Un estudi científic avalua lʼeficàcia de la metodologia Petit UBinding, creada per millorar les habilitats lectores

Petit UBinding és un mètode educatiu dissenyat per dotar els professionals de l’educació de material i eines per estimular la lectura.
Petit UBinding és un mètode educatiu dissenyat per dotar els professionals de l’educació de material i eines per estimular la lectura.
Recerca
(11/10/2019)

La Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología de lʼeditorial Elsevier publica un estudi que avalua lʼeficàcia de la metodologia Petit UBinding —una proposta assistencial pedagògica que es duu a terme en centres escolars desenvolupada per investigadors de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona— i nʼavala els beneficis.

Petit UBinding és un mètode educatiu dissenyat per dotar els professionals de l’educació de material i eines per estimular la lectura.
Petit UBinding és un mètode educatiu dissenyat per dotar els professionals de l’educació de material i eines per estimular la lectura.
Recerca
11/10/2019

La Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología de lʼeditorial Elsevier publica un estudi que avalua lʼeficàcia de la metodologia Petit UBinding —una proposta assistencial pedagògica que es duu a terme en centres escolars desenvolupada per investigadors de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona— i nʼavala els beneficis.

Petit UBinding és un mètode educatiu dissenyat per dotar els professionals de lʼeducació de material i eines per estimular la lectura en lʼalumnat de primer curs dʼeducació primària. En lʼestudi per valorar lʼeficàcia dʼaquest mètode hi han participat, durant sis mesos, gairebé 350 infants de deu centres escolars.

Lʼestudi conclou, dʼuna banda, que la metodologia Petit UBinding és eficaç en lʼadquisició i millora de les habilitats lectores i, de lʼaltra, que els infants que han tingut accés al Petit UBinding obtenen millors resultats en fluïdesa lectora (velocitat i precisió) en totes les proves realitzades, respecte dels que no lʼhan provat.

La importància dʼuna bona lectura

Existeix consens sobre el fet que les dificultats d'aprenentatge —sobretot les de lectura, que afecten entre un 20 i un 35 % de lʼalumnat, depenent de la llengua estudiada— són una de les causes principals del fracàs escolar tant a lʼeducació primària com a la secundària. En aquests períodes formatius, les proves de velocitat de lectura, de vocabulari i de comprensió poden predir el rendiment acadèmic tant o més que les d'intel·ligència o raonament lògic.

L'equip UBinding de la Universitat de Barcelona fa més de vuit anys que investiga en el camp de la lectura i l'escriptura a escala internacional. Actualment, lʼequip dʼUBinding està format per més de trenta investigadors especialitzats en diferents àmbits del coneixement, que treballen formant professionals i oferint assistència amb lʼobjectiu «que cap persona quedi enrere en la lectura». UBinding disposa dʼuna proposta assistencial pedagògica, Petit UBinding, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició i consolidació de la lectura des dels centres escolars. També ofereix una proposta assistencial familiar, dirigida a aquelles persones que vulguin superar una dificultat lectora, la dislèxia, o simplement millorar la seva lectura.

Des que es va crear UBinding, sʼhan avaluat més de 20.000 persones de diferents edats, sʼha col·laborat amb més de cent centres escolars i sʼhan fet intervencions en dificultats lectores i dislèxia a més dʼun miler dʼinfants i adolescents.

Una metodologia que conjuga la informàtica i la intervenció de professionals

La metodologia UBinding es basa en lʼanomenada responsa a la intervenció, en la qual la dificultat, els materials i les activitats s'ajusten a cada usuari, a les seves característiques i els seus progressos. Aquesta manera d'intervenir segueix un model d'avaluació dinàmica, en què els resultats d'una sessió de treball determinen les activitats, la dificultat i les estructures que es treballaran en la sessió de l'endemà.

La metodologia conjuga la utilització d'una aplicació informàtica amb la intervenció de professionals de la psicologia i la logopèdia, als quals s'afegeix l'anàlisi d'un equip de professionals dels camps de la física i les matemàtiques. Així és com es configuren un equip interdisciplinari i una metodologia única en el tractament de les dificultats lectores.

A diferència d'altres recursos per detectar o tractar la dislèxia, el mètode UBinding converteix l'aplicació informàtica en el vehicle mitjançant el qual s'arriba a l'usuari, però el seguiment, la correcció i la presa de decisions depèn d'un grup de professionals especialitzats. Dʼaquesta manera, el procés no es basa únicament de la intel·ligència artificial, que actualment, tal com valoren els especialistes, no pot donar respostes a la multitud de particularitats i variables presents en l'aprenentatge de la lectoescriptura.