Reunions de treball de lʼequip rectoral amb membres de la comunitat universitària de cada facultat

Moment de la visita a Economia i Empresa, la primera de les que farà l’equip rectoral a les diferents facultats.
Moment de la visita a Economia i Empresa, la primera de les que farà l’equip rectoral a les diferents facultats.
Institucional
(07/06/2021)

Lʼequip rectoral, encapçalat pel rector Joan Guàrdia, ha iniciat una sèrie de visites a les diferents facultats de la UB. Lʼobjectiu és doble: dʼuna banda, fer arribar de primera mà a la comunitat universitària de cada centre lʼestratègia i les prioritats del nou equip de govern, i de lʼaltra, fer una diagnosi de la situació actual de la UB que reculli les realitats, necessitats i propostes de les persones que integren cada facultat.

Moment de la visita a Economia i Empresa, la primera de les que farà l’equip rectoral a les diferents facultats.
Moment de la visita a Economia i Empresa, la primera de les que farà l’equip rectoral a les diferents facultats.
Institucional
07/06/2021

Lʼequip rectoral, encapçalat pel rector Joan Guàrdia, ha iniciat una sèrie de visites a les diferents facultats de la UB. Lʼobjectiu és doble: dʼuna banda, fer arribar de primera mà a la comunitat universitària de cada centre lʼestratègia i les prioritats del nou equip de govern, i de lʼaltra, fer una diagnosi de la situació actual de la UB que reculli les realitats, necessitats i propostes de les persones que integren cada facultat.

Durant aquestes visites, membres de lʼequip rectoral es reuniran amb representants de diferents col·lectius de PDI: equips deganals, caps de departament, coordinadors de màster i doctorat, etc.; de PAS, com ara les persones responsables de les administracions de centre, i de lʼalumnat, en aquest cas, els representants a les juntes de facultat. En funció de la casuística de cada centre, poden variar aquests interlocutors amb lʼequip rectoral.

Hi ha tres qüestions que es treballaran com a eixos prioritaris en les reunions. La primera és el repte dʼadaptar lʼadministració i la cultura política de la institució a les necessitats i possibilitats del segle XXI, començant per la digitalització. La segona és reforçar la noció de comunitat UB, amb una major integració de PDI, de PAS i dʼalumnat en tots els nivells de generació, transferència i gestió del coneixement de la Universitat. La tercera qüestió que sʼabordarà és la definició dʼestratègies a mitjà i llarg termini en els eixos organitzatius fonamentals de la UB. Concretament, destaca lʼelaboració dʼun pla de professorat que defineixi les plantilles necessàries per garantir, consolidar i ampliar la docència, recerca i transferència excel·lents de la UB.