Resolució del rector relativa a les pràctiques acadèmiques externes

 
 
Institucional
(28/05/2020)

Una resolució del rector autoritza la represa de la formació presencial en les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster —inclosos TFG i TFM—, que es duen a terme en institucions externes i que no es puguin desenvolupar de manera no presencial.

La represa dʼaquestes pràctiques acadèmiques sʼha de fer dʼacord amb el responsable de lʼentitat col·laboradora, el responsable acadèmic de la UB i lʼestudiant, i ha de respectar escrupolosament les directrius relatives a les diferents fases del Pla de transició cap a la nova normalitat respecte a la mobilitat entre les unitats territorials de referència a cada comunitat autònoma o entre diferents comunitats autònomes.

Altres condicions són que lʼentitat externa tingui permesa la seva activitat i que compleixi amb tots els requisits exigits per la normativa de prevenció de riscos laborals, que hagi elaborat un pla de contingència per fer front als riscos derivats de lʼalerta sanitària, i que es comprometi a facilitar als estudiants el material de protecció adient.

No es poden incorporar a la formació presencial els estudiants que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19, que convisquin o hagin estat en contacte estret els darrers catorze dies amb persones amb símptomes, o que pertanyin a algun dels col·lectius vulnerables a la COVID-19.

Segons recull la resolució, el període de les pràctiques acadèmiques externes curriculars es pot estendre dʼacord amb el termini final dʼavaluació establert en les Directrius generals per a lʼavaluació de les pràctiques acadèmiques externes, aprovades pel Consell de Govern.

 

 
 
Institucional
28/05/2020

Una resolució del rector autoritza la represa de la formació presencial en les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster —inclosos TFG i TFM—, que es duen a terme en institucions externes i que no es puguin desenvolupar de manera no presencial.

La represa dʼaquestes pràctiques acadèmiques sʼha de fer dʼacord amb el responsable de lʼentitat col·laboradora, el responsable acadèmic de la UB i lʼestudiant, i ha de respectar escrupolosament les directrius relatives a les diferents fases del Pla de transició cap a la nova normalitat respecte a la mobilitat entre les unitats territorials de referència a cada comunitat autònoma o entre diferents comunitats autònomes.

Altres condicions són que lʼentitat externa tingui permesa la seva activitat i que compleixi amb tots els requisits exigits per la normativa de prevenció de riscos laborals, que hagi elaborat un pla de contingència per fer front als riscos derivats de lʼalerta sanitària, i que es comprometi a facilitar als estudiants el material de protecció adient.

No es poden incorporar a la formació presencial els estudiants que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19, que convisquin o hagin estat en contacte estret els darrers catorze dies amb persones amb símptomes, o que pertanyin a algun dels col·lectius vulnerables a la COVID-19.

Segons recull la resolució, el període de les pràctiques acadèmiques externes curriculars es pot estendre dʼacord amb el termini final dʼavaluació establert en les Directrius generals per a lʼavaluació de les pràctiques acadèmiques externes, aprovades pel Consell de Govern.