Objectius i competències

Perfil dels doctorands

Es recomana que els estudiants que accedeixin al doctorat de Biotecnologia  hagin cursat estudis previs de llicenciatura o grau en bioquímica, biotecnologia, biologia, genètica, nutrició i dietètica, ciència i tecnologia dels aliments, medicina, microbiologia, farmàcia, química o veterinària, o altres títols oficials afins a les branques de ciències experimentals i de ciències de la salut, i que hagin fet estudis de màster universitari en l’àmbit de la bioquímica, biologia molecular i cel·lular, biomedicina, biotecnologia, genètica, microbiologia avançada, o en àmbits afins. 

Es poden tenir en consideració altres perfils d’accés, que ha de valorar la Comissió Acadèmica del doctorat. 

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat de Biotecnologia de la UB és l’encarregada del procés d’admissió. La Comissió es regeix pel Reglament intern de la UB que tenen les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, a l’empara del Reial decret 99/2011. 

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Biologia
Facultat de Química
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
SED de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Ciències Mèdiques i de la Salut
 • Ciències de la Vida
Places35
CoordinacióJosefa Badia Palacín
Adreça electrònicajosefabadia@ub.edu
Telèfon934034496
Dades de l'EDUBIndicadors

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

Es recomana que els estudiants que accedeixin al doctorat hagin cursat estudis previs de llicenciatura o grau de Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Genètica, Nutrició i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Medicina, Microbiologia, Farmàcia, Química o Veterinària, o altres títols oficials afins de les branques de ciències experimentals i de ciències de la salut, i que hagin fet estudis de màster universitari en l'àmbit de la Bioquímica, Biologia Molecular i Cel¿lular, Biomedicina, Biotecnologia, Genètica, Microbiologia avançada o afins.
Es poden tenir en consideració altres perfils d'accés, que la Comissió Acadèmica del doctorat valora.

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat de Biotecnologia de la UB s'encarrega del procés d'admissió. La Comissió és regeix pel reglament intern de la UB de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, a l'empara del Reial decret 99/2011.

(www.ub.edu/escola_doctorat/verificacio/documentació-de-suport-i-ajuda-edub)

La decisió final sobre l'admissió la pren la Comissió Acadèmica del doctorat segons els criteris següents, que es presenten amb la ponderació atorgada:

1. Currículum del candidat. Es valoren els coneixements previs relacionats amb les línies de recerca del programa i les publicacions en el camp de la biotecnologia. Es valora també el nivell de anglès, en aquest cas es té en compte l'aportació de títols oficials que n'avalin el coneixement, o la capacitat d'expressar-se en anglès en el cas de fer-se una entrevista. Ponderació: 35 %.

2. L'expedient i els mèrits acadèmics aportats pel candidat. Es té en compte especialment que s'evidenciï una formació suficient per començar la tesi en temes de recerca relacionats amb el programa, i també es valoren les qualificacions obtingudes pel candidat en els estudis de grau i de màster. Quan el màster universitari cursat prèviament no és de la UB, la Comissió té en compte els indicadors d'excel¿lència aportats sobre el màster i la universitat on s'ha cursat. Ponderació: 40 %.

3. Carta de motivació. La carta de motivació del candidat ha de reflectir clarament els motius de l'interès per fer un doctorat en l¿àmbit biotecnològic, i ha d'incloure una descripció breu del projecte de recerca que pretén dur a terme. També es valora l'interès en el treball d'algun professor dels departaments implicats en la docència del doctorat. La carta de motivació es pot completar, si escau, amb una entrevista personal. Ponderació: 20 %.

4. Cartes de recomanació. Les cartes han de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la formació i motivació. Ponderació: 5 %

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101120 - Biocatàlisi i tecnologia enzimàtica
101121 - Biotecnologia biomèdica
101122 - Biotecnologia microbiana
101124 - Biotecnologia: models, metodologies i aplicacions
101123 - Biotecnologia vegetal
101125 - Genòmica, proteòmica i bioinformàtica
101126 - Nanobiotecnologia

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

D’acord amb el que estableix la normativa, la formació doctoral inclou, a més de la preparació de la tesi doctoral, activitats formatives de caràcter específic i transversal que ha de dur a terme el doctorand o doctoranda. 

