Lʼedició dʼenguany de ʻLa UB en xifresʼ inclou dades de les accions relacionades amb la COVID-19

 
 
Institucional
(28/10/2020)

Un any més, coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs anterior. El document permet conèixer de manera resumida, en quatre fulls, les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com comprovar lʼevolució que hi ha hagut respecte als darrers cursos. Enguany, a més, sʼha incorporat informació de les accions que sʼhan dut a terme durant el curs 2019-2020 en relació amb la COVID-19.

 
 
Institucional
28/10/2020

Un any més, coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de La UB en xifres, amb les dades més destacades del curs anterior. El document permet conèixer de manera resumida, en quatre fulls, les principals magnituds de la Universitat i de la seva activitat acadèmica, així com comprovar lʼevolució que hi ha hagut respecte als darrers cursos. Enguany, a més, sʼha incorporat informació de les accions que sʼhan dut a terme durant el curs 2019-2020 en relació amb la COVID-19.

En el document es destaquen les actuacions i col·laboracions de la UB amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya derivades de la COVID-19, també els ajuts Connecta UB, que han beneficiat 319 alumnes, o la participació de 1.028 estudiants dels graus de Medicina i Infermeria que han col·laborat com a voluntaris durant la pandèmia.

També es constata que el nombre dʼestudiants de grau en el curs 2019-2020 ha estat de prop de 41.800, una xifra que representa el 32 % del total dʼestudiants del sistema universitari públic i presencial de Catalunya. Una altra dada dʼaquesta edició mostra com han augmentat els fons captats per a la recerca i la transferència: 144.634.109 euros lʼany 2019, enfront els 133.383.320 euros de lʼany 2018 i els 88.325.905 de lʼany 2017.

En el capítol de recerca, sʼinforma sobre els 932 projectes de recerca actius o les 544 tesis doctorals llegides. En aquest sentit, els estudiants han valorat amb un 7,5 la possibilitat de presentar les tesis doctorals en línia. Altres dades destacades són les 114 entitats que estan instal·lades al Parc Científic de Barcelona o lʼequipament científic dels Centres Científics i Tecnològics de la UB, valorat en 42 milions dʼeuros. Sobre lʼactivitat de la Fundació Bosch i Gimpera, es destaca, entre dʼaltres, que sʼhan signat 826 contractes, 107 més que el curs anterior.

Altres dades del document són els 682.107 metres quadrats de superfície construïda dels diferents centres de la Universitat o la distribució en ingressos i despeses dels 408.191.474 euros de pressupost. Igualment, hi ha xifres que donen idea de la internacionalització de la UB, com ara els 1.705 estudiants estrangers acollits en el marc de programes dʼintercanvi, i els 1.392 alumnes de la UB acollits en centres estrangers. En el capítol de serveis es pot llegir que els fons de monografies i llibres electrònics de les biblioteques del CRAI és de 1.862.644. Un altra dada són les 1.248 persones que han participat en activitats de Voluntariat UB.

La UB en xifres és un document de referència tant per als òrgans de govern com per al conjunt de membres de la comunitat universitària. Dʼaltra banda, també és una carta de presentació de la Universitat davant dʼaltres institucions, tant nacionals com estrangeres, i del conjunt de la societat. Elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i publicada per Edicions UB, enguany se nʼhan editat un total de 1.550 exemplars en català, en castellà i en anglès.