La importància de la compra i la inversió sostenibles a la universitat

La declaració inclou també un document amb exemples de bones pràctiques a les universitats de la LERU.
La declaració inclou també un document amb exemples de bones pràctiques a les universitats de la LERU.
Institucional
(21/02/2022)

Una declaració de les principals universitats europees intensives en recerca assenyala la importància de la inversió i la contractació sostenibles en la lluita contra el canvi climàtic, i fa recomanacions sobre això.

La declaració inclou també un document amb exemples de bones pràctiques a les universitats de la LERU.
La declaració inclou també un document amb exemples de bones pràctiques a les universitats de la LERU.
Institucional
21/02/2022

Una declaració de les principals universitats europees intensives en recerca assenyala la importància de la inversió i la contractació sostenibles en la lluita contra el canvi climàtic, i fa recomanacions sobre això.

Aconseguir emissions netes de gasos amb efecte dʼhivernacle és clau per superar els reptes globals en la lluita pel canvi climàtic. A lʼhora dʼassolir aquest objectiu, tant les universitats tenen un paper rellevant, tant mitjançant lʼeducació, la recerca i el compromís públic, com amb les seves pròpies operacions dʼinversió i contractació.

En aquest sentit, la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), integrada per les principals universitats intensives en recerca dʼEuropa, ha publicat una declaració en què analitza com poden contribuir els seus membres a un desenvolupament sostenible, ara i en el futur, mitjançant la inversió i la contractació en un context universitari. El document fa recomanacions que es poden aplicar tant en institucions dʼeducació superior com en altres tipus dʼorganitzacions.

En el context actual, «les universitats hem de tenir un paper rellevant a lʼhora dʼimpulsar el sistema dʼinversió i contractació pública cap a un camí que tingui en compte els reptes de la crisi climàtica i que sigui més respectuós amb la natura», apunta  Gustavo A. Llorente, delegat del rector per la sostenibilitat i representant de la UB al grup de Sostenibilitat de la LERU. Juntament amb la professora M. Teresa Sauras, cap dʼestudis del grau de Ciències Ambientals, ha participat en lