Primera sessió pública del Consell de Govern de la UB

 
 
Institucional
(02/03/2022)

La sessió dʼavui del Consell de Govern de la UB sʼha retransmès en obert per primera vegada. La reunió, que com en ocasions anteriors ha tingut lloc en format híbrid —una part de lʼequip de govern era presencialment a la Facultat de Física, i la resta dʼintegrants i convidats hi han assistit via telemàtica—, sʼha iniciat amb un primer punt en què sʼhavia de votar si, a partir dʼara, aquestes sessions sʼemetrien en obert. Un cop aprovada aquesta qüestió, la sessió sʼha pogut seguir automàticament en directe.

 

 
 
Institucional
02/03/2022

La sessió dʼavui del Consell de Govern de la UB sʼha retransmès en obert per primera vegada. La reunió, que com en ocasions anteriors ha tingut lloc en format híbrid —una part de lʼequip de govern era presencialment a la Facultat de Física, i la resta dʼintegrants i convidats hi han assistit via telemàtica—, sʼha iniciat amb un primer punt en què sʼhavia de votar si, a partir dʼara, aquestes sessions sʼemetrien en obert. Un cop aprovada aquesta qüestió, la sessió sʼha pogut seguir automàticament en directe.

 

En el seu informe, el rector, Joan Guàrdia, ha fet un repàs de les actuacions de lʼequip de govern en les darreres setmanes. Destaquen, arran del recent relleu al capdavant del Ministeri dʼUniversitats, les accions relacionades amb la revisió del contingut de la futura llei dʼuniversitats (LOSU), text amb què nombroses universitats sʼhan mostrat en desacord, especialment les catalanes. La sessió, però, ha començat amb unes paraules del rector centrades a condemnar la invasió dʼUcraïna per part de Rússia i a exposar les accions de denúncia i bloqueig, dʼuna banda, i dʼacollida, de lʼaltra, que sʼhan posat en marxa fins ara i en les quals la UB participa activament. «La UB està al costat de tota iniciativa de suport a les persones que estan patint aquesta agressió infame». En aquest sentit, el rector també sʼha referit a lʼactivació del protocol interuniversitari dʼemergències i a la reunió que, hores abans dʼaquesta sessió, ha mantingut amb rectors de les universitats europees i en la qual han decidit bloquejar projectes europeus compartits amb Rússia i els acords bilaterals amb les institucions homòlogues russes.

Pel que fa a qüestions de professorat, en aquesta sessió del Consell de Govern sʼha aprovat lʼoferta pública de PDI del 2022, que, segons el que fixa la capacitat teòrica de contractació de la Generalitat, és de 162 places, tot i que arribaran a un total de 179 amb lʼincrement de places previst per al mes de març. Quant a lʼàmbit de la recerca, sʼhan aprovat els reglaments de diverses estructures de recerca. Concretament, dotze reglaments dʼinstituts de recerca; un dʼun centre de recerca, dels quatre centres de què disposa; quatre reglaments dʼObservatoris de Recerca, dels nou amb què compta, i dos reglaments de centres de documentació, dels sis totals.

Així mateix, durant la sessió sʼha elegit els membres del Comitè dʼÈtica, presidit pel catedràtic de Filosofia Norbert Bilbeny i integrat per un membre del PDI de Dret (Isabel Viola) i un membre del PAS (Dolors Baena) entre els noms proposats pel rector; dos membres representants del PAS (Eduard Marron i Manuela Mora) i tres del PDI (Mercè Bernardo, Francisco Esteban i Margarita Mauri) proposats pels degans; un membre del PAS (Vicenç Planas, de CCOO) i un del PDI (Maria Àngels Massip, de La Intersindical) proposats per les associacions sindicals; dos membres del Consell de lʼAlumnat (encara per determinar); un representant dels doctorands (Martina Kieling) proposat pel mateix consell de representants dʼaquest col·lectiu; la secretària de la Comissió de Bioètica (Itziar de Lecuona), i tres membres amb veu però sense vot: la secretària general (Marina Solé), el gestor de la Bústia ètica i dʼintegritat institucional (Juan Antonio Amador) i el director de lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa (Maurici Romero). 

Sʼha elegit també els integrants de lʼòrgan gestor de la Bústia ètica: el mateix gestor de la Bústia (Juan Antonio Amador); el delegat del rector per a la Transparència i Bon Govern, integrat en la Secretaria General de la UB (Lluís Medir), i una persona de suport tècnic, adscrita a Gerència (Sílvia Nolla).

Entre la resta de punts del Consell de Govern dʼavui, també ha estat aprovat el calendari i convocatòria de les Eleccions 2022 al Claustre Universitari i a Juntes de Facultat, que tindran lloc presencialment al mes de maig, i sʼha presentat la Guia per a la correcta identificació de lʼautoria i la filiació institucional en les publicacions científiques de la Universitat de Barcelona, una eina orientada a fomentar la identificació i la visibilitat dels autors i autores de la UB a nivell nacional i internacional, així com en la relació amb els mitjans de comunicació, elements especialment significatius en lʼimpacte institucional de la UB.