Requeriments lingüístics per a l'accés a alguns màsters universitaris

Màster

Descripció del nivell

Activitat Física i Salut

Addicionalment als criteris estipulats per la normativa universitària, en aquest màster s'inclou també el següent requisit d'admissió: nivell mínim d'anglès B1 o equivalent (es tracta d'un requisit d'admissió, de manera que no li correspon ponderació en el procés selectiu). En relació a aquest punt, i tal i com consta a la memòria de verificació del programa, davant de qualsevol circumstància o incidència esdevinguda en el procés d'admissió, incloent la no certificació del nivell d'anglès B1 o equivalent, serà la Comissió de Màster, o en el seu defecte el coordinador del programa, qui ho podrà resoldre a favor o en contra de l'aspirant mitjançant entrevista personalitzada.

Agrobiologia Ambiental

La llengua del màster és el castellà, però és aconsellable que els alumnes tinguin un bon nivell d'anglès que els permeti una bona comprensió oral i escrita.

Aqüicultura

Es considera necessari un nivell d’anglès equivalent a B2 del MECR.

Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia

Cal el nivell de llengua anglesa equivalent al B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)

Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Cal que l'estudiant domini el castellà o el català.

Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis

Cal un nivell intermedi d'anglès.

Bioinformàtica i Bioestadística

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Bioinformàtica per a les ciències de la salut

Cal una acreditació del nivell B2 del MECR d'anglès

Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals/ Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Calen coneixements bàsics de llengua anglesa (nivell B1 del MECR o superior). En cas de no disposar de document acreditatiu, els estudiants poden sol·licitar una prova de comprensió i expressió a la comissió del màster de Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals.

Biomedicina

Es requereixen coneixements d'anglès (nivell B1 del MECR o equivalent).

Biotecnologia Molecular

Cal acreditar el Nivell de llengua anglesa equivalent al B1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Preferent)

Ciència Cognitiva i Llenguatge

Cal un nivell d'anglès equivalent al B2 del MECR.

Ciència de Dades Biomèdiques / Biomedical Data Science

Cal certificar el nivell B2 o equivalent en llengua anglesa.

Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

"Amb relació a les competències lingüístiques necessàries per poder seguir de forma adequada el màster, cal assenyalar que en principi no es requereix un títol oficial d'anglès o de francès, llengües que podran ser utilitzades de forma parcial a les assignatures optatives que ho especifiquin.
El que sí que ha de realitzar, qui opti a la doble titulació, és un curs de francès o anglès intensiu que en garanteixi el coneixement."

Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology

Nivell de llengua anglesa equivalent al B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)

Cirugia Podològica Integral

Cal acreditar coneixements de llengua estrangera (nivell B1).

Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Els alumnes que cursin l'especialitat en anglès han d'acreditar el nivell C1 d'anglès del Marc Comú Europeu de Referència. En cas d'estudiar qualsevol altra especialitat diferent de l'anglesa, i no ser el castellà ni el català la primera llengua o idioma d'estudi, és necessari certificar el nivell C1 de castellà o català del Marc Comú Europeu de Referència.Els alumnes que cursin l'especialitat en anglès han d'acreditar el nivell B2 d'anglès del Marc comú europeu de referència.
 

Comptabilitat i Fiscalitat

A més de coneixements suficients de castellà, es recomana que els estudiants tinguin un bon nivell tant d'anglès com d'eines i aplicacions informàtiques.

Comunicació Especialitzada

Cal coneixement d'anglès equivalent al nivell B1 del MECR i un domini suficient del català i de l’espanyol.

Construcció i Representació d'Identitats Culturals

S'exigeix un nivell d'anglès equivalent al C1 del MECR als estudiants que vulguin cursar les assignatures que s'imparteixen en llengua anglesa.

Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

És recomanable que els alumnes coneguin la llengua anglesa. Es valoren positivament les habilitats per comunicar-se en anglès.

Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

És recomanable saber anglès, ja que una part significativa de la bibliografia està publicada en aquesta llengua.

Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Tots els estudiants han d'acreditar, amb assignatures de la seva titulació universitària prèvia, que posseeixen coneixements suficients de grec (equivalents a deu crèdits ECTS), llatí (equivalents a deu crèdits ECTS), hebreu (equivalents a cinc crèdits ECTS) i història de les religions del Pròxim Orient antic (equivalents a cinc crèdits ECTS).

Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Cal acreditar un nivell de llengua anglesa equivalent al B1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)

Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics

Cal acreditar el nivell equivalent a B2 de l'idioma en què s'imparteixi la formació en el grup d'estudiants de referència (Obligatori)

Desenvolupament Internacional / International Development

"Si l'anglès no és el teu idioma matern, has de demostrar que tens un nivell avançat d'anglès. IBEI reconeix els exàmens oficials següents:
TOEFL: mínim de 90 iBT (codi IBEI: 6567)
IELTS: 6.5
Cambridge English Qualifications: C1 Advanced CAE o C2 Proficiency CPE.
Els resultats de TOEFL i IELTS són vàlids durant dos anys, mentre que qualsevol dels exàmens de Cambridge English podrà haver-se realitzat durant els cinc anys previs al termini límit de sol·licitud d’admissió.
Es considera demostrat el nivell suficient si la teva llengua materna és l'anglès o si has completat els estudis universitaris de grau en anglès."

Diplomàcia i Organitzacions Internacionals

Nivell d'anglès (mínim B2). Aquest aspecte és imprescindible i eliminatori.

Direcció d'Empreses de l'Esport

S'ha de demostrar un bon domini de l’espanyol i de l'anglès (nivell B1 del MECR).

Direcció d'Empreses Turístiques

Cal tenir un bon nivell d’idiomes, indispensable per formar-te i per a la teva carrera professional.

Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

Es requereix un nivell d'espanyol equivalent o superior al B2.

Direcció Hotelera i de Restauració

Nivell d'idiomes, ja que és una capacitació fonamental per al teu bon posicionament professional, així com per poder desenvolupar l'àmbit d'estudi a escala internacional.

Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (convocatòria biennal de places)

Es recomana tenir coneixements acreditables d'anglès (llegit i parlat) i de portuguès (llegit i parlat). Per cursar el màster cal disposar del nivell B1 d'anglès i del nivell B1 de castellà (els estudiants que no siguin natius han d'acreditar els coneixements de castellà mitjançant diplomes d'Espanyol com a Llengua Estrangera o amb el nivell B2 que expedeix l'Institut Cervantes).

Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Cal tenir un nivell de llengua anglesa equivalent al B1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)

Economia

El màster s'imparteix en anglès, per la qual cosa els alumnes han d'acreditar uns bons coneixements previs d'aquesta llengua a través de certificats oficials com l'IELTS o el TOEFL, o demostrant que en el passat han cursat estudis superiors en anglès.

Economia Laboral / Labour Economics

El programa s'ensenya completament en anglès i es demana als candidats que demostrin el coneixement suficient d'aquesta llengua (certificat IELTS, TOEFL, o similar).

Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

És un requisit obligatori que el castellà sigui una de les llengües d'ús habitual del candidat o que el candidat demostri les seves habilitats superant un test de coneixement del castellà.

Empresa Internacional / International Business

"El màster s'imparteix en anglès, per la qual cosa els estudiants han de presentar certificats oficials que n'acreditin un bon coneixement previ.
El nivell mínim de coneixement d'anglès (llengua de docència del programa) és el B2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, o equivalent."

Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Cal un bon domini de la llengua anglesa.

Enginyeria Ambiental

Cal tenir uns coneixements d'anglès corresponents al nivell B2 del MECR.

Enginyeria Biomèdica

Cal tenir un bon domini de l’anglès.

Enginyeria Química

Calen coneixements de llengua anglesa (nivell mínim, B1).

Erasmus Mundus d'Innovacions en Ciències Biològiques i Bioenginyeria per a la Medicina de Precisió (BeinPM)

Per cursar el màster és un requisit tenir el nivell B2 de llengua anglesa.

Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional/Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Cal tenir un nivell B2 d'anglès,com a mínim.

Estadística i Investigació Operativa

Calen coneixements d'anglès (acreditació de nivell B2).

Estudis Avançats en Arqueologia

Es recomana un bon coneixement de llengua anglesa.

Estudis Avançats en Disseny - Barcelona

Cal tenir un nivell de coneixement de llengües B2 del Common European Framework of Reference o equivalent (espanyol i/o anglès, en funció de la docència a cursar)

Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Els alumnes han de tenir un nivell avançat d'espanyol (equivalent al nivell B2 o superior). En el cas dels alumnes procedents de països aliens a l'àmbit lingüístic de l'espanyol, el nivell s'ha de demostrar mitjançant un certificat, l'expedient acadèmic o una entrevista.

Estudis Jurídics Avançats

Cal un nivell de llengua anglesa equivalent al B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)

Filosofia Analítica (convocatòria biennal de places)

Cal tenir un nivell d'anglès equivalent al B2 del MECR; al 7.00 de l'IELTS; o al 600 (paper-based), 250 (computer-based) o 100 (Internet-based) del TOEFL.

Física dels Sistemes Complexos i Biofísica

Cal acreditar, com a mínim, un nivell d'anglès B1 (o equivalent) del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Fisiologia Integrativa

Cal tenir un nivell de llengua anglesa equivalent al B1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)

Fonaments de la Ciència de Dades

Atès que el màster es fa íntegrament en anglès, cal acreditar un nivell d'anglès B2 com a mínim.

Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

Els estudiants que no tenen l’espanyol com a llengua primera han de poder demostrar un alt nivell de competència oral i escrita en aquesta llengua (nivell C1 o C2 del MECR). Es recomana disposar, com a mínim, del nivell B2 del MECR d'anglès. Igualment, es valora el coneixement d'altres llengües (francès, alemany, italià, etc.).

Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Per accedir al màster s'ha d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Gastronomia Sostenible

Cal tenir un nivell d'idiomes acceptable, imprescindible per formar-te i estudiar el sector a escala internacional.

Genètica i Genòmica

Els estudiants han d’acreditar un bon coneixement d’anglès, atès que moltes de les classes i seminaris, així com la majoria del material docent, poden ser en aquesta llengua.

Geologia i Geofísica de Reservoris

L'anglès és la llengua vehicular i d'aprenentatge en la impartició del màster, es recomana que els futurs estudiants en tinguin coneixements previs.

Gestió Cultural

Els candidats han de demostrar un bon domini de l’espanyol i de l'anglès (nivell B1 del MECR).

Gestió de Continguts Digitals

Cal acreditar el nivell C2 d'espanyol o equivalent i estar en condicions de superar una prova oral i escrita d'aquest idioma.

Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Cal un nivell de llengua anglesa equivalent al B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)

Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions

Cal un nivell d'anglès equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència.

Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (convocatòria biennal de places)

Les persones que vulguin accedir al màster han de tenir coneixements d'anglès de nivell B1.

Gestió Pública

Calen coneixement d'anglès, a partir del nivell B2.02 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa

Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Els aspirants han de tenir una bona capacitat de comprensió de l'anglès escrit. Coneixement d'idiomes (30%), en particular el nivell d'anglès: B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Història Econòmica

Cal tenir coneixements d'anglès (nivell B1 del MECR o equivalent) i espanyol (nivell B2 o equivalent) que el sol·licitant ha d'acreditar documentalment. En el cas que no es pugui acreditar, la Comissió d'Admissió pot organitzar reunions presencials o en línia amb els estudiants per valorar els seus coneixements d'idiomes.

Humanitats Digitals

Cal disposar del nivell C2 d'espanyol, del nivell B2 de català i del nivell B1 o equivalent d'anglès.

Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Calen coneixements d'anglès a nivell de lectura i comprensió.

Iniciació a la Recerca en Salut Mental

Cal documentar un nivell d'anglès B1 pel que fa a la comprensió lectora, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües, o assimilable.

Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

 Cal un nivell B2 de llengua anglesa.

Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable

Cal acreditar coneixements de llengua anglesa (nivell B1, First Certificate of Cambridge University, puntuació 80 TOEFL, o nivell equivalent) (Obligatori)

Institucions i Economia Política / Institutions and Political Economy

Aquest màster s'imparteix en anglès. Per això, els alumnes n'han d'acreditar un bon nivell (nivell B2 o equivalent) mitjançant certificats oficials, com ara IELTS, TOEFL o equivalents, o demostrar que prèviament han cursat estudis superiors en anglès.

Intel·ligència Artificial

S’ha d’acreditar el nivell B2.1 del MECR o equivalent en llengua anglesa.

Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Juridicopolítics

Cal tenir coneixements suficients de castellà i d'anglès (nivell B2 o equivalent), que els sol·licitants han d'acreditar documentalment si no són les seves llengües maternes: IELTS o Cambridge (anglès) i DELE (espanyol).

Intervenció Psicosocial

Cal tenir un nivell adequat de comprensió de l’espanyol i del català, i ser capaç de llegir textos científics en anglès.

Investigació i Canvi Educatiu

Calen coneixements d'idiomes estrangers (Obligatori)

Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Calen coneixements d'anglès a nivell oral i escrit.

Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

El nivell d'anglès necessari per cursar el màster correspon al B1 del MECR. Cal tenir en compte que els estudiants han de ser capaços d'entendre les classes que s'imparteixen en anglès i de lliurar en aquesta llengua els exercicis i treballs que es demanin.

Lògica Pura i Aplicada (convocatòria biennal de places)

El nivell d'anglès necessari per cursar el màster correspon al B1 de coneixement de terceres llengües del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Han d'entendre les classes magistrals i fer exercicis escrits i treballs en anglès.

Màrqueting i Investigació de Mercats

Atès que el màster s’imparteix en anglès, els candidats han de tenir coneixements d’aquesta llengua per seguir els cursos (B1 del MECR).

