Objectius i competències

El Programa de Doctorat en Biomedicina recull la resposta docent de la Universitat de Barcelona en la formació de doctorands en l’àmbit de la Recerca Biomèdica, tan en la seva basant bàsica com translacional. La comprensió dels sistemes biològics de nostre organisme i les bases moleculars de les malalties requereix d’un estudi multidisciplinari que combini la recerca bàsica en les diferents àrees del coneixement biomèdic amb els avanços tècnics més actuals. El Programa de Doctorat en Biomedicina aplega aquest caràcter interdisciplinari i ofereix al doctorant un marc idoni per a que pugui realitzar la seva formació científica en aquella temàtica del seu interès, a la vegada que facilita la interacció amb investigadors d’altres àmbits biomèdics.

Més de dos-cents científics d’alt perfil de diferents àrees del coneixement, departaments, facultats i instituts de recerca participen en el programa i l’enriqueixen amb aproximacions experimentals complementàries que fan del programa un referent a escala internacional. 

El programa de doctorat en Biomedicina va substituir, a partir del curs 2006-2007, els programes de doctorat següents: Biologia i Patologia Cel·lular, Biomedicina, Neurociència, Biopatologia en Medicina, Fisiologia, Immunologia i Enginyeria en Microsistemes, Sensors i Actuadors. L’estudi de doctorat va obtenir la menció cap a l’excel·lència (MEE2011-0382) de la Secretaria General d’Universitats.  

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Biologia
Facultat de Física
Facultat de Química
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
SED de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
SED de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)
Facultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències Mèdiques i de la Salut
 • Ciències de la Vida
Places100
CoordinacióEsther Pérez Navarro
Adreça electrònicaestherperez@ub.edu
Telèfon934035284
Dades de l'EDUBIndicadors

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

De manera específica, la Comissió Acadèmica del programa valida l'admissió al Programa de doctorat tenint en compte al contingut biomèdic del màster d'accés. Com a criteri general, el perfil d'admissió és el d'estudiants amb titulacions de màster amb continguts biomèdics genèrics o específics d'immunologia, neurociències, enginyeria biomèdica, bioinformàtica, biotecnologia, genètica, ciències mèdiques, ciències veterinàries, farmacologia, nutrició, fisiologia i altres.

La Comissió Acadèmica del programa duu a terme la selecció i admissió dels estudiants d'acord amb la valoració següent:

1. Expedient acadèmic del grau o llicenciatura d'accés: fins a 2 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana normalitzada de cadascun dels ensenyaments. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

2. Expedient acadèmic del màster (fins a 1 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana normalitzada de cadascun dels màsters. S'apliquen correctors a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb el programa ANECA.

3. Tenir una beca doctoral (3 punts).

4. Informe favorable d'un investigador del programa. Es valora la capacitat, l'aptitud i la motivació del candidat. Així mateix, l'informe ha d'expressar l'interès de l'investigador pel perfil de l'estudiant en relació amb el seu projecte de recerca (fins a 2 punts).

5. Altres mèrits curriculars: experiència investigadora prèvia, publicacions i estades a l'estranger (fins a 1 punt).

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101114 - Bioinformàtica
101119 - Biologia molecular i cel·lular del càncer
101115 - Enginyeria biomèdica
101116 - Immunologia
101117 - Metabolisme, senyalització metabòlica i patologies associades
101118 - Neurociències

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Relació de cursos oferts: :  

 1. Seminari de (bio)estadística per a doctorands. 

 2. Programació de macros amb ImageJ per a l’anàlisi d’imatges. 

 3. Processaments i anàlisi d’imatges amb el programa ImageJ. 

 4. Cribratge d’alt contingut de poblacions cel·lulars: és una assignatura que s’imparteix en el màster en Biomedicina i, si sobren places, s’ofereixen als doctorands. 

 5. Biomed PhDay Symposium (jornada del doctorat en Biomedicina). 

Tesis

REQUISITS FORMALS I INDICACIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE LA TESI

Les tesis doctorals es poden presentar en dos formats diferents: diferenciem entre el format clàssic de tesi i el de compendi de publicacions (o tesi per articles).  