Llista d’activitats formatives específiques del programa  

 Seminaris de recerca relacionats amb l’àmbit de la biotecnologia. Aquests seminaris es poden triar entre els que organitzin la Universitat de Barcelona o entitats col·laboradores o, en cas que hi hagi disponibilitat econòmica, els que organitzi el mateix programa. 
 • Seminaris de recerca organitzats pels grups de recerca. Els doctorands a temps complet han d’assistir a quatre seminaris anuals, amb una durada mitjana de dues hores i mitja cadascun. S’han de fer en els centres en què estiguin matriculats els estudiants. Activitat obligatòria. 

 • Assistència a reunions grupals per línia de recerca, en què els estudiants han de presentar la seva investigació, en format oral o de tipus pòster. 

 • Assistència a congressos. En funció del tema de la tesi i dels resultats obtinguts, el director o directora ha de proposar a l’estudiant l’assistència a un congrés específic. S’ha de fomentar que els estudiants participin en almenys a un congrés abans de la defensa de la tesi doctoral; si pot ser, d’àmbit internacional.  

 • Promoció de la mobilitat. S’ha de promoure i fomentar que els estudiants facin estades de tres mesos o més en centres d’R+D; prioritàriament, internacionals de prestigi. 

 • Redacció i publicació d’articles científics. En aquesta activitat l’estudiant ha d’interpretar els resultats obtinguts en la seva recerca, revisar la bibliografia, corregir l’article, etc.  

 • Assistència a conferències de recerca impartides per grups de recerca o investigadors convidats. Cada estudiant a temps complet hauria d’assistir a almenys dues conferències per any. 

Altres formacions transversals:  

Cada programa de doctorat estableix un mínim i un màxim d’hores de caràcter transversal a què s’ha de dedicar l’estudiant. Se’n pot consultar informació a continuació. 

Cursos de formació transversal oferts per l’Escola de Doctorat. 

Les activitats formatives de caràcter transversal es poden fer superant els cursos oferts des de l’Escola de Doctorat, en col·laboració amb l’IDP-ICE. Aquests cursos s’imparteixen en format en línia i no suposen taxes addicionals a les de matrícula. La inscripció als cursos s’ha de fer segons les indicacions de la convocatòria. 

A més, si l’estudiant ha rebut formació de tipus transversal fora de l’oferta de l’Escola de Doctorat, o ha fet activitats que es puguin considerar equivalents, es poden detallar en el document d’activitats del doctorand o doctoranda, i la comissió de seguiment n’ha d’avaluar la idoneïtat. 

La formació o les activitats incloses en el document d’activitats han de complir els requisits següents: 

 • Que la formació hagi tingut lloc durant el període de desenvolupament del doctorat. 

 • Que la formació tingui caràcter transversal en investigació, com ara en els temes següents: 

 • Divulgació i comunicació científica 

 • Documentació científica 

 • Ètica en la recerca 

 • Protecció dels resultats de la recerca 

 • Transferència del coneixement 

 • Metodologies per a la recerca 

 • Emprenedoria 

 • Altres temes, que s’han de valorar 


A tall d’exemple, no es tenen en compte cursos de formació en idiomes, eines ofimàtiques, o formació de titulacions de grau o equivalents, ni experiència professional. 

Tesis

A continuació es descriuen les característiques generals del format de les Tesis. És molt important que l’alumnat, abans de depositar la Tesis, consulti les indicacions específiques irecomanacions de la Facultat de Biologia i de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’alimentació respecte el format de les Tesis (clàssiques o per compendi de publicacions) a traves de la secció de Doctorat a les pàgines WEB de les Facultats indicades. 


