Objectius i competències

La Universitat de Barcelona ofereix l’oportunitat de fer recerca en diferents àrees de l’economia en un programa de doctorat internacional, a la ciutat de Barcelona, un dels centres europeus de referència en l’estudi i la recerca en economia. 

El doctorat proporciona un entorn de recerca actiu i estimulant, en què s’organitzen seminaris de recerca setmanals, seminaris específics per a doctorands, tallers, conferències, cursos i activitats de recerca, en què es convida a participar els estudiants. 

 

El programa va rebre la menció de qualitat del Ministeri d’Educació en la primera convocatòria, l’any 2003. La menció es va anar renovant, sense interrupció, fins que es va extingir, el curs 2010-2011. Posteriorment, després de l’adaptació del programa a l’espai europeu d’educació superior el curs 2009-2010, el programa va rebre la menció cap a l’excel·lència del Ministeri d’Educació l’any 2011, que es va renovar fins a darrera convocatòria d’aquesta distinció, el curs 2014-2015. Aquesta trajectòria de reconeixement evidencia l’experiència i la reputació de la UB a l’hora d’impartir el programa, així com la qualitat d’aquest programa. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials
Places15
CoordinacióConcepción Patxot Cardoner
Adreça electrònicaschool.economics@ub.edu
Telèfon934034785
Dades de l'EDUBIndicadors

Reglament de Règim Intern

RRI- Economia (1) (PDF, 203.18kb)

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

La Comissió Acadèmica del programa ha acordat els següents requisits específics d'admissió tenint en compte les vies d'accés establertes:

1. Per entrar al programa, l'alumne ha de tenir algun dels títols següents:

a) Màster Universitari en Economia de la Universitat de Barcelona.

b) Màster expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que la Comissió Acadèmica del programa consideri que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la investigació equivalent a la del màster universitari d'Economia de la Universitat de Barcelona.

c) Títol expedit d'acord amb un sistema educatiu aliè a l'EEES, sense que sigui necessari homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent al màster oficial d'Economia de la Universitat de Barcelona.

2. Bon coneixement del llengua anglesa. L'alumne ha de demostrar que té un bon coneixement de la llengua anglesa, que s'ha d'acreditar.

Criteris per a la valoració dels candidats

Les sol¿licituds d'admissió dels candidats que compleixen els requisits específics esmentats més amunt es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

1. Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies. Els candidats han de demostrar una formació equivalent a un màster d¿economia estàndard de les universitats de prestigi, com ara el que ofereix la Universitat de Barcelona.

Es valoren positivament uns resultats satisfactoris en el Graduate Record Examinations (GRE) com a prova estàndard per mesurar de manera general el raonament verbal i el quantitatiu, l'escriptura analítica i les habilitats de pensament crític. Ponderació: 65 %.

2. Carta de motivació i proposta de recerca. La carta de motivació del candidat ha de reflectir clarament els motius de l'interès per fer el doctorat d'Economia a la Universitat de Barcelona, com també els objectius que pretén aconseguir. A més d'indicar l'àrea de recerca en què vol treballar, el candidat ha de presentar una proposta de recerca. Ponderació: 20 %.

3. Cartes de recomanació (mínim de dues). Es valora positivament tenir cartes de recomanació d'antics professors, on es expliqui la capacitat analítica, motivació i punts forts del candidat. S'ha de reflectir també l'opinió personal del professor amb relació a la idoneïtat del candidat per cursar el programa de doctorat d'Economia. Les cartes de recomanació han d'anar acompanyades d'un qüestionari en línia estàndard que ha d'emplenar el professor. Ponderació: 15 %.

En el moment de sol¿licitar l'admissió, els candidats han de completar telemàticament un formulari de preinscripció en què se'ls pregunta detalladament sobre tots els aspectes anteriors, com també altra informació necessària per al procés d'admissió.

La Comissió Acadèmica estableix tres períodes de resolució d'admissions al programa de doctorat. Les dates de resolució es publiquen cada curs acadèmic en el moment en què s'obre el període de sol¿licitud d'admissió al programa.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101193 - Comportament, jocs i risc
101191 - Creixement, comerç i economia
101192 - Economia pública i avaluació de polítiques

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Llista d’activitats formatives específiques del programa 

Les activitats formatives que s’ofereixen s’estructuren en tres nivells: 

 • Activitats que organitza l’Escola de Doctorat per a tots els programes de la UB. 

 • Activitats que organitza la Facultat d’Economia i Empresa per a tots els programes de la Facultat (Economia, Empresa, Estudis de Gènere, Història Econòmica i Sociologia). 

 • Activitats que organitza el programa. 

L’oferta formativa específica es defineix cada curs acadèmic i es presenta a l’inici del curs a tots els estudiants, per facilitar que preparin la seva planificació. 

La participació en les activitats de formació esmentades no és obligatòria.  

Addicionalment, la Comissió Acadèmica va acordar dos tipus d’activitats en què els estudiants han de participar obligatòriament: 

 • Seminaris de recerca: assistir a vint seminaris (estudiants a temps complet) o dotze seminaris (estudiants a temps parcial) per curs acadèmic. 

 • Presentació en el taller del doctorat en Economia (PhD in Economics Workshop): s’ha de presentar públicament, davant d’un comitè nomenat per la Comissió Acadèmica, un dels capítols de la tesi doctoral. La presentació es fa durant el tercer any (estudiants a temps complet) o el quart any (estudiants a temps parcial). 

Totes les activitats que duen els estudiants del programa es recullen anualment a través del document d’activitats del doctorand o doctoranda.

Tesis

Criteris per a tesis per compendi de publicacions:  S’hi aplica la normativa general de la UB. 

Idiomes de les tesis:  anglès. 

Tesis sotmeses a protecció de dades:  S’hi aplica la normativa general de la UB. 

Agenda de lectures de tesis del programa 

TDX 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El Doctorat en Economia de la Universitat de Barcelona s¿adreça específicament als estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca. Després de completar amb èxit el programa, els nous doctors podran treballar com a investigadors o docents en universitats o centres de recerca. En els darrers anys, recent graudats del programa han estat contractats per institucions com ZEW Mannheim, University of Bern, University of Zurich, Eurac Research, PUC-Rio, London School of Economics, Korea University, Universidad Carlos III, Yale University, Universitat Pompeu Fabra, Uppsala University, Università degli Studi di Milano...
Així mateix, l¿àmbit acadèmic no suposa l¿única sortida professional dels nostres estudiants: el doctorat també permet treballar en organitzacions internacionals, think tanks i en consultores d¿alt nivell, entre d¿altres.
Les estadístiques demostren que, actualment, els estudis de doctorat faciliten la inserció laboral dels estudiants. Així mateix, els doctors poden aspirar a un nivell salarial més alt. Segons dades de l¿Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el 95 % dels doctors en ciències socials s¿han incorporat al mercat laboral en un termini màxim de tres anys, després d¿acabar la tesi, i la seva taxa d¿atur només és del 3%.

Contacte

Coordinació: school.economics@ub.edu

Telèfon: 934 034 785