Alumnat

Exigències i requeriments lingüístics per a l'alumnat per a l'accés als estudis (graus i màsters universitaris) o en finalitzar els estudis.

Alguns graus demanen a l’accés l’acreditació d’un nivell determinat: 

  • Grau d’Empresa Internacional
    Coneixement de l'anglès (el grau s'imparteix totalment en anglès; el nivell mínim exigit és el corresponent a haver cursat anglès a secundària i batxillerat o acreditar el nivell B1).
  • Graus de Filologia
    Es demana uns coneixements de la llengua o les llengües de l’especialitat.

Aquest recull de requeriments és a tall informatiu; cal consultar la pàgina web dels estudis corresponents per tal de comprovar actualitzats tots els requisits.

Segons el Decret llei 22/2021, de 5 d'octubre, de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l'acreditació d'una tercera llengua per part de l'alumnat de grau de les universitats catalanes, amb caràcter general, l’alumnat que finalitzi els seus estudis de grau a partir del curs 2021-2022 no haurà d’acreditar o demostrar l’assoliment del nivell B2 d’una tercera llengua, llevat de les titulacions de grau que tinguin incorporat aquest requisit a la memòria del pla d’estudis, o de les universitats que ho hagin establert així.

Incentius per a l’adquisició de la competència en terceres llengües i possibilitats d’acreditació dels coneixements assolits 

Per tal d’impulsar la carrera acadèmica i professional dels seus estudiants, la Universitat de Barcelona es compromet a dissenyar i aprovar un pla de foment del coneixement de terceres llengües en el seus estudis de grau, tal com es preveu en el  Pla per a la millora de les competències en terceres llengües en el sistema universitari de Catalunya, abans que finalitzi el curs 2022-2023. 

D’altra banda, l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) de 26 de març de 2021 proposa establir uns incentius explícits vinculats al progrés en l’aprenentatge de terceres llengües, per tal que l’estudiant que ha fet l’esforç necessari per poder millorar el seu nivell en terceres llengües percebi clarament la utilitat d’aquest esforç.
En aquest sentit, la Comissió de Política Lingüística del CIC ha acordat la incorporació en el Suplement Europeu al Títol (SET) dels certificats i títols acreditatius del coneixement d’una tercera llengua de nivell B2 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC) del Consell d’Europa. En aquesta pàgina web podeu consultar les instruccions per presentar les acreditacions a la UB.
 

Cada centre defineix com ha de ser el treball de final de grau. La normativa estableix que ha de ser en català o castellà; en algun cas es pot exigir que tot estigui redactat en anglès i que l’exposició oral sigui també en aquesta llengua; en tots els casos, però, és obligatori un resum escrit en llengua anglesa.

Cada programa de mobilitat té uns requisits determinats; en general el coneixement de l’idioma de docència a la universitat estrangera (la llengua en què s’hi imparteixen les classes) és un dels criteris que es valoren a l’hora de seleccionar els estudiants per als programes de mobilitat internacional i de prioritzar les places disponibles.

Els convenis bilaterals d’intercanvi entre les facultats específiquen les llengües d’impartició de la docència i els nivells requerits o recomanats.

En el marc del programa Erasmus+ és obligatori fer un test de coneixement de l’idioma de docència de la universitat on es realitzarà la mobilitat. El test obligatori s’ha de fer a través de la plataforma Online Language Support (OLS) de la Comissió Europea. Aquesta plataforma també facilita l’aprenentatge en línia de les llengües de les universitats de destinació.
​​​​​​​
La UB, des de Mobilitat i Programes Internacionals facilita cursos a l’EIM a les persones dels programes d’intercanvi.