Objectius i competències

El doctorat en Ecologia, Ciències Ambientals i Fisiologia Vegetal vol formar especialistes en l’estudi de l’ecologia de poblacions, comunitats i ecosistemes i com interactuen amb l’espècie humana, així com en les interaccions de les plantes amb el medi. L’ensenyament que s’ofereix és avançat, de caràcter integrat, i aprofundeix en el marc teòric i els coneixements científics, metodològics i tècnics necessaris. És un programa conjunt entre la Universitat de Barcelona i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC). Nombrosos professors del programa de doctorat també participen en altres centres de recerca, com l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) o el Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio), entre d’altres. 

1. Per la importància de l’ecologia en el món actual, on camps tan variats com la biologia, l’economia, el dret, la geografia o la política requereixen coneixements sobre l’ecologia per treballar en temes ambientals com la protecció dels sistemes naturals, la contaminació, la l’escalfament global o la conservació del medi natural.    

2. Per la demanda social, que avala la pertinença de formar especialistes dins l’àmbit de l’ecologia. En són alguns exemples les sol·licituds de diagnosi de l’estat dels sistemes naturals, la posada en marxa de directives nacionals i europees, i les col·laboracions amb institucions públiques en el control i la gestió de sistemes naturals. 

3. Per la internacionalització: molts estudiants fan estades de recerca, cursos de doctorat i reunions en institucions internacionals.  

4. Per la participació d’investigadors internacionals. El programa col·labora amb institucions del Regne Unit, Amsterdam, Arizona, el Centre Hel·lènic de Recerca Marina, l’Institut de Biologia Molecular de Plantes d’Alemanya, o les universitats de Concepción, Mato Grosso i Edith Cowan, entre d’altres.  

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Vida
Places20
CoordinacióBiel Obrador Sala
Adreça electrònicadoctorat.ecologia@ub.edu
Telèfon934021510
Dades de l'EDUBIndicadors

Reglament de Règim Intern del programa

RRI- Ecologia (PDF, 703.70kb)

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

La Comissió Acadèmica del programa ha acordat els següents requisits específics d'admissió tenint en compte les vies d'accés establertes:

Perfil d'ingrés

1. Es recomana que els candidats hagin fet els estudis de màster universitari de àrees científiques relacionades amb l'ecologia, les ciències ambientals o la fisiologia vegetal.

2. Atesa la transversalitat de l'àmbit d'estudi del programa, si els candidats tenen un màster expedit per una institució d'educació superior de l'EEES però d'un àmbit diferent dels esmentats en l'apartat 1, la Comissió Acadèmica del programa és la que valora si els estudis tenen el mateix nivell i ofereixen formació orientada a la recerca equivalent. Així mateix, la Comissió té en compte la relació del currículum del candidat. amb l'àmbit del doctorat i les línies de recerca del programa.

3. Si els candidats tenen un títol expedit d'acord amb un sistema educatiu aliè a l'EEES, que acrediti un nivell de formació equivalent al màster universitari, la Comissió Acadèmica del programa també és la que valora l'adequació dels estudis a les línies de recerca del programa.

4. Es recomana un coneixement suficient de la llengua anglesa (nivell equivalent a B1) per desenvolupar amb eficiència les competències establertes.

La Comissió Acadèmica del programa fa la selecció i admissió dels estudiants, d'acord amb la valoració següent:

1. L'afinitat de la formació prèvia (grau i màster o estudis equivalents) amb el programa de doctorat. Fins a 3 punts.

2. L'expedient acadèmic d'estudis previs (grau i màster o estudis equivalents), segons la nota mitjana. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA. Fins a 2 punts.

3. L'obtenció d'una beca o d'un contracte de recerca. Fins a 3 punts.

4. Altres habilitats pròpies del projecte de recerca que s'ha desenvolupar (per exemple, carnet d'immersió). Fins a 2 punts.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101189 - Ecologia de poblacions i comunitats
101188 - Ecologia dels sistemes aquàtics continentals
101186 - Ecologia marina
101187 - Ecologia terrestre
101190 - Fisiologia de les plantes i l'ambient
101185 - Gestió i restauració del medi natural

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Llista d’activitats formatives específiques del programa  

Les activitats formatives més habituals són les següents: 

1. Formació específica per a la tesi doctoral en camp, laboratori i gabinet, proporcionada generalment pel grup de recerca d’acollida. 

2. Formació transversal, en competències relacionades amb la presentació de publicacions i cursos sobre redacció d’articles científics o mètodes útils en ciències experimentals (per exemple: anàlisi espacial de dades amb R, introducció a la metaanàlisi, anàlisi estadística avançada, etc.). 

 

3. Assistència i participació en seminaris, congressos, jornades, etc., en l’àmbit nacional i internacional. 

Altres formacions transversals:  

càpsules formatives organitzades per l’Escola de Doctorat de la UB. 


 

Tesis

Criteris per a tesis per compendi de publicacions:  

Requereix un mínim de dos articles:  

un article publicat en què el doctorand o doctoranda sigui el primer autor, i un article acceptat, en què el doctorand o doctoranda pot ser coautor.  

Cal que siguin articles publicats en revistes científiques reconegudes de l’àrea de l’especialitat i amb índex de factor d’impacte alt. 

Idiomes de les tesis: 

Els idiomes oficials de la UB (català, anglès, castellà). 

Tesis sotmeses a protecció de dades:  

En el cas de tesis sotmeses als processos de protecció o transferència, en el repositori institucional o en el repositori TDX només se’n publica l’exemplar xifrat.   

Quan hagi culminat el procés de protecció o transferència de coneixement, circumstància que el doctorand o doctoranda ha de comunicar degudament a la Universitat de Barcelona, es pot substituir per la versió completa (Normativa de doctorat, article 38, secció 8). 

Agenda de lectures de tesis del programa  

TDX 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Investigadors en instituts de recerca i institucions acadèmiques, en els àmbits de l'ecologia, la biologia ambiental i el medi ambient, - o a centres de recerca del sector comercial (industria o agències fito o zoosanitàries, agroalimentàries, forestals, energètiques).
Professionals experts en avaluacions ambientals diverses, gestió d'espais protegits i dels recursos biològics a l'administració, a departaments de medi ambient de grans empreses, empreses de consultoria o de comunicació, d'estudis ambientals o dels sectors fito o zoosanitari i agroalimentari.

Contacte

Coordinació: doctorat.ecologia@ub.edu

Telèfon: 934 021 510