Objectius i competències

Hi ha tres tipus de motius pels quals l’estudiant pot triar aquest programa de doctorat: 

1. Vinculats al programa: el programa, interdisciplinari, és interfacultatiu (Filosofia, Lingüística i Psicologia) i interuniversitari (UB, UAB i URV). 

2. Vinculats al professorat: tot el professorat té una tradició en recerca àmplia i consolidada. 

3. Vinculats als mateixos estudiants: durant els anys del doctorat, l’estudiant té accés a tot un seguit d’activitats i propostes en relació amb el seu tema de recerca: formació específica impartida per un grup de recerca, formació transversal (presentació de publicacions, inserció professional, etc.), assistència i participació en seminaris o congressos. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Facultat de Filologia i Comunicació
Facultat de Psicologia
Facultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Humanitats
 • Ciències Socials
Places12
CoordinacióFaustino Diéguez Vide
Adreça electrònicafdieguez@ub.edu
Telèfon934034696
Dades de l'EDUBIndicadors
Interuniversitari
UniversitatsUniversitat Barcelona ( Coordinadora )
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili

Reglament de Règim Intern de la Comissió Acadèmica

RRI-Ciencia cognitiva (PDF, 180.84kb)

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

La Comissió Acadèmica del programa s'encarrega del procés d'admissió. El procés d'admissió inclou un conjunt de criteris que es defineixen segons el perfil d'ingrés del programa.

Perfil d'ingrés

El programa de doctorat està dirigit a un públic amb inquietuds i una bona formació de recerca en alguna de les línies de recerca del programa relacionades amb els àmbits filosòfic, lingüístic i psicològic, amb preferència a estudiants que mostrin alguna experiència interdisciplinària, com ara la que es pot adquirir amb un màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge, màster afí a aquest programa de doctorat.

El programa també pot tenir interès per als professionals i llicenciats o graduats en altres àrees relacionades amb el llenguatge. Més concretament, el programa està orientat a satisfer la demanda de grups específics d¿estudiants o professionals:

1. Estudiants que hagin fet un màster relacionat amb alguna de les línies de recerca del programa (60 crèdits relacionats amb matèries i metodologies relacionades directament amb la recerca en l'àmbit de les ciències cognitives i el llenguatge). Especialment, presenten un perfil adequat els estudiants relacionats amb el màster interuniversitari de Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB, UAB, UPF, URV i UdG). Però també s'inclouen en el perfil d'ingrés els estudiants que hagin cursat satisfactòriament algun màster afí a les línies de recerca del programa de doctorat. Això inclou tots els estudiants relacionats amb les ciències socials i humanístiques, amb les ciències de la salut o amb les ciències de l'educació (per exemple, filòlegs, traductores, logopedes, psicopedagogs, etc.). Hi queden inclosos els estudiants que hagin fet algun màster vinculat a aspectes filosòfics (com ara el màster interuniversitari de Filosofia Analítica), lingüístics i filològics (són afins els màsters relacionats amb l'ensenyament o didàctica d'alguna llengua a natius i estrangers, amb la lingüística aplicada, i amb la traducció) i psicològics (com ara els màsters relacionats amb la psicologia cognitiva i amb la relació entre comportament i cognició).

2. Amb l'acceptació prèvia de la Comissió Acadèmica, també es poden admetre estudiants amb altres titulacions oficials d'àmbits relacionats amb els que s'han esmentat en l'apartat anterior, sempre que els estudiants acreditin formació en recerca i coneixements en alguna de les línies de recerca del programa de doctorat, així com domini de l'anglès.

Criteris d'admissió i selecció

La Comissió Acadèmica del programa ha acordat els següents requisits específics d'admissió tenint en compte les vies d'accés establertes:

1. Per entrar al programa, l'alumne ha de tenir algun dels títols següents:

a) Màster interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge (UB, UAB, UPF, URV i UdG), i màsters afins descrits en l'apartat anterior «Perfil d'ingrés».

b) Màster expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que la Comissió Acadèmica del programa consideri que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la investigació equivalent a les dels màsters esmentats en l'apartat a.

c) Títol expedit d'acord amb un sistema educatiu aliè a l'EEES, sense que sigui necessari homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent als màsters esmentats en l'apartat a.

2. Coneixements de llengua anglesa. L'alumne ha de demostrar que té els coneixements suficients de llengua anglesa (nivell B1 o equivalent), que s'ha d'acreditar. En cas que no sigui possibleacreditar-ho,es podrà fer mitjançant una entrevista amb una persona designada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que faci la valoració del nivell d'anglès de l'alumne.

Criteris per a la valoració dels candidats

A l'hora de valorar els candidats que sol¿liciten l'admissió i compleixen els requisits, la Comissió Acadèmica del programa prioritza els alumnes que tenen del títol d'algun dels màsters universitaris comentats en l'apartat anterior.

La Comissió valora, a més, els aspectes següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

1. L'expedient i els mèrits acadèmics aportats pel candidat. Es té en compte especialment que s'evidenciï una formació suficient per començar la tesi en temes de recerca relacionats amb els àmbits científics del programa. Es valora positivament tenir algun dels màsters associats al programa. Quan sigui un títol de màster diferent, la Comissió té en compte especialment: a) si el màster cursat era impartit en llengua anglesa, i b) els indicadors d'excel¿lència aportats sobre el màster i la Universitat on s'ha cursat. Ponderació: 50 %.

2. Currículum. Es valora que es tinguin coneixements previs de les temàtiques incloses en el programa de doctorat. També es valora l'experiència en aquest camp. Es tenen en compte els coneixements de llengua anglesa acreditats (o de castellà, català o anglès, per als estudiants estrangers). Ponderació: 30 %.

