Objectius i competències

El programa de doctorat en Cultures Medievals (DCM) de la Universitat de Barcelona està inscrit en la tradició universitària dels estudis medievals interdisciplinaris, presents avui en els instituts de recerca, màsters universitaris i programes de doctorat que ofereixen les universitats més importants d’arreu del món. El doctorat de la UB integra els investigadors dels projectes competitius de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la UB, i afavoreix la continuïtat entre els estudis pre i postdoctorals. 

 


 
Els estudiants d'arqueologia, filologia, filosofia, història, història de l'art, i altres disciplines afins d'humanitats, interessats en l'edat mitjana, troben en el nostre programa les eines per formar-se en la recerca, en col·laboració amb els diversos àmbits de coneixement i a un nivell d'excel·lència internacional.

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Humanitats
Places10
CoordinacióCarles Mancho Suárez
Adreça electrònicacarles.mancho@ub.edu
Telèfon934037939
Dades de l'EDUBIndicadors

Reglament de Règim Intern de la Comissió Acadèmica

RRI-Cultures medievals (PDF, 369.51kb)

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

Perfil d'ingrés

La procedència principal dels doctorands és el màster de Cultures Medievals, que cobreix totes les àrees de coneixement i investigació lligades al món medieval a la nostra Universitat i que aporta la formació prèvia idònia per accedir al Programa de doctorat de Cultures Medievals.

Com que es tracta d'estudis de doctorat organitzats per la Universitat de Barcelona, s'han tingut en compte també els títols oficials de màster d'aquesta universitat a l'hora de definir els perfils d'ingrés possibles, i es consideren així mateix pertinents per a l'accés al doctorat de Cultures Medievals els diversos màsters oficials de la Universitat de Barcelona en què, de manera transversal o disciplinària, tracten sobre l'edat mitjana. Actualment són els següents :

¿Màster de Biblioteques i Col¿leccions Patrimonials
¿Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat
¿Màster Interuniversitari d'Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalana
¿Màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art
¿Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

També es consideren adequats els màsters de la resta d'universitats de Catalunya que compleixin requisits semblants:

¿Màster d'Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
¿Màster de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
¿Màster de Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local
¿Màster d'Iniciació a la Investigació en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura
¿Màster interuniversitari d'Identitat Europea Medieval
¿Màster d'Estudis Superior de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes

També es tenen en compte els màsters de la resta d'universitats de l'Estat que compleixin requisits semblants.

Aquests perfils d'estudi i curriculars conformen la pauta del tipus de formació que es demana als candidats per al doctorat de Cultures Medievals de l'Escola de Doctorat de la UB i defineixen els criteris que es demanen als estudiants d'altres procedències. Això no és obstacle perquè, a criteri de la comissió avaluadora, es puguin acceptar estudiants que, a causa de la seva formació, no encaixin en el que s'ha exposat anteriorment, però que tinguin propostes d'estudi que es considerin adequades i innovadores.

Criteris d'admissió

Segons el perfil requerit i els criteris establerts a continuació, en la valoració dels candidats, la Comissió Acadèmica del programa prioritza els candidats que tinguin el títol de Màster en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona, atès que aquest és el títol vinculat directament al doctorat de Cultures Medievals. En el cas de la resta de màsters, es prioritza el perfil d'ingrés que s'indica més amunt, i els indicadors de qualitat i excel¿lència dels màsters i les universitats en què s'han cursat.

Es valoren especialment les qualificacions dels últims 180 crèdits de la llicenciatura o grau i el màster cursats. Es té en compte, d'una banda, la fase final dels estudis de llicenciatura o grau i, d'altra, les qualificacions del màster, atès que aquestes són les etapes de definició de l'estudiant en la seva orientació cap a la recerca I han d'evidenciar, per tant, una formació suficient per iniciar una tesi en temes relacionats amb l'edat mitjana.

També es valora el currículum del candidat. Atesa la importància de les diferents llengües per a la recerca en el món medieval i la participació en el programa d'un nombre important de professors internacionals, s'exigeix al candidat que demostri un coneixement suficient d'una llengua

El candidathade presentar un escrit de motivació en què exposi els motius de l'interès per la recerca en alguna de les quatre línies incloses en el doctorat de Cultures Medievals. Eventualment se li pot demanar que els presenti també de manera oral, a criteri de la Comissió Acadèmica. El document ha de tenir una extensió màxima de 10.500 caràcters.

També es demanen dues cartes de recomanació.

