Objectius i competències

El programa de doctorat en Educació i Societat té com a finalitat la formació avançada d’investigadors en el camp de l’educació i la intervenció socioeducativa. 

El programa respon al conjunt de necessitats socials i requeriments acadèmics relacionats directament amb els propòsits de qualitat, innovació i millora que plantegen en una societat globalitzada i del coneixement els sistemes educatius i escolars, així com les intervencions i les accions socioeducatives. S’estructura en vuit línies de recerca, que aglutinen una sèrie de grups de recerca amb una elevada capacitat de recerca avançada i potencial de transferència.  

Es pot cursar a distància, però és un requisit de la Comissió Acadèmica que el doctorand o doctoranda faci una estada cada curs acadèmic a la Universitat de Barcelona. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Facultat de Dret
Facultat de Biologia
Facultat de Física
Facultat de Química
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Facultat de Psicologia
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Humanitats
 • Ciències Socials
Places30
CoordinacióMercedes Torrado Fonseca
Adreça electrònicamercedestorrado@ub.edu
Telèfon934035021
Dades de l'EDUBIndicadors

Reglament Règim Intern del Programa

RRI-Educació i Societat (PDF, 284.61kb)

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

PERFIL D¿INGRÉS I CRITERIS ESPECÍFICS D¿ADMISSIÓ

A més dels criteris genèrics derivats de la normativa vigent, la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat considera que els candidats han de respondre al següent perfil i als següents requisits específics.

Perfil d¿ingrés recomanat
Estar en possessió d¿una llicenciatura o grau en Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social o Treball Social o titulacions afins i un màster en educació o àrees afins. Demostrar coneixements i competències bàsiques en el disseny i desenvolupament de processos d¿investigació educativa i/o social i un nivell avançat de comprensió lectora d¿anglès o francès.
Criteris d¿admissió
A més dels requisits d'admissió generals, la Comissió Acadèmica del Programa estableix els següents mèrits i criteris específics:

1. Accés des dels següents màsters universitaris de la UB: Investigació i Canvi Educatiu, Educació en Valors i Ciutadania, Direcció i Gestió de Centres Educatius, Formació de Persones Adultes, Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals, Intervencions Socials i Educatives, Joventut i Societat i Psicopedagogia.

2. Des d'altres màsters afins, d'acord amb l'especificitat dels estudis del candidat i la seva adequació amb les línies de recerca del programa.

3. Per a alumnes estrangers, nivell de comprensió del català i / o castellà equivalent al Diploma d'Espanyol (Nivell Intermedi) o B1 (català).

4. Nivell de comprensió equivalent al B1 d'alguna de les llengües estrangeres més utilitzades en l'àmbit dels estudis del programa, en particular anglès o francès.

La selecció i admissió dels estudiants la realitzarà la Comissió Acadèmica del Programa i d'acord amb la següent taula de valoració:

1. Títol previ amb el qual s'accedeix (entre 0 i 4 punts), en funció dels següents criteris:

a) Des dels següents màsters de la UB (4 punts): Investigació i Canvi Educatiu, Educació en Valors i Ciutadania, Direcció i Gestió de Centres Educatius, Formació de Persones Adultes, Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals, Intervencions Socials i Educatives, Joventut i Societat, Psicopedagogia, Formació del professorat d'educació secundària (especialitat Orientació Educativa).
b) Altres màsters afins, valorant entre 0 i 2 punts l'especificitat dels estudis del candidat i la seva adequació amb les línies d'investigació del Programa.

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que dona accés (entre 0 i 1 punt, en funció de la nota mitjana).

3. Expedient acadèmic de màster (entre 0 i 2 punts, en funció de la nota mitjana).

4. Carta d'intencions amb proposta de recerca (fins a 2 punts).

5. Currículum vitae (fins a 4 punts), valorant:

a) Experiència investigadora prèvia en qualsevol de les línies de recerca del programa. Es consideren a més les publicacions i participacions en congressos (fins a 2 punts).
b) Experiència professional prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i pràctics del programa de doctorat (fins a 1 punt).
c) Formació complementària: Altres màsters i postgraus universitaris (fins a 1 punt).

6. Altres mèrits, acadèmics, d'investigació i professionals (fins a 2 punts).

LA PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA ÉS DE 15 PUNTS

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101199 - Acció socioeducativa
101200 - Ciutadania i valors
101196 - Didàctica, organització i avaluació educativa
101198 - Formació docent i educació superior
101197 - Orientació i intervenció psicopedagògica
101195 - Pensament pedagògic i teoria de l'educació
101194 - Societat digital i educació: mitjans i tecnologies
101201 - Treball social, serveis socials i política social

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Altres formacions transversals:  

El programa de doctorat ofereix activitats formatives de caràcter transversal i específiques de cada àmbit. Algunes d’aquestes activitats estan destinades a doctorands de primer any i altres, al conjunt de doctorands del programa. 

La Facultat d’Educació organitza cada curs acadèmic dues jornades de doctorat (tardor i primavera), amb l’objectiu de facilitar als investigadors en formació que preparin la seva tesi i també que s’actualitzin en diferents aspectes científics i metodològics. 

Aquestes activitats queden recollides en el document d’activitats del doctorand o doctoranda. 

Tesis

Criteris de tesis per compendi de publicacions: 
Idiomes de les tesis: Català, Castellà i Anglès 
 
Tesis sotmeses a protecció de dades: Tesis en Dipòsit 
 
Agenda de lectures de tesis del programa: Lectures de Tesis  
 
TDX 
 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La finalitat última del programa és preparar professionals per a la recerca en els àmbits de l¿educació i la intervenció social. Persones crítiques i amb la capacitat de contribuir, mitjançant l¿estudi científic, a millorar la qualitat educativa i promoure actituds favorables cap el canvi i la col·laboració. Es considera que en un contex globalitzat cal formar especialistes amb un alt nivell investigador i acadèmic, preparats per analitzar i comprendre els canvis educatius i socials en totes les seves dimensions, per tal de donar respostes científiques a les necessitas educatives i socials del món contemporani.

Contacte

Coordinació: mercedestorrado@ub.edu

Telèfon: 934 035 021