Objectius i competències

El programa de doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats està estructurat en quatre línies de recerca i ofereix la possibilitat d’adquirir competències investigadores avançades i dur a terme un treball de recerca personal com a tesi doctoral en les àrees didàctiques de les àrees curriculars (matemàtiques, ciències experimentals, llengua i literatura, ciències socials, història, geografia, educació visual i plàstica, i educació musical), de l’escola rural i el territori, i del patrimoni i el turisme cultural. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Humanitats
 • Ciències Socials
Places14
CoordinacióVicenç Font Moll
Adreça electrònicavfont@ub.edu
Telèfon934035092
Dades de l'EDUBIndicadors

Reglament de Règim Intern de la Comissió Acadèmica

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

S'estableixen els següents requisits específics d'admissió tenint en compte les vies d'accés establertes:

1. Adequació de les titulacions d'accés a la formació requerida per fer el programa (15 %).
2. Qualificacions obtingudes en la formació de grau i postgrau (20 %).
3. Experiència docent o professional en els àmbits del programa (15 %).
4. Adequació dels interessos de recerca a les línies i objectius del programa (20 %).
5. Trajectòria de recerca: publicacions, estades, participació en projectes, pertinença a grups de recerca i altres activitats científiques (30 %).

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101181 - Didàctica de la història, la geografia i altres ciències socials en l'educació
101182 - Didàctica de la llengua i la literatura
101184 - Didàctica de les matemàtiques i les ciències experimentals
101183 - Didàctica del patrimoni, les arts i el turisme cultural

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Llista d’activitats formatives específiques del programa  

El programa de doctorat ofereix activitats formatives de caràcter transversal i específiques de cada àmbit. Algunes d’aquestes activitats estan destinades a doctorands de primer any i altres al conjunt de doctorands del programa. 

La Facultat d’Educació organitza cada curs acadèmic dues jornades de doctorat, amb l’objectiu de facilitar als investigadors en formació que preparin la seva tesi i també que s’actualitzin en diferents aspectes científics i metodològics. 

Aquestes activitats queden recollides en el document d’activitats del doctorand o doctoranda. 

Altres formacions transversals:  

En cadascuna de les línies de recerca del programa es fan reunions periòdiques. Per a cada sessió hi ha una persona que fa de ponent, que pot ser estudiant del programa de doctorat que presenta els avenços de la tesi, un professor o professora del programa, o bé algú extern que hi ha estat convidat.  

D’altra banda, de manera puntual es programen conferències o cursos transversals en les quatre línies d’investigació.

Tesis

Criteris per a tesis per compendi de publicacions: la Comissió pot autoritzar el dipòsit de tesi doctoral com acompendi de publicacions (article 37 de la Normativa reguladora del doctorat a la UB, aprovada per la Comissió Acadèmica del programa en la sessió del 6 de novembre de 2020). 

1. NORMATIVA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Normativa reguladora del doctorat, a l’empara del Reial decret 99/2011 (aprovada pel Consell de Govern en la sessió del 16 de març de 2012 i modificada pel Consell de Govern el 9 de maig i el 19 de juliol de 2012, el 29 de maig i el 3 d’octubre de 2013, el 17 de juliol de 2014, 

el 16 de juliol de 2015, el 15 de juny i el 21 de novembre de 2016, el 5 de desembre de 2017, el 4 de  

maig de 2018, el 15 de maig de 2019 i el 22 de juliol de 2019). 

Article 37. Tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions 

1. Les tesis depositades com a compendi de publicacions han de reunir els requisits següents: 

a. La tesi ha d’incloure un resum o sinopsi i una introducció general, en què es presentin els treballs, se’n justifiqui la temàtica i s’especiquin els objectius. 

b. La tesi ha d’incloure un informe dels resultats obtinguts, de la discussió general d’aquests resultats i de les conclusions finals. 

c. Cal incloure una còpia completa dels treballs presentats, i fer constar clarament el nom i la filiació de tots els coautors dels treballs i la referència completa de la publicació. En el cas que algun dels treballs estigui en tràmit de publicació, cal adjuntar‐hi un justificant d’admissió i la referència completa de la publicació a què s’han tramès perquè es publiquin. En cas que es presenti algun treball fet en coautoria, cal incloure‐hi també l’informe a què fa referència l’apartat 2 b d’aquest article. 

d. En cas que algun dels treballs presentats s’hagi publicat en una llengua diferent de les especificades en el programa de doctorat, cal adjuntar‐hi un resum del treball en qüestió redactat en alguna de les llengües del programa. 

e. Els altres requisits que pugui establir amb aquesta finalitat la Comissió Acadèmica del programa. 

