Objectius i competències

Aquest programa de doctorat ofereix l’oportunitat d’obtenir formació i coneixements en dues àrees cabdals per a la comprensió del desenvolupament de la societat (el dret i la ciència política) i està vinculat a un centre de docència i recerca de molta tradició, com és la Facultat de Dret. El doctorand o doctoranda hi pot trobar un professorat amb un alt nivell científic, que li permetrà integrar-se i participar en les activitats de grups de recerca institucionalment reconeguts, disposar d’un important fons bibliogràfic i accés a bases de dades en línia, així com optar a estades de recerca com, entre d’altres, les organitzades dins del programa d’intercanvi de doctorat de la LERU. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials
Places60
CoordinacióEsther Arroyo Amayuelas
Adreça electrònicadoctorat.dreticienciapolitica@ub.edu
Telèfon934037658
Dades de l'EDUBIndicadors

Reglament de Règim Intern de la Comissió Acadèmica

RRI-Dret i cc politica (PDF, 133.94kb)

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

REQUISITS ESPECÍFICS D¿ADMISSIÓ

1. Els candidats hauran de complir un dels dos requisits següents:

A) Demostrar suficiència investigadora per ser admesos en el programa. Aquesta competència es podrà considerar provada:

i) Mitjançant l¿aportació de la documentació acreditativa de l¿obtenció de la suficiència investigadora, d¿acord amb la regulació espanyola (RD 185/1985 i RD 778/1998) en un altre programa de doctorat equivalent.

ii) Mitjançant l¿aportació de documentació acreditativa d¿haver cursat formacions a l¿estranger que la Comissió Acadèmica consideri equivalents a les que es relacionen a l¿apartat anterior

iii) Pel fet d¿estar en possessió d¿un títol de màster de recerca en el àmbit del Dret o de les Ciències polítiques.

iv) Pel fet d¿estar en possessió d¿un títol de màster de recerca en el àmbit de les Ciències Socials que la Comissió Acadèmica del programa consideri que demostra suficiència investigadora.

v) Pel fet d¿estar en possessió d¿un títol de llicenciatura de Dret o de Ciències Polítiques en què s¿hagi acreditat haver fet un treball, una tesina o una dissertació de final de llicenciatura.

B) Haver realitzat els complements de formació

2.- Acreditar un nivell B-2 de qualsevol altra llengua d¿ús científic diferent de les oficials a Catalunya.

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS CANDIDATS

La Comissió Acadèmica del programa fa la selecció i admissió dels estudiants, d'acord amb la taula de valoració següent:

1. Títol previ d'accés (entre 0 i 3 punts), segons els criteris següents:

a) Accés des dels màsters de la UB següents (3 punts): Dret de l¿Empresa i dels Negocis; Advocacia; Anàlisi Política i Assessoria Institucional; Ciutadania i Drets Humans; Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal; Direcció d¿Empreses i Esport; Direcció Estratègica de Seguretat i Policia; Estudis Jurídics Avançats; Gestió Cultural; Gestió Pública Avançada; Gestió i Restauració del Medi Ambient; Gestoria Administrativa; Internacionalització, i Mediació en Conflictes.

b) Accés des d'altres màsters afins, amb valoració entre 0 i 3 punts de l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació a les línies de recerca del programa.

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

3. Expedient acadèmic de màster (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

4. Carta d'intencions, proposta de recerca o cartes de recomanació (fins a 2 punts).

5. Currículum (fins a 4 punts), en què es valora:

a) Experiència investigadora prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del doctorat (fins a 1 punt).

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat (fins a 1 punt).

c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat (fins a 1 punt).
d) Haver tingut beques competitives per fer el màster (fins a 1 punt).

6. Obtenció d'una becadedoctorat(3 punts) o haver-la sol¿licitat en el moment de l'admissió(1 punts). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països.

7. Altres mèrits acadèmics: estades a l'estranger, nivell de llengües com ara francès, portuguès, italià o alemany, etc. (fins a 2 punts).

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

La comissió acadèmica del programa i, en nom seu, el coordinador hauran d'especificar, si escau, els complements de formació que ha de cursar i superar cada doctorand per a ser admès.

