Publicada una guia de bones pràctiques sobre teletreball i conciliació en lʼàmbit universitari

 
 
Institucional
(26/06/2020)

La Xarxa dʼUnitats dʼIgualtat de Gènere per a lʼExcel·lència Universitària (RUIGEU), de la qual la UB forma part, ha publicat la guia de bones pràctiques Teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempos de COVID-19. La publicació ofereix a les universitats recomanacions i mesures per prevenir desigualtats i asimetries de gènere vinculades al teletreball, que sʼestan agreujant amb lʼactual pandèmia. El treball ha estat liderat per la Universitat de Màlaga, coordinadora del subgrup de polítiques de conciliació corresponsable de la CRUE, i per la Universitat de València, coordinadora de la Xarxa.

 

 
 
Institucional
26/06/2020

La Xarxa dʼUnitats dʼIgualtat de Gènere per a lʼExcel·lència Universitària (RUIGEU), de la qual la UB forma part, ha publicat la guia de bones pràctiques Teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempos de COVID-19. La publicació ofereix a les universitats recomanacions i mesures per prevenir desigualtats i asimetries de gènere vinculades al teletreball, que sʼestan agreujant amb lʼactual pandèmia. El treball ha estat liderat per la Universitat de Màlaga, coordinadora del subgrup de polítiques de conciliació corresponsable de la CRUE, i per la Universitat de València, coordinadora de la Xarxa.

 

Una de les qüestions que ha revelat aquesta pandèmia és lʼestrès addicional que comporta a les persones amb responsabilitats familiars, assumides més sovint per les dones. Diversos estudis evidencien que sʼhan intensificat les cures de persones dependents (gent gran, amb discapacitat, amb una malaltia greu o menors), tot això en concurrència amb lʼestudi dels fills a la llar.

En aquest sentit, la RUIGEU, que reuneix les unitats dʼigualtat dʼoportunitats entre dones i homes de 52 universitats espanyoles, presenta un seguit de recomanacions perquè el teletreball respongui a una conciliació corresponsable. La guia posa un èmfasi especial en les responsabilitats institucionals, enteses com a part de la corresponsabilitat, i proposa mesures que podrien o haurien dʼadoptar tant les universitats com les diferents administracions públiques (estatal, autonòmica i local).


Confiança mútua, desconnexió digital i suport psicològic

Com a recomanacions generals, aquesta guia posa lʼaccent a crear un entorn professional basat en la confiança mútua, no en el control; a garantir la desconnexió digital, i a oferir suport psicològic.

La guia preveu la conveniència dʼadaptar la normativa amb mesures com permisos excepcionals en context excepcional i franges horàries laborals específiques per als que tinguin familiars a càrrec. Així mateix, recomana pautes per organitzar reunions, amb acord previ de lʼhorari i la possibilitat de participació virtual.

Algunes de les iniciatives dissenyades per al personal docent i investigador (PDI) fan referència a lʼavaluació de la tasca investigadora, en aquest cas establint criteris de ponderació per als que hagin tingut o tinguin responsabilitats de cures.

La guia sʼatura, igualment, en lʼalumnat universitari, i fixa lʼeventualitat de reconèixer-lo a temps parcial en certes circumstàncies laborals o familiars sobrevingudes en lʼactual context de pandèmia. Ajornar el pagament de les taxes, flexibilitzar terminis en lliuraments de treballs de final dʼestudis i facilitar el préstec de dispositius electrònics són altres iniciatives destacades.

El document també conté recomanacions perquè les universitats fomentin en les empreses que els presten serveis la necessitat de cuidar el personal amb més exposició a risc per raons dʼhigiene i seguretat.

Finalment, la guia sol·licita la implicació corresponsable de les administracions, amb mesures de conciliació diverses. Entre elles destaca establir criteris de ponderació per neutralitzar els efectes negatius que suposa en la carrera acadèmica assumir responsabilitats de cures. De la mateixa manera, sʼaconsella ampliar les beques per a estudis universitaris. El propòsit és evitar lʼabandonament de les persones que sʼhan vist empobrides per aquesta nova crisi.