Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Facultat de Dret
SED de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)
Facultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Humanitats
 • Ciències Socials
Places15
CoordinacióGonçal Mayos Solsona
Adreça electrònicamayos@ub.edu
Telèfon934037918
Dades de l'EDUBIndicadors

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

En la valoració dels candidats que sol¿liciten l'admissió i compleixen els requisits establerts, la Comissió Acadèmica del programa prioritza els alumnes que tenen del títol de Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política o altres màsters afins, i té en compte els aspectes següents, segons la ponderació que s'indica:

1. L'expedient i els mèrits acadèmics aportats pel candidat. Es té en compte especialment que s'evidenciï una formació suficient per començar la tesi en temes de recerca relacionats amb les línies de de recerca del programa. Quan el màster universitari cursat prèviament no és de la UB, la Comissió té en compte especialment els aspectes següents:

a) Si el màster cursat s'ha impartit en una tercera llengua.

b) Els indicadors d'excel¿lència aportats sobre el màster i la universitat on s'ha cursat. Ponderació: 50 %.

2. Currículum. Es valora que es tinguin coneixements previs de les temàtiques incloses en el doctorat. També es valora l'experiència docent i professional en aquest camp. Es tenen en compte els coneixements d'una tercera llengua que estiguin acreditats. Ponderació: 30 %.

3. Carta de motivació. La carta de motivació del candidat ha de reflectir clarament els motius per fer el doctorat. Es valora positivament que el candidat presenti algun tipus de projecte de recerca o àrea d'interès en què vulgui treballar en el futur. També es valora l'interès en el treball d'algun professor del doctorat. La carta de motivació es pot completar, si escau, amb una entrevista personal. Ponderació: 15 %.

4. Cartes de recomanació. Poden ser d'antics professors o de persones que tinguin algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la formació i motivació. Ponderació: 5 %.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101152 - Bioètica i ètiques aplicades
101153 - Drets humans
101154 - Ètica i política del respecte a les diferències culturals
101155 - Filòsofes del segle XX: aportacions al pensament filosòfic i polític
101156 - Filosofia política
101157 - Filosofies del subjecte i de la cultura
101158 - Gènere, diferència i alteritat
101159 - Societat civil i institucions polítiques

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Tesis

Normativa pròpia del Doctorat en Ciutadania i Drets Humans per a les tesis fetes amb recopilació d’articles, aprovada per la Comissió del Programa en data 12/11/21:  
 • S’hauran de presentar 6 articles, 3 JCR y 3 Scopus.
 • En dos dels articles de cada grup el doctorand ha de ser el primer firmant. En quant al numero màxim de firmants, s’aplicarà una clàusula de flexibilitat en funció de l’àrea de coneixement de la tesi.
 • En el cas de que no es puguin assolir aquests resultats el doctorand podrà presentar la tesi en format convencional i afegir com annex els articles que hagi publicat.

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Coordinació: mayos@ub.edu

Telèfon: 934 037 918