3. Carta de motivació. La carta de motivació del candidat ha de reflectir clarament els motius de l'interès per fer un programa de doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge. Es valora positivament que el candidat presenti algun tipus de projecte de recerca o àrea d'interès en què vulgui treballar en el futur. També es valora l'interès en el treball d'algun professor dels departaments implicats en el programa. La carta de motivació es pot completar, si escau, amb una entrevista personal. Ponderació: 15 %.

4. Cartes de recomanació. Poden ser d'antics professors o de persones que hagin tingut algun tipus de relació professional o acadèmica amb el candidat. Les cartes han de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la formació i motivació. Ponderació: 5 %

En base a la puntuació, s'estableix una prelació de tots els que superen el mínim, que són avaluats en relació amb el perfil d'ingrés.

Els criteris d'admissió són comuns per als alumnes a temps complet i parcial. En aquest darrer cas, s'ha de justificar la dedicació en la sol¿licitud d'admissió. Els criteris per admetre investigadors en formació a temps parcial són els següents:

1. Estar treballant i acreditar documentalment la relació laboral.

2. Estar afectat per un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica.

3. Estar fent una altra formació de caràcter especialitzat amb dedicació a temps parcial.

4. Tenir la consideració de cuidador principal de persones dependents i acreditar-ho mitjançant documentació justificativa.

5. Tenir fills menors de tres anys a càrrec.

6. Ser esportista d'alt nivell de competició.

7. Altres causes justificades que valori la Comissió Acadèmica del programa.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101137 - Cognició, percepció i acció
101133 - Filosofia analítica
101132 - Filosofia de la ment i de les ciències cognitives
101135 - Lingüística i cognició
101134 - Lingüística teòrica i aplicada
101136 - Processament, representació i adquisició del llenguatge

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

El programa de doctorat inclou formació investigadora tant transversal com específica de l’àmbit de cada programa, que es concreta en activitats de formació obligatòries i optatives. 

En el document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand o doctoranda ha de completar durant l’etapa investigadora del doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s’hi poden incloure activitats transversals que ofereixi la mateixa Universitat. 

En aquest programa de doctorat, les activitats formatives programades són les següents: 

1. Assistència o participació en cursos d’investigació (seminaris, cursos d’estiu, tallers, jornades...), específicament per a la tesi. 

2. Assistència o participació (amb una comunicació o un pòster) en congressos i reunions científics, nacionals i internacionals. 

3. Preparació i presentació per a la publicació d’articles de revistes i capítols de llibres.  

4. Mobilitat (incloent-hi Erasmus, tant d’estudis com de pràctiques): estades de recerca en altres universitats i instituts d’investigació

Tesis

Criteris de tesis per compendi de publicacions

Criteris per a tesis per compendi de publicacions: 

El nombre mínim de publicacions (articles o capítols de libres) per a una tesi presentada com a compendi de treballs publicats és:  

a) dues publicacions, quan tots dos articles o capítols de lliures es troben en publicacions amb un índex d’impacte alt (primer quartil o CARHUS Plus+ A); o bé  

b) tres publicacions, quan un dels articles es publica en una revista amb un índex d’impacte alt (primer quartil o CARHUS Plus+ A) i els altres dos, en publicacions del segon quartil o CARHUS Plus+ B. 

L’índex d’impacte s’ha d’avaluar per a cada branca del programa de doctorat. 

Quan la tesi consta de dues publicacions, el doctorand o doctoranda ha de figurar com a primer autor en capítols de treballs o llibres. 

Quan consta de tres publicacions, el doctorand ha de figurar com a primer autor en almenys dues (una de les quals ha de ser una publicació del primer quartil). 

En el cas dels capítols de llibres, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha de decidir sobre la inclusió en el compendi.  

Idiomes de les tesis: català, castellà, anglès. 

Tesis sotmeses a protecció de dades: a la UB i la URV no n’hi ha. La UAB disposa d’un protocol per a una tesi que requereix processos de protecció i transferència de tecnologia (uab.cat/web/estudiar/doctorat/tesis-sota-proteccio-1345791940598.html). 

Agenda de lectures de tesis del programa 

UB: 

UAB: 

Les tesis dipositades a l’Escola de Doctorat de la UAB es poden consultar a:  uab.cat/web/estudiar/doctorat/publicitat-de-les-tesis-dipositades-1345682725563.html 

URV: 

doctor.urv.cat/ca/doctorands/diposit-defensa-tesi/tesis-doctorals-peroode-exposicio-publica 

Publicació a TDX: 

UB: 

ub.edu/portal/web/filologia-comunicacio/aprovacio-diposit-i-tramits-previs-a-la-defensa-de-la-tesi-doctoral 

UAB 

Per als dipòsits que es fan a partir del gener de 2020, l’Escola de Doctorat de la UAB introdueix en els repositoris TDX i TESEO les dades de la tesi, de manera que no és necessari que l’estudiant de doctorat hi faci cap més gestió. La informació és la que s’hagi introduït en el dipòsit en línia de la tesi. 

URV 

doctor.urv.cat/ca/doctorands/diposit-defensa-tesi 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Entre les pròpies del grau i màster, també reben formació els estudiants en aquest programa per sortides com ara les següents:
1. Àmbit científic: investigació en lingüística teòrica i camps afins
2. Àmbit editorial: des de l¿edició i correcció de textos fins la traducció.
3. Àmbit infantil: desenvolupament del llenguatge infantil i trastorns de la comunicació (logopèdia).
4. Àmbit de trastorns d¿adults: tant neurològic com psiquiàtric (logopèdia i neuropsicologia).
5. Àmbit computacional: aplicació al camp de la Lingüística Computacional i la Intel·ligència Artificial.
6. Àmbit social: planificació i política lingüística.

Contacte

Coordinació: fdieguez@ub.edu

Telèfon: 934 034 696