LʼEscola dʼIdiomes Moderns, centre autoritzat per certificar els títols CELTA i DELTA

 
 
Acadèmic
(03/06/2021)

Amb lʼobjectiu dʼoferir la millor formació i acreditació per a totes les persones que vulguin exercir la docència en llengua anglesa, des del mes de gener lʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona és un centre autoritzat per certificar els títols CELTA i DELTA.

 

 
 
Acadèmic
03/06/2021

Amb lʼobjectiu dʼoferir la millor formació i acreditació per a totes les persones que vulguin exercir la docència en llengua anglesa, des del mes de gener lʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona és un centre autoritzat per certificar els títols CELTA i DELTA.

 

El Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) sʼadreça a persones que vulguin començar la seva carrera professional i a professorat amb certa experiència, així com a persones que es vulguin formar per viatjar i ensenyar anglès. També va dirigit a persones estrangeres sense experiència docent, a filòlegs o a persones amb experiència en acadèmies.

El CELTA és el títol dʼensenyament més reconegut a escala mundial i les proves per obtenir-lo les avalua la Universitat de Cambridge. El curs CELTA de lʼEIM consta dʼun mínim de 120 hores presencials, dividides entre classes teòriques (en què els estudiants aprenen la gestió de lʼaula, lʼanàlisi del llenguatge, les tècniques dʼensenyament i el disseny de materials didàctics adequats) i pràctiques docents amb aprenents reals (els estudiants apliquen el que han estudiat en classes reals amb alumnes que tenen nivells diferents). Al final del curs, hauran fet un mínim de sis hores dʼensenyament observades i avaluades pels tutors. Podeu consultar-ne els horaris i preus al web del curs.

El Diploma in English Language Teaching to Adults (DELTA), per la seva banda, sʼadreça a professorat amb experiència que vulgui accedir a càrrecs superiors o a docents que es vulguin especialitzar en un àmbit concret.

Actualment lʼEIM ofereix tres mòduls del DELTA. El primer se centra en la teoria que sustenta lʼensenyament i lʼaprenentatge de lʼanglès en diferents contextos, i sʼavalua mitjançant una prova escrita. El mòdul 2 sʼadreça a persones que es vulguin especialitzar en lʼensenyament de la llengua anglesa amb lʼobjectiu de millorar tant lʼensenyament com lʼavaluació de lʼaprenentatge dels estudiants. Sʼavalua a través dʼun dossier dʼensenyaments pràctics basats en cursos i tasques escrites que inclouen una lliçó, i una tasca que Cambridge avalua externament. El mòdul 3 se centra en lʼanàlisi de necessitats, el disseny del pla dʼestudis, la planificació i lʼavaluació de cursos. Els estudiants han de dissenyar un programa de cursos relacionat amb una especialitat. Aquest mòdul sʼavalua externament mitjançant un ampli projecte de recerca escrita. Trobareu tota la informació relacionada a la web del curs.