Format clàssic

 1. Portada
  • Imatge corporativa de la UB
  • Títol de la Tesi 
  • Nom i Cognoms del doctorand
  • Denominació del programa de doctorat (OPCIONAL)
  •  Data (OPCIONAL)
    
 2. Primer full
  • Identificació institucional: Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.
  • Denominació del Programa de Doctorat.
  • Departament d’adscripció. Si la tesi ha estat realitzada fora de la Facultat, cal indicar el centre.
  • Títol de la tesi 
  • Introduir la frase: Memòria presentada per ...(nom i cognoms del doctorand)... per optar al grau de doctor/a per la Universitat de Barcelona”.
  • Nom i cognoms del doctorand/a i signatura
  • Nom i cognoms del/s director/s de la tesi i del tutor, i signatura/es
  •  Data (OPCIONAL)
    
 3. Apartats propis de la tesi clàssica 
  S’indica els següents que respeten l’estructura bàsica aprobada per la UB. 
  • Abstract 
  •  Índex 
  •  Introducció
  •  Objectius 
  •  Metodología
  •  Resultats
  •  Discusió
  •  Conclusions 
  •  Bibliografia 

Compendi de publicacions (o tesi per articles):

Pot optar-se per la presentació en aquest format sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Cal un mínim de dos articles publicats o acceptats per a publicació en revistes situades en el primer tercil d'àrea.
 •  El doctorand ha de constar com a primer signant, al menys en un dels articles.
 • En qualsevol cas, els articles han de ser fruit de la feina de la tesi, per tant, han de versar sobre la temàtica de la mateixa.
 •  L'estructura que han de respectar les tesis presentades en aquest format seria la següent:
 1. Portada: consulta el punt 1.1.portada tesi clàssica
   
 2. Primer full: consulta el punt 1.2 sobre primer full tesi clàssica
   
 3. Apartats propis de la tesi per artícles. S’indica els següents apartats propis d’aquest format que respeten l’estructura bàsica aprobada per la UB
  • Resum o abstract de la tesi
  • Índex 
  • Introducció general
  • Objectius
  • Els articles (el text íntegre i també haurà de constar la referència completa de la revista i els coautors amb la seva filiació). Els resultats, materials, mètodes i bibliografia s'entenen inclosos en els articles.
  • Resum global dels resultats (al principi d'aquest apartat adjuntar l'informe del director, veure apartat 2.4)
  • Discussió
  • Conclusions.
  • Bibliografia específica que s'hagi utilitzat en la Introducció general i en el resum i discussió global.
    
 4. La tesi s’ha d’acompanyar d’un Informe del director en el qual s'especifiqui el factor d'impacte de les revistes de publicació dels articles, així com, en els casos de treballs en coautoria, s'ha d'especificar de forma exhaustiva quina ha estat la participació de doctorand en cada article i justificar si algun dels coautors del treball ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per a la realització d'una tesi doctoral.
   
 5. S’ha d’acreditar l'admissió de la publicació d'un article adjuntant un justificant de l'admissió i la referència completa de la revista a la qual es va enviar per a la seva publicació.

Altres apartats que els dos formats de tesi poden contenir:

 • Dedicatòries, Agraïments 
 • Llistes de Taules i Figures 
 • Llista d’Abreviatures 
 • Apèndix 1, 2, ...

 

Idiomes de les tesis: català, castellà o anglès

Tesis sotmeses a protecció de dades: consultat el següent enllaç on es detalla la normativa

Agenda de lectures de tesis del programa:

Facultat de Biologia

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest doctorat està enfocats a aplicar els principis de la biotecnologia a: agroalimentació, bioprocessos, enginyeria química, agrobiotecnologia, enginyeria bioquímica, biotecnologia de microorganismes i cèl·lules animals, biotecnologia d'aliments, biotecnologia del medi ambient i energies renovables, biotecnologia de productes naturals i fàrmacs, i biotecnologia marina.
Per tant, les principals sortides professionals són:
-Carrera acadèmica, de recerca i professional en universitats, instituts o centres de recerca.
-Tasques en departaments d'R+D+i i en plantes de bioprocessos d'empreses de diferents sectors (agrícola, alimentari, mediambiental, farmacològic, bioenergètic i marí) basades totalment o parcialment en la biotecnologia.

Contacte

Coordinació: josefabadia@ub.edu

Telèfon: 934 034 496