Objectius i competències

Quins substrats neuronals i computacionals suporten la cognició i el comportament? Els professors del programa de doctorat en Cervell, Cognició i Conducta (CCC) utilitzen diversos enfocaments teòrics, experimentals i metodològics per abordar aquesta qüestió fonamental en psicologia.  

Els investigadors del programa CCC se centren en temes com l’aprenentatge, la memòria, l’atenció, la percepció, la presa de decisions, la funció executiva, el desenvolupament, la personalitat, la delinqüència i la intervenció clínica.  

El programa de doctorat està dissenyat per ser rigorós, col·laboratiu i transversal. L’objectiu principal és promoure la comprensió dels processos neuronals, computacionals, cognitius i de personalitat a través de múltiples nivells d’anàlisi, així com l’entrenament en competències de recerca, interdisciplinàries i transversals. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióSED de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
Facultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Humanitats
 • Ciències Mèdiques i de la Salut
 • Ciències Socials
Places18
CoordinacióJoan Lopez Moliner
Adreça electrònicaj.lopezmoliner@ub.edu
Telèfon933125143
Dades de l'EDUBIndicadors

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

La Comissió Acadèmica del programa ha establert els criteris específics d'admissió següents:

a) Haver cursat 20 crèdits de recerca, haver obtingut el diploma d'estudis avançats o, en el cas de candidats provinents de sistemes educatius de fora de l'EEES, tenir una experiència de recerca prèvia similar, per exemple, haver fet una tesi de màster.

b) Acreditar un nivell mínim B1 de llengua anglesa, preferiblement B2 o superior.

Criteris de selecció i admissió dels candidats

L'admissió del candidat la determina la Comissió Acadèmica del programa de doctorat a partir dels criteris següents:

1. Títol previ amb què s'hi accedeix (fins a 2 punts).

a) Màster de Recerca en Comportament i Cognició, de la Universitat de Barcelona (2 punts).

b) Altres màsters afins, amb valoració entre 0 i 2 punts segons l'adequació del programa d'origen a les línies de recerca del programa (fins a 2 punts).

2. Mitjana dels expedients acadèmics de grau i màster avaluada en una escala de 0 a 4 amb aplicació de correctors per a les qualificacions provinents de l'estranger d'acord amb les instruccions de l'ANECA (fins a 2 punts).

3. Experiència de recerca avaluada en base a l'existència de publicacions prèvies (fins a 2 punts).

4. Carta d'intencions, proposta de recerca o cartes de recomanació (fins a 2 punts).

5. Nivell de anglès (B1 = 0 punts, B2 = 0,5 punts, C1 = 1 punt).

6. Coneixement de llengua espanyola de nivell B1 (1 punt).

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101131 - Comportament organitzacional i social
101129 - Desenvolupament i envelliment
101128 - Funció cognitiva, computacional i neuronal
101130 - Mètodes i tecnologies emergents en neurociència cognitiva
101127 - Personalitat, delinqüència i intervenció clínica

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Llistat de les activitats formatives específica del programa

 • Participació en congressos o reunions científiques
 • Preparació d’articles de revistes científiques i capítols de llibre
 • Assistència a cursos específics (seminaris, cursos d’estiu) d’interés per al doctorand

Altres formacions transversals 

 • Participació de cursos de llenguatges de programació amb aplicació a les ciències del comportament i neurociències.
 • Participació en cursos d’anàlisi estadística
 • Participació en seminaris de ciència oberta i reproductibilitat

Tesis

Criteris de tesis per compendi de publicacions

Requisits per a una tesi basada en articles

 • La tesi ha de contenir almenys 2 articles publicats en revistes indexades (ISI). A més dels treballs publicats, la tesi pot incloure altres articles enviats, en revisió o en preparació. En qualsevol cas, la inclusió de qualsevol article no ha d’afectar la coherència temàtica de la tesi. El doctorat el candidat ha de ser el primer autor de tots els articles inclosos.
 • El supervisor (o supervisors) haurà de justificar que (a) CAP dels articles de la recopilació no està (o ha estat) inclòs en una altra tesi i (b) que la resta de coautors dels articles inclosos són conscients de la inclusió de les comunicacions a la tesi doctoral.

 

Requisits sobre els treballs publicats

Els articles s'han de publicar en revistes de renom en el camp de la tesi. Com a norma general, les revistes considerades solen situar-se, com a mínim, en el segon quartil (Q2) en qualsevol de les categories en què es classifica la revista. Es permet un màxim d’un article a Q3 o Q4 i, en aquest cas, s’haurà de presentar una breu nota que motivi el motiu pel qual el document es publica en aquesta revista quan es lliura la tesi (dipòsit). La Comissió Acadèmica prendrà la decisió final després de llegir la publicació i en funció de la qualitat del paper.

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Recerca en instituts de recerca en l¿àmbit de les neurociències i ciències de la conducta
Activitat docent en ensenyament superior
Recerca en indústria on l¿anàlisi dels factors basats en la conducta humà sigui rellevants: anàlisi de dades conductuals, realitat virtual, gaming, entre d¿altres.

Contacte

Coordinació: j.lopezmoliner@ub.edu

Telèfon: 933 125 143