Objectius i competències

L’educació de les arts constitueix un dels àmbits de recerca que és objecte d’atenció pel paper que exerceixen les pràctiques artístiques en les formes de comprensió de la realitat i en la construcció de subjectivitats contemporànies. La recerca en aquest camp aborda temes emergents en la indústria audiovisual, la gestió cultural, la mediació i el benestar psicosocial. Aquestes investigacions es troben en institucions educatives, museus, centres culturals, grups socials i entorns virtuals. El programa de doctorat és únic a Espanya i un dels pocs que s’ofereixen a Europa, Àsia i Amèrica Llatina.

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat de Belles Arts
Facultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Humanitats
 • Ciències Socials
Places4
CoordinacióFernando Herraiz Garcia
Adreça electrònicaf.herraiz@ub.edu
Dades de l'EDUBIndicadors
Interuniversitari
UniversitatsUniversitat Barcelona ( Coordinadora )
Universitat Girona
Universitat Granada
Universitat Complutense de Madrid

Objectius i competències

Objectius

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

El perfil d'ingrés més habitual és la procedència d'un màster dels títols pertanyents a les branques d'arts, humanitats i ciències socials. No obstant això, hi poden accedir estudiants d'altres especialitats sempre que compleixin els requisits acadèmics de la inscripció.

A més dels requisits d'accés generals, la Comissió Acadèmica del programa estableix els requisits i criteris addicionals següents:

1. Accés des dels màsters següents:
- Màster d'Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista, de les universitats de Barcelona, Granada i Girona.

- Màster de Artteràpia i Educació Artística per a la Inclusió Social, de les universitats Complutense i Autònoma de Madrid, i de la de Valladolid.

- Màster d'Educació Artística en Institucions Socials i Culturals, de la Universitat Complutense

2. Accés des d'altres màsters afins, d'acord amb l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació a les línies de recerca del programa.

3. Per als alumnes estrangers, nivell de comprensió del català o castellà equivalent al Diploma d'Espanyol (nivell intermedi) o B1 (català).

4. Nivell de comprensió equivalent a B1 d'alguna de les llengües estrangeres més utilitzades en l'àmbit dels estudis del programa, en particular anglès o francès.

La Comissió Acadèmica del programa farà la selecció i admissió dels estudiants d'acord amb la taula de valoració següent:

1. Títol previ amb el qual s'accedeix (entre 0 i 2 punts), segons els criteris següents:

a) Accés des dels màsters esmentats en el punt 1 dels criteris d'accés addicionals (2 punts).

b) Accés des d'altres màsters afins, amb valoració de l'especificitat dels estudis del candidat i l'adequació a les línies d'investigació del programa (entre 0 i 2 punts).

2. Expedient acadèmic de grau o llicenciatura que hi dóna accés (fins a 4 punts, depenent de la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'hi apliquen correctors per a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb els criteris que estableix l'ANECA.

3. Expedient acadèmic de màster (fins a 4 punts, segons la nota mitjana). Es valora la nota mitjana en l'escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S'hi apliquen correctors per a les qualificacions procedents de l'estranger d'acord amb els criteris que estableix l'ANECA.

4. Resposta a un qüestionari d'intencions en què s'inclou la proposta de recerca (fins a 2 punts).

5. Dues cartes de recomanació (fins a 2 punts).

6. Currículum (fins a 4 punts), en què es valora:

a) Experiència investigadora prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del doctorat (fins a 1 punt).

b) Experiència laboral prèvia en qualsevol dels àmbits als quals s'orienten els ensenyaments teòrics i les pràctiques del programa de doctorat (fins a 1 punt).

c) Publicacions prèvies, assistència a congressos o altres activitats relacionades amb el programa de doctorat com ara participació en excavacions, activitats artístiques, activitats en relació amb la gestió de la cultura i el patrimoni, treball de camp, etc. (fins a 1 punt).

d) Haver tingut beques competitives per fer el màster (fins a 1 punt).

6. Obtenció d'una beca de doctorat (3 punts) o haver-la sol¿licitat en el moment de l'admissió (1 punt). Es consideren com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé les beques competitives d'altres països.

7. Altres mèritsacadèmics:estades a l'estranger, o nivell de llengües com ara anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins a 1 punt).

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101108 - Educació de les arts, museus i cultura visual: polítiques culturals
101109 - La aplicació de l'art per a la millora psicosocial i en contextos terapèutics

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Cada universitat ofereix activitats formatives (cursos, seminaris, tallers, conferències i jornades, a què poden accedir els estudiants de les universitats que integren el programa). Com a exemple de les activitats dutes a terme, es mostren els seminaris fets al final del curs 2020-2021.

Universitat de Barcelona

«Historias globales desde el Sur, la colonialidad más allá de 1492». Dr. José Romero Losacco
«Estar ahí: conversaciones en torno a una investigación situada». Dr. María Paz Aedo Zúñiga
«El giro afectivo des de la perspectiva del Sur». Dra. M. Paz Aedo i Dr. Fernando Hernández Seminari de primer curs:
«Planificación del plan de investigación». Dr. Fernando Hernández-Hernández

Universitat de Granada
«Técnicas e instrumentos de indagación en investigación educativa basada en artes». Dr. Ricardo Marín Viadel.
«Ca/r/tografía visual i social». Dr. Joaquín Roldán Ramírez.
 

En el web actual del programa (doctoradoartesyeducacion.ub.edu/?page_id=295) es troben exemples d’activitats formatives que s’ofereixen en els últims cursos en cadascuna de les universitats.


 

Tesis

Criteris de tesis per compendi de publicacions:
Es va acordar que en el programa d’Arts i Educació les tesis per compendi d’articles han d’incloure cinc articles publicats en revistes de JCR o Scopus. A més, la tesi ha de tenir una introducció en què se situï el problema de recerca i una síntesi de les aportacions. Aquesta modalitat de tesi ha de tenir l’acord tant dels directors com de la Comissió Acadèmica del programa.

Idiomes de les tesis: català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià

Tesis sotmeses a protecció de dades:
En el cas de tesis sotmeses als processos de protecció o transferència, només es publica en el repositori institucional o en el repositori TDX l’exemplar xifrat. Quan hagi culminat el procés de protecció o transferència de coneixement, circumstància que el doctorand ha de comunicar degudament a la Universitat de Barcelona, es pot substituir per la versió completa. Durant el període d’elaboració de la tesi doctoral la Comissió Acadèmica del programa arbitra els procediments de confidencialitat per dur a terme l’avaluació i seguiment anual del pla de recerca.

Agenda de conferències de tesis del programa: ub.edu/portal/web/bellesarts/lectura-de-tesis

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els egressats del programa treballen, sobretot, com a investigadors i professors universitaris. També en institucions culturals, de cooperació internacional, i d'educació bàsica en què duen a terme tasques de recerca, programació i gestió.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català per àmbit de coneixement.

Contacte

Coordinació: f.herraiz@ub.edu