1. Pel que fa a la tesi clàssica:  

1.1. Per redactar la tesi en aquest format, a continuació s’indica l’estructura que ha de tenir, respectant la normativa general de la Universitat de Barcelona: 

— Contingut (índex)  

— Introducció  

— Objectius  

— Metodologia 

— Resultats  

— Discussió  

— Conclusions  

— Bibliografia  

1.2. D’altra banda, en la primera pàgina de la tesi s’han de fer constar les dades següents:  

— Denominació del programa de doctorat (programa de doctorat en Biomedicina)  

— Títol de la tesi 

— Nom, cognoms i signatura del doctorand o doctoranda  

— Nom, cognoms i signatura del director o directora de la tesi, o dels directors, i del tutor o tutora  

— Lloc on s’ha dut a terme la tesi  

1.3. Quant a la llengua de redacció de la tesi: La tesi s’ha de redactar en una de les dues llengües oficials de la UB (català o castellà), o en anglès, que s’entén com la llengua del programa i d’ús científic en l’àrea del programa de doctorat en Biomedicina.  

 

2. Pel que fa a la tesi com a compendi de publicacions (o tesi per articles): 

 2.1. Es pot optar per la presentació en aquest format sempre que es compleixin els requisits següents:  

— És necessari un mínim de dos articles publicats o acceptats per ser publicats en una revista situada en el primer tercil de l’àrea.  

— El doctorand o doctoranda ha de constar com a primer signant, almenys en un dels articles.  

— En tot cas, els articles han de ser fruit del treball de la tesi i, per tant, han de tractar sobre la temàtica d’aquesta tesi.  

2.2. En la primera pàgina de la tesi s’ha de fer constar:  

— Denominació dels estudis de doctorat cursats  

— Títol de la tesi  

— Lloc on s’ha dut a terme la tesi  

— Nom, cognoms i signatura del doctorand o doctoranda  

— Nom, cognoms i signatura del director o directora de la tesi, o dels directors, i del tutor o tutora, si n’hi ha  

2.3. L’estructura que han de respectar les tesis presentades en aquest format és la següent:  

— Índex  

— Introducció general  

— Objectius  

— Els articles (el text íntegre, i també hi han de constar la referència completa de la revista i els coautors, amb la filiació) Els resultats, materials i mètodes i la bibliografia s’entenen ja inclosos en els articles.  

— Resum global dels resultats  

— Discussió global  

— Conclusions 

 — Bibliografia específica que s’hagi fet servir en la introducció general, en el resum i en la discussió global  

2.4. Per a la presentació en aquest format, també és necessari acompanyar la tesi d’un informe del director o directora en què s’especifiqui el factor d’impacte de les revistes en què s’han publicat els articles. Així mateix, en els casos de treballs en coautoria, s’ha d’especificar exhaustivament quina ha estat la participació del doctorand en cada article i justificar si algun dels coautors del treball ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per fer una tesi doctoral. 

2.5. Per acreditar l’admissió d’un article per ser publicat, cal adjuntar a la tesi un justificant d’aquesta admissió i la referència completa de la revista a què s’ha tramès que s’hi publiqui. 2.6. Idioma de presentació de la tesi: La presentació de les tesis en aquest format ha d’estar o en una de les dues llengües oficials de la UB (català o castellà) o en anglès, com a llengua d’ús científic. 

 

TDX 

 1. ngua d’ús científic

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El títol de Doctor en Biomedicina constitueix l¿acreditació universitària que certifica que aquest professional pot desenvolupar Recerca Biomèdica de qualitat de forma independent.
Amb independència de l¿orientació de la recerca biomèdica en la que s¿ha desenvolupat el treball de Tesi, el títol de Doctor és imprescindible per a la realització d¿una carrera científica i acadèmica. Aquest professional es pot incorporar a Centres de Recerca, Hospitals i Universitats.
El títol de Doctor en Biomedicina s també un plus per aquells professionals interessats en desenvolupar la seva tasca en l¿àmbit empresarial; tant en departaments de R&D com en direcció. Industries tals com les Farmacèutiques, Biotecnològiques o d¿ Enginyeria Biomèdica acullen a la seva plantilla Doctors en Biomedicina per a la realització dels seus objectius empresarials.

Contacte

Coordinació: estherperez@ub.edu

Telèfon: 934 035 284