Publicada la ʻMemòria 2019-2020ʼ de la UB

 
 
Institucional
(11/03/2021)

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria del curs acadèmic 2019-2020. El document recull les principals dades de la institució en el darrer curs, així com les activitats més destacades desenvolupades en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement. Així mateix, posa de manifest la presència de la Universitat en la societat i lʼesfera internacional, en un any acadèmic especialment difícil marcat per la COVID-19. La publicació es complementa amb informació estadística sobre la UB que es pot consultar en línia.

 
 
Institucional
11/03/2021

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria del curs acadèmic 2019-2020. El document recull les principals dades de la institució en el darrer curs, així com les activitats més destacades desenvolupades en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement. Així mateix, posa de manifest la presència de la Universitat en la societat i lʼesfera internacional, en un any acadèmic especialment difícil marcat per la COVID-19. La publicació es complementa amb informació estadística sobre la UB que es pot consultar en línia.

La Memòria 2019-2020 sʼinicia amb un primer capítol titulat «La Universitat de Barcelona avui», en el qual es donen a conèixer les principals magnituds que caracteritzen la institució i es glossen els trets que defineixen la seva identitat. Enguany, de manera excepcional, sʼha inclòs dins aquest capítol lʼapartat «Un curs marcat per la COVID-19», que resumeix les principals actuacions que sʼhan dut a terme a la Universitat i els esforços de la comunitat universitària per adaptar-se a una situació dʼemergència sanitària insòlita i sobrevinguda, per tal de garantir la continuïtat de les activitats de la UB.

Així, en aquest apartat es descriuen les accions i la gestió desenvolupades des de tots els àmbits de la Universitat, com lʼelaboració de documents vinculats al confinament i la desescalada, o lʼadaptació a la docència mixta i al treball no presencial. També sʼinforma sobre els ajuts específics que es van convocar per donar solucions a les necessitats sobrevingudes, així com les actuacions vinculades a recerca que es van fer per garantir la continuïtat i la viabilitat de lʼactivitat i dels projectes. A més, sʼhi descriuen aportacions concretes que ha fet la comunitat UB durant aquest període, com la fabricació i donació de material de protecció sanitària, lʼactivitat de voluntariat dʼestudiants de lʼàmbit de les Ciències de la Salut, i la col·laboració amb mitjans de comunicació en tasques de divulgació, entre dʼaltres. En aquest apartat també es destaquen algunes xifres i actuacions, com la valoració dels estudiants sobre les noves eines incorporades al Campus Virtual durant la crisi sanitària.

A continuació, la publicació es divideix en quatre blocs temàtics: «Una universitat compromesa amb la societat», que descriu iniciatives vinculades a la transparència, lʼètica, la sostenibilitat i el bon govern, així com les activitats institucionals, culturals i solidàries; «La Universitat líder en formació», que recull lʼoferta acadèmica i els serveis de suport a la docència; «La Universitat capdavantera en recerca», que analitza lʼactivitat de recerca i la transferència de tecnologia, coneixement i innovació, i «Una universitat internacional», que se centra en lʼactivitat institucional internacional i la mobilitat dels diferents col·lectius universitaris.

La Memòria dʼenguany presenta un disseny similar al de lʼedició anterior, amb fotografies i materials gràfics il·lustratius dels continguts. Com és habitual, cada capítol incorpora opinions de membres dels diferents col·lectius de la UB sobre temàtiques pròpies dels seus àmbits dʼactuació. També inclou retalls dʼarticles publicats en mitjans de comunicació que fan referència a les activitats ressenyades.

La publicació ha estat elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i lʼha editat Edicions de la Universitat de Barcelona. Sʼha fet un tiratge de 225 exemplars de la versió en català, que es distribuiran tant dins de la Universitat com en diversos organismes i institucions vinculats a lʼeducació superior a Catalunya. Igual que lʼany passat, les edicions en castellà i anglès es faran només en suport digital i està previst que estiguin disponibles properament.