern de la Comissió Acadèmica

RRI_ Psicologia educació (PDF, 205.88kb)

Objectius i competències

Objectius

Mitjançant el Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l¿Educació, les universitats que impulsen la iniciativa aspiren a:
Oferir un programa de doctorat de qualitat, basat en principis de coherència epistemològica, conceptual i metodològica, orientat al coneixement i la investigació en els processos educatius en contextos i escenaris diversos.
Oferir als estudiants del programa un ampli ventall de línies d¿investigació, avalades per grups d¿investigació de referència de Catalunya, on puguin inscriure i desenvolupar el seu propi projecte de tesi doctoral, amb la garantia d¿una orientació i supervisió especialitzades i rigoroses.
Compartir els recursos, tant intel·lectuals com materials, dels grups d¿investigació participants, amb la finalitat d¿oferir als estudiants del programa un ventall major i més ric de possibilitats de formació en Psicologia de l¿Educació.
Potenciar el desenvolupament i la difusió de les línies de treball dels grups d¿investigació participants al programa mitjançant la col·laboració i l¿intercanvi continuats.

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.
g) Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

A més a dels requisits generals d'accés dels estudiants als programes de doctorat establerts en el Reial decret 99/2011 i dels establerts amb caràcter general per l¿Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, l'accés dels estudiants al DIPE està condicionat al compliment d'uns requisits d'acord amb el perfil d'ingrés que es considera necessari per cursar amb aprofitament el programa. L'estudiant del DIPE és una persona llicenciada o graduada en Psicologia, Educació, Psicopedagogia, Magisteri o en altres àmbits del coneixement, amb un interès prioritari per les bases i components psicològics de l¿educació en els diferents nivells (bàsica, mitjana superior), vessants (formal, no formal i informal) i modalitats (presencial, en línia, mixta), amb coneixements del món educatiu i amb coneixements, capacitats i habilitats per a la recerca.

En coherència amb aquest perfil, els requisits específics d'accés al DIPE són els següents:

1. Tenir un títol de llicenciatura o de grau en Psicologia, Educació, Psicopedagogia o Magisteri. S'accepten també els títols de llicenciatura o de grau d'Educació Social, Sociologia, Antropologia, Comunicació Audiovisual, Lingüística i altres àrees de les ciències socials i humanitats, amb acreditació documental prèvia d'una experiència professional relacionada amb l'educació d'almenys cinc anys.

2. Tenir algun dels títols següents: a) títol de Màster Interuniversitari en Psicologia de l¿Educació de la UB, UAB, UdG i URL; b) títol de màster expedit per una institució de l'EEES que la Comissió Acadèmica del programa valori que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la recerca equivalent al màster esmentat; c) títol expedit d'acord amb un sistema aliè a l'EEES que acrediti un nivell de formació equivalent al màster esmentat.

3. Acreditar que es tenen coneixements suficients de la llengua anglesa (nivell B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües o equivalent). En cas que no sigui possible acreditar-ho, es podrà fer mitjançant una entrevista amb una persona designada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que faci la valoració del nivell d'anglès de l'alumne.

Preinscripció

Els candidats poden presentar la sol¿licitud d'admissió al DIPE en qualsevol moment del curs acadèmic. La sol¿licitud s'ha de dirigir al president de la Comissió Acadèmica del programa i ha d'anar acompanyada dels documents següents (en format electrònic):

1. Escrit de motivació explicant les raons per les quals s'opta al programa, amb indicació de la línia o línies de recerca d¿interès.

2. Currículum amb menció expressa del nivell de domini de llengües estrangeres i TIC.

3. Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura o grau i de màster, amb la relació de les assignatures i qualificacions obtingudes.

4. Documentació acreditativa de l'experiència professional relacionada amb l¿educació (en el cas que no es tingui cap títol de llicenciatura, grau o màster de Psicologia, Educació, Psicopedagogia o Magisteri).

Criteris per a la valoració de les sol¿licituds i selecció i admissió dels candidats

La Comissió, a partir dels documents presentats pels candidats sobre la motivació, coneixements, formació i experiència prèvia, en valora els mèrits d'acord amb els criteris següents:

1. Títol previ amb el qual s'accedeix: fins a 2 punts, segons els criteris següents:

a) Des del màster interuniversitari de Psicologia de l¿Educació expedit per la UAB, UB, UdG i URL: 2 punts

b)Desd'altres màsters afins, segons l'adequació a les línies de recerca del programa: entre 0 i 2 punts.

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés: fins a 2 punts, segons la nota mitjana.

3. Expedient acadèmic de màster: fins a 4 punts, segons la nota mitjana.

4. Carta d'intencions i proposta de recerca: fins a 4 punts.

5. Currículum: fins a 4 punts, d'acord amb els criteris següents:

b) Experiència de recerca prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat: fins a 1 punt.

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat: fins a 1 punt.

c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat: fins a 1 punt.

d) Haver tingut beques obtingudes en convocatòries competitives per a la realització dels estudis de màster: fins a 1 punt.

6. Tenir una beca de doctorat en el moment de la sol¿licitud: fins a 3 punts. Es consideren equivalents a aquest efecte les concedides per institucions catalanes, espanyoles o estrangeres en convocatòries competitives.

7. Altres mèrits acadèmics (estades a l'estranger, nivell de coneixement de llengües estrangeres, domini de programari especialitzat rellevant per al programa de doctorat, etc.): fins a 1 punt.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101291 - Activitat conjunta, coneixement i aprenentatge en comunitats professionals: professors i alumnes que aprenen junts i comunitats educatives en desenvolupament
101289 - Activitats daprenentatge, experiències subjectives d'aprenentatge i influència educativa en entorns presencials, d'e-learning i mixtos
101298 - Anàlisi de les pràctiques educatives en contextos d'alta diversitat lingüística, el desenvolupament de la competència multilingüe i el disseny i desenvolupament de programes d'intervenció
101296 - Diversitat cultural i aprenentatge cooperatiu
101297 - Estratègies de lectura i escriptura acadèmica
101295 - Identitat docent i estratègies d'ensenyament
101290 - Interacció i influència educativa: anàlisi, innovació i millora de les pràctiques educatives i d'avaluació per a l'atenció a la diversitat i la inclusió
101292 - Llegir i escriure per aprendre: processos psicològics implicats i resultats d'aprenentatge
101293 - Representacions externes i aprenentatges escolars
101299 - Serveis de qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Tesis

Tesis llegides 
 
Publicació de les tesis: TDX 
 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La formació adquirida com a professional investigador doctor en Psicologia de l'Educació pot ser demanada, o contemplada com a un valor afegir, per accedir a àmbits professionals com:
La docència i investigació en centres universitaris.
L¿assessorament psicoeducatiu en contextos d¿educació formal, no universitaris.
L¿assessorament psicoeducatiu en contextos d¿educació no-formal.
L¿anàlisi i avaluació de projectes, programes i iniciatives educatives.
La selecció i formació de professorat en totes les etapes educatives.

Contacte

Coordinació: mgraciag@ub.edu

Telèfon: 933 125 832