Últim Consell de Govern del curs 2019-2020

 
 
Institucional
(23/07/2020)

Avui, 23 de juliol, sʼha reunit per darrer cop aquest curs, en sessió ordinària, el Consell de Govern de la UB. En aquesta sessió sʼha informat els assistents dels resultats de lʼEnquesta de serveis, activitats i instal·lacions UB - Edició COVID-19 i de la  7a Enquesta dʼinserció laboral de lʼAQU als titulats universitaris i superiors catalans. També sʼha informat dʼalgunes accions ja tractades en el Claustre del passat 15 de juliol, com ara la situació actual dels treballs en lʼaliança CHARM-EU o el recentment aprovat programa Portàtils UB 2020 per a PDI i PAS, així com de la resolució dʼalgunes convocatòries en lʼàmbit de la recerca.

 
 
Institucional
23/07/2020

Avui, 23 de juliol, sʼha reunit per darrer cop aquest curs, en sessió ordinària, el Consell de Govern de la UB. En aquesta sessió sʼha informat els assistents dels resultats de lʼEnquesta de serveis, activitats i instal·lacions UB - Edició COVID-19 i de la  7a Enquesta dʼinserció laboral de lʼAQU als titulats universitaris i superiors catalans. També sʼha informat dʼalgunes accions ja tractades en el Claustre del passat 15 de juliol, com ara la situació actual dels treballs en lʼaliança CHARM-EU o el recentment aprovat programa Portàtils UB 2020 per a PDI i PAS, així com de la resolució dʼalgunes convocatòries en lʼàmbit de la recerca.

Segons ha explicat la vicerectora dʼEstudiants i Política Lingüística, Mercè Puig, la 9a Enquesta de serveis, activitats i instal·lacions UB - Edició COVID-19 ha tingut un 32 % de participació (prop de 16.000 estudiants), un percentatge més que positiu si es té en compte el moment en què sʼha dut a terme: del 5 al 15 de juny, en període dʼexàmens i pandèmia, i després de tres mesos de confinament. Dʼentre totes les valoracions recollides al qüestionari, les que fan referència a la UB i als serveis dʼatenció als estudiants han estat les més positives. Tot i que la satisfacció sobre lʼactuació de la UB durant la pandèmia ha estat valorada amb una nota mitjana de 5,46, el 63 % de les respostes obtingudes han aprovat la gestió que sʼha dut a terme. 

La darrera Enquesta dʼinserció laboral de lʼAQU,  que recull dades dels titulats del sistema universitari català cada tres anys, també ha registrat una millora en la participació i en les valoracions. Segons ha explicat la vicerectora dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat, Amelia Díaz, ha augmentat el percentatge de titulats fa tres anys en graus, màsters i doctorats que actualment estan treballant, amb funcions especifiques de la titulació obtinguda i amb millors condicions de contractació i sou.

Sobre la situació actual dels treballs en lʼaliança CHARM-EU, la directora del projecte, Meritxell Chaves, ha fet un repàs dels aspectes ja tancats, com ara els principis educatius de CHARM-EU o lʼestructura del màster en reptes globals per a la sostenibilitat, programa conjunt pilot que servirà de model per dissenyar futurs graus i altres modalitats formatives. També ha explicat els treballs que es duen a terme en aquests moments, enfocats a la creació dels equips docents multidisciplinaris.

El gerent, Oriol Escardíbul, ha informat el Consell del Pla dʼinversió en portàtils 2020 per a PDI i PAS, la finalitat del qual és possibilitar el treball, presencial o a distància, en cas de futures emergències, a més dʼaccelerar la renovació de maquinari. Sʼhi destinaran 1,8 milions dʼeuros (1 milió per al PDI i 800.000 per al PAS dʼadministracions de centre i dʼunitats i serveis transversals).

En lʼàmbit de la Recerca, el vicerector Domènec Espriu ha informat de la concessió dʼuna plaça ICREA al Dr. Dan Dediu, que sʼincorporaria al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, així com de la resolució de la convocatòria dʼajuts per a infraestructures singulars de la Generalitat, concedida a una primera fase de renovació dʼespais de recerca i estabularis de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació.

En aquest últim Consell de Govern del curs acadèmic també sʼha aprovat la Normativa reguladora de lʼesport dʼalt nivell a la UB, la Normativa acadèmica i econòmica del curs 2020-2021, presentada pel director de lʼÀrea Acadèmica de Gerència, Toni Forés, i les propostes de conferiment del títol de doctor honoris causa presentades a Junta Consultiva el passat 8 de juliol, que, com ha anunciat la secretària general, Maite Vilalta, recauen en els acadèmics Robin W. Boadway, de la Universitat de Queenʼs (Canadà), en lʼàmbit de lʼEconomia; Adela Cortina, de la Universitat de València, en lʻàmbit de lʼÈtica i la Filosofia, i Robert D. Schreiber, de la Universitat de Washington, en lʼàmbit de la Immunologia.