2. En cas que la tesi doctoral es presenti com a compendi de publicacions, el  doctorand ha d’adjuntar a la sol·licitud d’autorització del dipòsit de la tesi doctoral, a més dels documents especificats en l’article 35.3 d’aquesta Normativa, els documents següents: 

a. Escrit dels directors de la tesi sobre el factor d’impacte i/o la categorització de la revista de les publicacions que es recullen en la tesi doctoral o de la classificació de l’editorial en què es publica. 

b. En cas que es presenti algun treball fet en coautoria, cal aportar un informe dels directors de la tesi en què s’especifiqui exhaustivament quina ha estat la participació del doctorand en cada publicació i en què justifiqui si algun dels coautors d’algun dels treballs presentats en la tesi doctoral ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per elaborar una tesi doctoral o està pendent utilitzar‐lo en un futur. 

3. Les comissions acadèmiques de doctorat han de fixar els requisits que s’han de tenir les tesis de compendi d’articles quant al nombre d’articles i les característiques mínimes de les revistes en què es publiquen, criteris que han de ser únics per a cada programa de doctorat i que han de ser públics. Si es modifiquen els criteris, seran vàlids els establerts en el moment de l’aprovació del pla de recerca presentat pel doctorand o doctoranda. 

4. Les publicacions han de ser fruit del pla de recerca del doctorand o doctoranda i, per tant, no poden ser publicacions amb data de publicació anterior a la data de formalització de l’admissió en el programa (primera matrícula de tutoria de tesi). 

2. REQUISITS ESPECÍFICS ESTABLERTS PER LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES, LES LLENGÜES, LES ARTS I LES HUMANITATS 

Criteris aprovats en aplicació del que preveu l’article 37, punt 1, apartat e, i punt 3 del Reglament general de la Universitat de Barcelona. 

2.1 El compendi ha inclòs un mínim de tres articles publicats o acceptats per ser publicats en revistes indexades, dos dels quals ho han de ser en alguna de les bases de dades per a la classificació de revistes científiques següents: Journal Citation Report (JCR) del Web of Science; Scopus-SJR; Scimago Journal & Country Rank; Arts and Humanities Citation Index del Web of Science. El tercer pot haver estat publicat o acceptat en una revista indexada en les bases de dades següents (or similars): ESCI, CARHUS Plus+ (AC), CIRC (AC), MIAR (ICDS > 5), Sello de Calidad FECYT, CAPES (A1-B1). Excepcionalment, s’hi poden incloure capítols de llibre que hagin seguit un procés de revisió d’experts (peer review) equivalent al de les revistes esmentades i que estiguin indexats en el SPI, justificat degudament. 

2.2. Només s’hi poden incloure treballs resultat de recerques pròpies (és a dir, recerques en què el doctorand o doctoranda hagi intervingut directament), publicats com a autor únic o en coautoria. En els casos de coautoria, els treballs han de tenir un màxim de quatre coautors, i en un, com a mínim, el doctorand o doctoranda ha d’aparèixer com a primer autor. 

2.3. No es pot utilitzar un article ja incorporat en una altra tesi prèviament. 

Idiomes de les tesis: català, castellà, anglès, portuguès i francès.   

Tesis sotmeses a protecció de dades:  

Agenda de lectures de tesis del programa   

TDX  

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Obtenir les eines per dissenyar, desenvolupar i valorar, individualment i en equip, projectes de recerca en aquests àmbits i transferir els resultats a la pràctica educativa o professional.

Contacte

Coordinació: vfont@ub.edu

Telèfon: 934 035 092