S'ha publicat el document Pla marc UB Horitzó 2020

(20/03/2008)

La Universitat de Barcelona ha publicat al web el Pla marc UB Horitzó 2020, el document base proposat el passat mes de febrer per la Comissió del Pla UB Horitzó 2020. Aquest projecte rep l'impuls directe del rector i té com a objectiu principal oferir una reflexió i una visió de la UB per tal que esdevingui una universitat de referència global i una de les institucions més reconegudes en l'àmbit europeu.

20/03/2008

La Universitat de Barcelona ha publicat al web el Pla marc UB Horitzó 2020, el document base proposat el passat mes de febrer per la Comissió del Pla UB Horitzó 2020. Aquest projecte rep l'impuls directe del rector i té com a objectiu principal oferir una reflexió i una visió de la UB per tal que esdevingui una universitat de referència global i una de les institucions més reconegudes en l'àmbit europeu.

El projecte UB Horitzó 2020 pretén, doncs, fer un esforç de reflexió, a llarg termini i amb un doble abast: emprendre una veritable reforma interna que permeti que la UB es consolidi com una universitat de referència a escala europea, i influir, alhora, en el procés de presa de decisions i en les polítiques de govern pel que fa al futur del sistema universitari. Els seus objectius estratègics se centren en l'ensenyament; la recerca; els recursos humans i l'organització, i el finançament, la governança i el retiment de comptes.

El Pla marc Horitzó 2020 es proposa dos objectius estratègics: d'una banda, promoure una universitat que sigui reconeguda en el món universitari i, especialment, l'europeu, com a centre d'activitat intensiva en recerca i amb postgraus de nivell internacional, i de l'altra, enfortir i estendre el compromís de la universitat envers la societat, mitjançant una docència de qualitat al servei de l'aprenentatge al llarg de la vida, i amb més transferència de coneixements i tecnologia. Aquests dos objectius estratègics es completen amb un tercer, de caràcter més intern, que consisteix a acompanyar l'evolució necessària de l'equip humà i el desenvolupament de l'organització que faci possible una UB més governable i sostenible.

Els treballs preparatoris per elaborar aquest document es van iniciar el setembre del 2005 amb la configuració d'un disseny metodològic amb quatre grups de treball d'experts interns i externs, que van començar a treballar-hi el maig del 2006. Posteriorment, el març del 2007, es va incorporar al projecte el catedràtic i antic rector de la UB Josep M. Bricall, per tal de facilitar la transversalització dels documents elaborats i la redacció del document de base del Pla marc que ara s'ha presentat. Un cop enllestida aquesta primera fase, s'iniciarà la segona, de comunicació i participació, a la qual està convocada tota la comunitat universitària.