Ponderació en la valoració

En el procés de selecció, la Comissió valora els criteris esmentats de manera prioritzada i amb la ponderació que següent:

a) L'expedient i els mèrits acadèmics aportats. Es tenen en compte especialment les qualificacions dels últims cent vuitanta crèdits cursats en la llicenciatura o en la suma de grau i màster, i s'ha de demostrar una formació suficient per iniciar una tesi en temes relacionats amb l'edat mitjana. Ponderació: 50 %.

b) Currículum. Ponderació: 30 %. Es valora:

1. Haver obtingut beques competitives (beques de col¿laboració de grau, de màster, etc.): fins a un 5%.
2. Ser beneficiari d'una beca de doctorat prèvia a la sol¿licitud: 10%.
3. Coneixements d'idiomes acreditats: fins a un 10 %.
4. Experiència investigadora o laboral prèvies en les temàtiques que s'inclouen en el doctorat. Publicacions prèvies, assistència a congressos, treball de camp o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat: fins a un 5 %

c) Dues cartes de recomanació. Poden ser d'antics professors o de persones que hagin tingut algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la formació i motivació. Ponderació: 5 %.

L'avaluació dels candidats es desenvolupa entre els mesos de maig i setembre. El resultat de la quantificació i qualificació ponderada dels mèrits dels candidats es fa pública pels mitjans previstos en la difusió d'informació d'aquest programa. Tot seguit es procedeix a l'acceptació dels candidats en el Programa de doctorat de Cultures Medievals per un ordre de prelació rigorós i segons les places disponibles. Després de l'acceptació i l'assignació d'un director i un tutor, en els terminis previstos per la normativa vigent, l'estudiant ha de formalitzar la inscripció.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101161 - Llenguatges: textos i imatges
101162 - Pensament, mentalitat, relacions i transmissió de coneixements
101163 - Poder i institucions: economia, societat i formes de vida
101160 - Reconstrucció i anàlisi del patrimoni arqueològic, artístic i textual

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Llista d’activitats formatives específiques del programa  

Primer any 

• Recursos electrònics per a la recerca: bases de dades, SIG, gestió bibliogràfica (≤ 4 hores). 

• Organització temporal i de tasques (≤ 4 hores). 

• Exposició oral (≤ 4 hores). 

• Seminari de doctorat (≤ 20 hores). 

• Introducció a la publicació de resultats científics i/o preparació d’estudis (≤ 4 hores). 

• Seguiment lingüístic (≤ 4 hores). 

• Ressenyes en la SVMMA o l’Anuario de Estudios Medievales (≤ 150 hores). 

Segon any i successius 

• Assistència als seminaris d’estudis doctorals (≤ 30 hores). 

• Assistència a Lectio Magistralis I ≈ IRCVM Internacional o equivalent (≤ 6 hores). 

• Assistència a Lectio Magistralis II ≈ IRCVM Internacional o equivalent (≤ 6 hores). 

• Assistència a les Jornades de Cultures Medievals (≤20 hores). 

• Participació en seminaris de grups de recerca (≤15 hores). 

• Participació i comunicacions en congressos (≤50 hores). 

• Pràctiques en el Departament d’Estudis Medievals (CSIC), l’IRCVM, el màster en Cultures Medievals o el DCM (≤160 hores). 

• Preparació d’articles de revista i capítols de lliure (incloent-hi ressenyes en la SVMMA o l’Anuario de Estudios Medievales (≤150 hores). 

• Mobilitat, al llarg del doctorat (≤150 hores). 

• Sortida de camp (≤10 hores). 

• Assistència als col·loquis de recerca (≥ 85 %). 

• Assistència a tesis doctorals defensades dins el DCM (≥ 1). 

Altres formacions transversals: 

Càpsules formatives de l’EDUB. 

Activitats organitzades per l’associació d’estudiants ARDIT Cultures Medievals

Tesis

Criteris per a tesis per compendi de publicacions:  

 1. La decisió de fer una tesi per compendi de publicacions ha de ser explícita en el pla de recerca presentat durant el primer curs. 

 1. Només s’accepten tesis d’aquest tipus en què els articles o capítols del llibre siguin de recerca. 
  a) Els articles o capítols de llibre que es presentin han de ser fruit de la recerca feta pel doctorand o doctoranda.
  b) Un mateix article pot aparèixer només en una tesi. 

 2. Les tesis per compendi de publicacions han d’incloure, com a mínim, un resum, una introducció general, els objectius, la metodologia, un mínim de quatre articles o capítols de llibre, les conclusions finals i la bibliografia. 
  a) Una còpia de l’original publicat o acceptat articles o capítols de lliure s’ha de presentar en la tesi, en el cos del treball o bé en forma d’apèndix. 

Idiomes de les tesis: 

alemany, anglès, català, castellà, èuscar, francès, gallec, italià, occità, portuguès, altres. 

TDX 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els doctors en cultures medievals, pel tipus de formació que adquireixen, fonamentalment troben sortida, professionalment en els camp de la Recerca competitiva, en la gestió, estudi i valorització del patrimoni (arqueològic, artístic, documental, museogràfic¿), en la documentació, en l¿adquisició i anàlisi de dades i en la docència universitària.

Contacte

Coordinació: carles.mancho@ub.edu

Telèfon: 934 037 939