Nova edició de ʻLa UB en xifresʼ amb el més destacat del curs 2020-2021

 
 
Institucional
(13/10/2021)

Coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs anterior. El document permet conèixer de manera resumida, en forma de quadríptic, les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com comprovar lʼevolució dʼalgunes variables els darrers cursos.

 

 
 
Institucional
13/10/2021

Coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs anterior. El document permet conèixer de manera resumida, en forma de quadríptic, les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com comprovar lʼevolució dʼalgunes variables els darrers cursos.

 

En el document es constata lʼevolució del nombre dʼestudiants de grau, que en el curs 2020-2021 va ser de 41.540, el 63,5 % dels quals eren dones. Es destaca que entre els nous estudiants nʼhi va haver 559 amb una nota dʼadmissió superior a 13. També hi ha una referència als 79 grups dʼinnovació docent consolidats i als 100 projectes dʼinnovació docent actius. Igualment, sʼassenyala que, un cop finalitzats els estudis, la taxa dʼocupació dels graduats de la UB és del 88,8 %, segons lʼestudi dʼinserció laboral de lʼAQU. En el cas dels titulats de màster és del 88,7 % i en el dels doctorats, del 93,3 %.

En el capítol de recerca, sʼinforma sobre els 958 projectes de recerca actius i lʼincrement destacat en el nombre de publicacions científiques, que assoleix la xifra de 7.112 publicacions. Pel que fa a les principals dades en estructures de recerca, sʼesmenten els setze instituts de recerca propis i els onze observatoris. Així mateix, es destaca que quatre dʼaquests instituts de la UB tenen lʼacreditació dʼexcel·lència María de Maeztu. També es pot trobar a La UB en xifres els fons captats per a la recerca i la transferència: 139.837.093 euros lʼany 2020. Una altra dada rellevant són les 117 entitats que estan instal·lades al Parc Científic de Barcelona. Sobre lʼactivitat de transferència, es constata que, mitjançant la Fundació Bosch i Gimpera, sʼhan signat 720 contractes i sʼhan sol·licitat 73 patents.

Altres dades del document fan referència al personal: el PDI està integrat per 5.963 persones i el PAS per 2.387, amb un percentatge de dones del 47,1 % i el 63,5 % respectivament. En el capítol econòmic, figuren els 425.150.663 euros del pressupost desglossat per capítols. Pel que fa als serveis, es pot llegir que les biblioteques del CRAI tenen un fons de monografies i revistes en paper que puja a 1.804.108 exemplars. També conformen una altra xifra els 7.334 beneficiaris directes de les accions de la Fundació Solidaritat UB, així com els 7.365 socis dʼAlumni UB.

La UB en xifres és un document de referència tant per als òrgans de govern com per al conjunt de membres de la comunitat universitària. Així mateix, és una carta de presentació de la Universitat davant dʼaltres institucions, tant nacionals com estrangeres, i del conjunt de la societat. Elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i publicada per Edicions UB, enguany se nʼhan editat 1.850 exemplars en català, en castellà i en anglès.