Objectius i competències

Ofereix l’oportunitat de treballar amb reconeguts especialistes en un ampli ventall de temes de recerca, molts dels quals estan relacionats amb les prioritats de la societat contemporània en l’àmbit de la protecció del medi ambient. 

S’integren dos tipus d’estudis en un mateix programa: pots combinar tècniques especialitzades de mostreig al camp amb sofisticades tècniques de treball al laboratori. 

Contribueix a millorar el coneixement de la biodiversitat, així com les tècniques de gestió i conservació. 

Es caracteritza per la transversalitat: inclou estudis que van des del nivell molecular fins a l’ecosistèmic, emparats en disciplines com la genètica, la biologia, la taxonomia, la filogènia, la histologia, la bioquímica, la fisiologia, l’etnobotànica, l’ecologia i el comportamen

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Biologia
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
SED de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
Facultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Humanitats
 • Ciències Mèdiques i de la Salut
 • Ciències Socials
 • Ciències de la Vida
Places35
CoordinacióRaul Ramos Garcia
Adreça electrònicaramos@ub.edu
Dades de l'EDUBIndicadors
Interuniversitari
UniversitatsUniversitat Barcelona ( Coordinadora )
Universitat Autònoma de Barcelona

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

Els requisits d¿admissió i selecció específics per al programa de doctorat de Biodiversitat estan publicats al web del doctorat (www.ub.edu/biologia/postgraus/doct_bd/admision.htm) i depenen de la trajectòria i l'expedient acadèmic de l'estudiant:

1. Tenir el títol de Màster Universitari en Biodiversitat, en Antropologia Biològica, en Primatologia, en Aqüicultura o en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat, en la modalitat de recerca (almenys 60 crèdits, amb el mòdul de recerca inclòs). En una altra modalitat, s'han de cursar obligatòriament complements de formació específics.

2. Tenir altres titulacions universitàries de la UE o d'altres sistemes educatius estrangers que impliquin haver superat un mínim equivalent a 300 crèdits, sempre que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats amb el camp de la Biodiversitat (àmbits de les ciències experimentals, ciències de la vida, humanitats, com ara Biologia, Farmàcia, Ciències o Enginyeries Ambientals, Antropologia, Arqueologia, etc.).

La valoració de mèrits es basa en els punts següents:

1. Adequació del currículum i l'expedient acadèmic de les titulacions cursades.

2. Preacceptació d'un professor (director o tutor) del programa de doctorat per dur a terme la recerca doctoral.

3. Es valora positivament disposar d'una beca predoctoral o de qualsevol font de finançament econòmica, de fonts privades o públiques, que ajudi a garantir la continuïtat de la recerca al llarg de tot el programa.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101110 - Antropologia biològica
101111 - Biodiversitat animal
101112 - Biodiversitat vegetal
101113 - Conservació i gestió de la biodiversitat

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Llistat de les activitats formatives específica del programa
 • Assistència a seminaris o conferències impartides per experts en diferents àrees de la Biodiversitat.
 • Presentació de comunicació (oral o póster) a congrés nacional o internacional.
 • Elaboració i submissió d’un article d’investigació a una revista científica d’impacte en l’àrea de coneixement de la Biodiversitat.
 • Estada de recerca en centres nacionals o estrangers (públics o privats).
 • Impartició de seminari sobre el projecte de recercan de la tesi.
 • Participació en reunions de col·laboració entre grups de recerca en Biodiversitat.
 • Participació en seminaris interns dins dels grups de recerca on l’alumne realitza els seus estudis de doctorat.
 • Participació en tallers o cursos d’aprofundiment en el coneixement de metodologies específiques en la recerca en Biodiversitat.
 • Presentació de comunicació en una jornada científica departamental.
 • Participació en simposis per a joves investigadors.
 • Participació en l’elaboració d’un projecte de recerca.
Altres formacions transversals:
 • Col·laboració en tasques docents del Departament
 • Accions per a la capacitació professional de doctors.
 • Curs de sistemes de garantia de la qualitat.
 • Curs de tècniques de cerca de feina. Curs d’emprenedoria i empresa.
 • Curs/taller d’innovació docente. Curs d’iniciació a la docència.
 • Curs de gestió de projectes. Curs d’idiomes o de millora de la docència en anglès.
 • Curs de tècniques estadístiques

Tesis

Criteris de tesis per compendi de publicacions
Dos articles publicats (o acceptats) en revistes amb Factor d’impacte (segons el Scientific reports) en els quals el doctorand en sigui el primer autor de, com a mínim, un dels dos.

Idiomes de les tesis
Català, castellà o anglès

Publicació de les tesis: TDX 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Càrrecs de conservació i gestió de la biodiversitat en organismes públics i privats. Càrrecs per al control i gestió d¿espècies invasores. Càrrecs en instituts de recerca especialitzats en filogènia animal i vegetal, biologia evolutiva, ecologia de poblacions, demografia, invasions biològiques i tot el referent al coneixement sobre biodiversitat. Càrrecs que requereixin el coneixement sobre el funcionament i l¿evolució de les poblacions humanes tant en l¿actualitat com en el passat. Càrrecs docents en l¿àmbit universitari i en formacions especialitzades.

Contacte

Coordinació: ramos@ub.edu