Matemàtica Avançada Es recomana tenir un nivell d'anglès equivalent al B1 del MECR.
Mediació en Conflictes Es recomana que els alumnes disposin de coneixements d'anglès (nivell B1 del MECR).
Medicaments, Salut i Sistema Sanitari Tots els candidats han de tenir un nivell mínim d’anglès (nivell B2 CEFR, First Certificate o equivalent)
Medicina Translacional Cal acreditar un nivell mínim d'anglès (B2 del MECR, First Certificate o equivalent)
Meteorologia Cal tenir un bon domini de l'idioma anglès
Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres Cal que els estudiants tinguin coneixements d'anglès a nivell de comprensió oral i escrita.
Microbiologia Avançada Es requereixen coneixements d'anglès de nivell B1.
Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica Cal que els alumnes acreditin un nivell d'anglès mínim equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència.
Nanociència i Nanotecnologia Cal tenir un bon nivell d'anglès (el nivell d'anglès mínim per accedir al màster és el B1 del marc comú europeu de referència).
Neurociències Es recomana tenir una bona comprensió lectora de textos en anglès.
Nutrició i Metabolisme Es valoren els coneixements d’anglès.
Oceanografia i Gestió del Medi Marí Cal que els estudiants tinguin un nivell d'anglès B1 del MECR o equivalent, perquè tots els cursos fan servir documentació fonamental en aquesta llengua.
Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record Cal acreditar com a mínim un nivell B2 d'anglès (equivalent al First Certificate) per cursar el màster.
Pensament Contemporani i Tradició Clàssica S’han de tenir coneixements bàsics (capacitat de lectura), o comprometre’s a adquirir-los abans d’acabar el màster, d’algunes de les llengües de cultura dominants en el període històric corresponent a l’especialitat escollida.
Producció i Recerca Artística Cal un nivell de llengua anglesa equivalent al B1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)
Psicogerontologia Es valora la competència per llegir textos científics en anglès.
Psicologia de l'Educació - MIPE Calen coneixement de llengües estrangeres, en especial de l'anglès, amb un nivell B2 o superior del MECR.
Psicologia General Sanitària És important que els estudiants puguin entendre textos científics en llengua anglesa.
Química Analítica Calen coneixements d’anglès de nivell B1 del MECR o equivalent.
Química de Materials Aplicada Es demana un coneixement suficient d'almenys dues de les llengües d'impartició, una de les quals ha de ser l'anglès, amb un nivell mínim de B1 del Marc europeu comú de referència.
Química Orgànica Calen coneixements suficient d'almenys dues de les llengües d'impartició, una de les quals ha de ser l'anglès (nivell B1).
Química Teòrica i Modelització Computacional Cal, com a mínim, un nivell B2 d'anglès.
Recerca Clínica S’han de tenir coneixements d'anglès.
Recerca en Comportament i Cognició Calen coneixements d’anglès de nivell B1 del MECR.
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura És necessari tenir coneixements d'espanyol (nivell B2) i d'anglès (nivell B1).
Recerca en Empresa És molt recomanable que els estudiants tinguin bons coneixements de llengua anglesa.
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments Cal un nivell de llengua anglesa equivalent al B1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)
Recursos Minerals i Riscos Geològics Cal un nivell de llengua anglesa equivalent al B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (Obligatori)
Relacions Internacionals S'ha de demostrar tenir un nivell avançat d'anglès. L'IBEI reconeix els següents exàmens oficials:TOEFL: 90 iBT (codi IBEI: 6567)
IELTS: 6.5
Cambridge English Qualifications: C1 Advanced CAE o C2 Proficiency CPE.
Els resultats de TOEFL i IELTS són vàlids durant dos anys, mentre que qualsevol dels exàmens de Cambridge English podrà haver-se realitzat durant els cinc anys previs al termini límit de sol·licitud d’admissió. Es considera demostrat el nivell suficient si la teva llengua materna és l'anglès o si has completat els estudis universitaris de grau en anglès.
Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell En aquest màster s'inclou també el següent requisit d'admissió: nivell mínim d'anglès B1 o equivalent (es tracta d'un requisit d'admissió, de manera que no li correspon ponderació en el procés selectiu).
Seguretat Alimentària Per poder seguir el màster és fonamental un coneixement de l'anglès que permeti la lectura i l'anàlisi de documents i articles científics. Les classes s’imparteixen català i en espanyol.
Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals Calen coneixements d'espanyol nivell B2 per als aspirants de parla no hispana
Seguretat Internacional S’ha de tenir un nivell d’anglès alt. Es demana prova documental: TOEFL (mínim 90 a Internet o 550 en paper), IELTS (6.5 o més), Cambridge Advanced Certificate (A-C) o Cambridge Proficiency exam (A-C).
Sociologia: Transformacions Socials i Innovació S'han de tenir coneixements d'anglès (nivell B1 del MECR o equivalent) i espanyol (nivell B2 MECR o equivalent), que s'han d'acreditar documentalment. En el cas que no es puguin acreditar, la Comissió d’Admissió pot organitzar reunions presencials o en línia amb els estudiants per valorar els seus coneixements d’idiomes.