Objectius i competències

El pla del programa de doctorat actual ofereix, de de l’any 2014, una formació especialitzada en nou línies de recerca en l’àmbit de les ciències de la terra. La qualitat del programa es basa en l’excel·lència de cent vuit professors, que han dirigit o dirigeixen un total de cent tesis d’aquest programa. El 66 % són professors de plantilla de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB, el 22 % desenvolupa la seva recerca en el CSIC, i el 12% pertany a altres organismes de recerca, espanyols o estrangers. Tots els directors sènior tenen acreditada la seva recerca amb un mínim de cinc publicacions SCI en els últims sis anys. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Ciències de la Terra
Àmbit de coneixement
 • Ciències
Places25
CoordinacióAlberto Sáez Ruiz
Adreça electrònicaa.saez@ub.edu
Telèfon934034489
Dades de l'EDUBIndicadors

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

La Comissió Acadèmica del programa ha acordat els següents requisits específics d'admissió tenint en compte les vies d'accés establertes:

1. Per entrar al programa, el candidat ha de tenir algun dels títols següents:

a) Màster Universitari en Geologia i Geofísica de Reservoris, en Recursos Minerals i Riscos Geològics, en Paleontologia o en Enginyeria Geològica i de Mines.

b) Màster expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que la Comissió Acadèmica del programa consideri que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la investigació equivalent a les dels màsters esmentats en l'apartat a. En concret, cal destacar que es dóna un tractament equivalent als màsters de Geologia o Ciències de la Terra i a altres màsters afins d'altres universitats espanyoles i europees. Com a exemple es poden esmentar els màsters d'Aigua, de Ciències del Mar, de Cristal¿lografia i Cristal¿lització o el d'Enginyeria en Energia.

c) Títol expedit d'acord amb un sistema educatiu aliè a l'EEES, sense que sigui necessari homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent als màsters esmentats en l'apartat a.

2. Coneixements de llengua anglesa. El candidat ha de demostrar que té els coneixements suficients de llengua anglesa (nivell B1 o equivalent), que s'ha d'acreditar. En cas que no sigui possible acreditar-ho, es podrà fer mitjançant una entrevista amb una persona designada per la Comissió Acadèmica del programa.

Criteris per a la valoració dels candidats i perfil d'ingrés recomanat

En la valoració dels candidats que sol¿liciten l'admissió i compleixen els requisits, la Comissió Acadèmica del programa prioritza els aspectes següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

1. L'expedient i els mèrits acadèmics aportats pel candidat. Es té en compte especialment que s'evidenciï una formació suficient per començar la tesi en temes de recerca relacionats amb les ciències de la Terra. Quan el màster universitari cursat prèviament no és de la UB la Comissió té en compte especialment els aspectes següents:

a) La qualitat del treball final de màster del candidat.

b) Els indicadors d'excel¿lència aportats sobre el màster i la universitat on s'ha cursat. Ponderació: 50 %.

2. Currículum. Es valora que es tinguin coneixements previs de les temàtiques incloses en el doctorat. Es tenen en compte els coneixements de llengua anglesa que estiguin acreditats. Ponderació: 35 %.

3. Carta de motivació. Es valoren els motius aportats per fer un doctorat de Ciències de la Terra. Ponderació: 15 %.

Per tot això, el perfil d'ingrés recomanat és el d'un estudiant amb un títol de Màster en Ciències de la Terra o alguna disciplina afí, amb uns coneixements previs adequats en alguna de les línies de recerca del programa i una motivació adequada per fer el doctorat.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101138 - Cristal·lografia
101140 - Estratigrafia i anàlisi de conques
101143 - Geofísica i prospecció geofísica
101141 - Geologia estructural
101144 - Hidrogeologia i geologia ambiental
101139 - Mineralogia i dipòsits minerals
101145 - Paleontologia
101146 - Petrologia i geoquímica
101142 - Riscos geològics i geomorfologia

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Llista d’activitats formatives específiques del programa  

La Facultat de Ciències de la Terra i el CSIC (GEO3BCN) organitzen conferències i seminaris al llarg del curs. Aquestes activitats les imparteixen especialistes en les diferents línies de recerca del programa, i són idònies per a la formació de doctorands.  

Cada curs, el programa de doctorat convoca i concedeix borses de viatge per fer estades de recerca o assistir a congressos, destinades als estudiants del programa de doctorat en Ciències de la Terra. Els criteris d’adjudicació dels ajuts són: absència de finançament alternatiu per dur a terme el projecte, novetat de la tècnica en el context de la Facultat de Ciències de la Terra, interès específic per a la tesi, qualitat de la memòria de sol·licitud, i prestigi reconegut de l’entitat receptora del doctorand o doctoranda. 

Altres formacions transversals:  

Més de les activitats específiques del programa, l’Escola de Doctorat de la UB organitza cada any molts cursos transversals sobre temes relacionats amb la preparació de la tesi doctoral, com ara sobre habilitats per a la redacció d’articles científics o per a la sol·licitud de beques i ajuts, cursos de gestió de dades, etc

 

Tesis

Pel que fa a les tesis presentades en format clàssic: 

A més dels requisits que estableix la Normativa reguladora del doctorat de la UB (article 35.3 c), les tesis han d’incloure un apartat de «Discussió». Per tant, els continguts de la tesi són els següents: resum, introducció general, objectius, metodologia, resultats, discussió, conclusions i bibliografia.  

Pel que fa a les tesis per compendi de publicacions:  

La memòria de la tesi s’ha d’estructurar segons l’esquema següent: 

— Índex 

— Resum (abstract) 

— Introducció general En aquest apartat cal presentar els articles, la temàtica i els objectius, i també la metodologia. És important explicar com es relacionen els articles entre si i justificar la coherència del conjunt. Cal tenir present que el tribunal de tesi jutjarà sobretot els resultats, les discussions i les conclusions globals, més que els articles per separat. Ja han d’haver estat valorats durant el procés de revisió. 

— Resum global dels resultats 

— Resum de les discussions 

— Resum de les conclusions 

— Bibliografia (referències de la memòria) 

— Annex. En l’annex s’ha de presentar una còpia exacta dels articles ja publicats (sense cap modificació) i també s’hi han d’ajuntar els articles acceptats, la presentació dels quals es pot editar lliurement. Els justificants que esmenta la norma s’han de lliurar a part, juntament amb la resta de documentació per al dipòsit. 

Els doctorands que facin una tesi sota la direcció exclusivament de doctors que no siguin membres de la UB han de signar els articles i altres publicacions relacionades amb el tema de la seva tesi amb la filiació (que pot ser el doble, si n’és el cas) de la Universitat de Barcelona, incloent-hi el departament del tutor o tutora de la tesi. 

Requisits específics: 

 • El nombre d’articles publicats o admesos per a la publicació ha de ser de dos, com a mínim. 

 • Aquests dos articles han estat publicats o acceptats en una revista científica indexada en el JCR (Journal of Citation Reports). 

 • El doctorand o doctoranda ha de ser primer autor, com a mínim, d’aquests dos articles. 

Idiomes de les tesis: 

Atès que les llengües del programa són el català, el castellà i l’anglès, quan la memòria es presenti en alguna llengua diferent, s’ha d’incloure un resum de la tesi, amb una extensió d’entre vint i trenta pàgines, en alguns dels idiomes del programa. 

Publicació de les tesis: TDX 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Coordinació: a.saez@ub.edu

Telèfon: 934 034 489