El candidats que requereixin complements de formació hauran de cursar l¿assignatura Orientació a la Investigació Jurídica (6 ECTS) del màster universitari d¿Estudis Jurídics Avançats, en el cas de l¿itinerari jurídic, o l¿assignatura Orientació a la Recerca del màster d'Anàlisi Política i Assessoria Institucional (6 ECTS) en el cas de l¿àmbit de les Ciències polítiques, o un altra que la Comissió acadèmica del Programa de doctorat consideri equivalent i adient.

El candidat que no hagi cursat cap màster de l¿àmbit del Dret o de les Ciències socials haurà de completar la formació cursant uns altres 6 ECTS més d¿entre l¿oferta d¿assignatures dels estudis de màster de la Facultat de Dret, amb el vistiplau dels coordinadors corresponents dels màsters en què s¿incloguin les assignatures que hagi elegit.

A aquells estudiants que se'ls indiqui la necessitat de cursar determinats complements de formació per a l'admissió al programa de doctorat disposaran, com a màxim, d'un curs acadèmic per superar-los. Durant aquest curs acadèmic, l'estudiant tindrà consideració de doctorand mitjançant una admissió provisional al programa. Superats els complements, l'admissió de l'estudiant al programa serà definitiva. En aquests casos, no es computarà el temps emprat en el règim de permanència de l'estudiant.

Els estudiants que realitzen aquest tipus de matrícula per als complements de formació constaran en les actes oficials de qualificacions. No obstant això, un cop finalitzat el curs, els estudiants han de sol¿licitar un "certificat acadèmic", amb expressió de la qualificació obtinguda, com a acreditació de la superació dels complements de formació establerts.

Els complements de formació cursats han de constar en el document d'activitats del doctorand.

La no superació dels complements de formació implicarà la no admissió al programa de doctorat.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101164 - Bioètica i dret
101165 - Ciència política
101166 - Criminologia i sociologia juridicopenal
101167 - Dret administratiu
101168 - Dret canònic i dret eclesiàstic de l'Estat
101169 - Dret civil
101170 - Dret constitucional
101171 - Dret del treball i de la Seguretat Social
101172 - Dret financer i tributari
101173 - Dret internacional privat
101174 - Dret internacional públic i relacions internacionals
101175 - Dret mercantil
101176 - Dret penal i ciències penals
101177 - Dret processal
101178 - Dret romà
101179 - Filosofia del dret
101180 - Història del dret

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Llista d’activitats formatives específiques del programa  

1. Formació específica per a la tesi doctoral, que proporciona, generalment, el grup de recerca d’acollida i/o el director o directora de la tesi doctoral; inclou la participació en seminaris interns de cadascun dels grups de recerca. 

2. Presentació del projecte de recerca en un seminari, sota la supervisió del coordinador o coordinadora de cada línia de recerca. 

3. Complements de formació per a la recerca, d’acord amb la normativa vigent: dret / ciència política. 

Altres formacions transversals:  

1. Participació i finançament del curs interuniversitari anual sobre metodologia de recerca, d’acord amb el conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, de 9 de juny de 2020.  

2. Organització anual d’una jornada temàtica transversal del programa de doctorat, oberta a tota la comunitat de recerca espanyola i estrangera: comitè científic format per becaris predoctorals del programa de doctorat; presentació de comunicacions. 

Tesis

Criteris per a tesis per compendi de publicacions:  

1. Aprovats per la Comissió Acadèmica respecte de ciència política. 

2. Aprovació prevista per a l’octubre de 2021 respecte de dret. 

Idiomes de les tesis: català, castellà, anglès (sense perjudici que es puguin considerar altres idiomes com a idioma científic). 

Tesis sotmeses a protecció de dades:  

Agenda de lectures de tesis del programa  

ub.edu/portal/web/dret/tesis-doctorals1 

TDX: diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/34657  

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

En primer lloc, els doctorands/es d¿ambdues àrees -Dret i Ciència Política- poden optar a la carrera docent i/o investigadora dins de les pròpies universitats o altres institucions de recerca.
En segon lloc, amb diferents perfils d¿activitat professional segons cadascuna de les àrees, els doctorands/es poden cercar i trobar ocupació (o millorar la seva situació professional) en entitats públiques i privades on desenvolupar activitats relacionades amb la seva especialització doctoral; en l¿àmbit privat, s¿està fent referència tan a les empreses privades com a organitzacions no governamentals les finalitats de les qual necessitin de l¿assessoria jurídica i/o de l¿anàlisi o la consultoria política.

Contacte

Coordinació: doctorat.dreticienciapolitica@ub.edu

Telèfon: 934 037 658