Noves normes dʼús del jardí Ferran Soldevila

El jardí Ferran Soldevila.
El jardí Ferran Soldevila.
Institucional
(29/10/2020)

El jardí històric de la Universitat de Barcelona, anomenat jardí Ferran Soldevila, és una de les zones verdes més importants de lʼEixample barceloní, amb valor com a jardí botànic i com a patrimoni històric de la ciutat. És un element patrimonial de la UB del qual gaudeixen principalment els membres de la comunitat universitària, i que també està obert als veïns i a la ciutadania en general. Ara la Universitat ha aprovat unes normes bàsiques que han de fer compatibles els diferents usos de lʼespai amb la preservació, el manteniment i la millora del jardí.

El jardí Ferran Soldevila.
El jardí Ferran Soldevila.
Institucional
29/10/2020

El jardí històric de la Universitat de Barcelona, anomenat jardí Ferran Soldevila, és una de les zones verdes més importants de lʼEixample barceloní, amb valor com a jardí botànic i com a patrimoni històric de la ciutat. És un element patrimonial de la UB del qual gaudeixen principalment els membres de la comunitat universitària, i que també està obert als veïns i a la ciutadania en general. Ara la Universitat ha aprovat unes normes bàsiques que han de fer compatibles els diferents usos de lʼespai amb la preservació, el manteniment i la millora del jardí.

Aquestes normes bàsiques tenen com a objectiu assegurar que la visita al jardí serà en tot moment respectuosa amb la integritat i el benestar dels éssers vius que en formen part. Així mateix, regulen el procediment dʼautorització per a lʼús i el desenvolupament dʼactivitats específiques. La normativa ha estat elaborada per la Comissió per a la Gestió Integral del Jardí Ferran Soldevila de lʼEdifici Històric de la UB, creada per resolució del rector el passat mes de febrer.

Són competències dʼaquesta comissió elaborar un pla integral de gestió del jardí Ferran Soldevila i fer el seguiment de les actuacions que tinguin com a objectiu el desplegament dʼaquest pla. Aquestes actuacions haurien dʼincloure la posada en valor i lʼenriquiment patrimonial del jardí, així com la promoció de lʼespai com a recurs per a la docència, la recerca, la difusió i la transferència, el seu ús sostenible i el seu manteniment. Actualment, el jardí Ferran Soldevila té finalitats docents, de recerca, dʼàgora universitària, de lleure, de salut, patrimonials i dʼús per a activitats universitàries, que sʼhan de fer compatibles entre elles i amb les dʼús general per a la ciutadania.

La comissió està constituïda pel vicerector dʼArts, Cultura i Patrimoni, una persona representant de la Facultat de Filologia i Comunicació, nomenada pel degà, una altra representant de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, nomenada pel degà, i els responsables de la Unitat de Protocol i Relacions Institucionals, de lʼAdministració de Centre, de lʼÀrea dʼInfraestructures i Serveis Generals, del jardí Ferran Soldevila, de la Unitat de Manteniment, de Logística i de Seguretat, així com dos acadèmics del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV).