Oberta la participació en línia al III Pla dʼigualtat de la UB (fins al 24 de juliol)

 
 
Institucional
(03/07/2020)

El III Pla dʼigualtat de la Universitat de Barcelona neix com un procés natural de renovació i millora del II Pla dʼigualtat, aprovat lʼabril de 2011, i fruit del compromís de transversalitzar les polítiques de gènere, així com de donar resposta a la gran diversitat que hi ha a la comunitat UB. Per a la Universitat la implicació del conjunt de la comunitat universitària és clau en lʼelaboració de polítiques dʼigualtat. És per això que obre ara un procés participatiu perquè alumnat, PDI i PAS facin les seves aportacions al pla a través dʼun formulari en línia, que estarà obert des dʼavui fins al 24 de juliol.

Lʼelaboració del III Pla dʼigualtat sʼha articulat a través de la Comissió dʼIgualtat, les comissions de centre i la Unitat dʼIgualtat, i ha implicat nombroses persones que han posat el millor del seu coneixement en gènere per construir un projecte comú.

El III Pla dʼigualtat parteix dʼuna diagnosi prèvia que ha permès constatar el grau dʼacompliment del pla anterior —i, per tant, les necessitats i mancances detectades al llarg de la seva aplicació́—, i de la confecció dʼun Pla dʼacció, on sʼaborden, per eixos, les accions previstes per fer efectiva la igualtat entre dones i homes a la UB.

Són un total de set eixos, que agrupen qüestions que requereixen lʼactuació́ directa i que pretenen abastar tot lʼespectre dʼàmbits als quals sʼha dʼaplicar la perspectiva de gènere i el principi de transversalitat de gènere. Els eixos són els següents: Promoció́ de la igualtat; Participació́ i representació́ equilibrada en la comunitat universitària i en lʼorganització i la gestió́; Igualtat en el treball i en la vida acadèmica; Perspectiva de gènere en la docència; Perspectiva de gènere en la recerca i la transferència, la innovació́ i lʼemprenedoria; Política de prevenció́ i erradicació́ de les violències masclistes i dʼactituds masclistes, i Diversitats i interseccionalitat amb el gènere.

Aquests eixos i les accions que preveuen han estat aprovats per la Comissió dʼIgualtat  de la UB, i ara es posen a lʼabast de tota la comunitat universitària perquè hi pugui dir la seva i que el III Pla dʼigualtat de la UB acabi esdevenint la suma de les idees i propostes de tothom.

Un cop recollides totes les aportacions, la Comissió dʼIgualtat les analitzarà i considerarà per incorporar-les al pla. Com a punt final del procés, el III Pla dʼigualtat es portarà a lʼaprovació del Consell de Govern de la UB.
 

 

 

 
 
Institucional
03/07/2020

El III Pla dʼigualtat de la Universitat de Barcelona neix com un procés natural de renovació i millora del II Pla dʼigualtat, aprovat lʼabril de 2011, i fruit del compromís de transversalitzar les polítiques de gènere, així com de donar resposta a la gran diversitat que hi ha a la comunitat UB. Per a la Universitat la implicació del conjunt de la comunitat universitària és clau en lʼelaboració de polítiques dʼigualtat. És per això que obre ara un procés participatiu perquè alumnat, PDI i PAS facin les seves aportacions al pla a través dʼun formulari en línia, que estarà obert des dʼavui fins al 24 de juliol.

Lʼelaboració del III Pla dʼigualtat sʼha articulat a través de la Comissió dʼIgualtat, les comissions de centre i la Unitat dʼIgualtat, i ha implicat nombroses persones que han posat el millor del seu coneixement en gènere per construir un projecte comú.

El III Pla dʼigualtat parteix dʼuna diagnosi prèvia que ha permès constatar el grau dʼacompliment del pla anterior —i, per tant, les necessitats i mancances detectades al llarg de la seva aplicació́—, i de la confecció dʼun Pla dʼacció, on sʼaborden, per eixos, les accions previstes per fer efectiva la igualtat entre dones i homes a la UB.

Són un total de set eixos, que agrupen qüestions que requereixen lʼactuació́ directa i que pretenen abastar tot lʼespectre dʼàmbits als quals sʼha dʼaplicar la perspectiva de gènere i el principi de transversalitat de gènere. Els eixos són els següents: Promoció́ de la igualtat; Participació́ i representació́ equilibrada en la comunitat universitària i en lʼorganització i la gestió́; Igualtat en el treball i en la vida acadèmica; Perspectiva de gènere en la docència; Perspectiva de gènere en la recerca i la transferència, la innovació́ i lʼemprenedoria; Política de prevenció́ i erradicació́ de les violències masclistes i dʼactituds masclistes, i Diversitats i interseccionalitat amb el gènere.

Aquests eixos i les accions que preveuen han estat aprovats per la Comissió dʼIgualtat  de la UB, i ara es posen a lʼabast de tota la comunitat universitària perquè hi pugui dir la seva i que el III Pla dʼigualtat de la UB acabi esdevenint la suma de les idees i propostes de tothom.

Un cop recollides totes les aportacions, la Comissió dʼIgualtat les analitzarà i considerarà per incorporar-les al pla. Com a punt final del procés, el III Pla dʼigualtat es portarà a lʼaprovació del Consell de Govern de la UB.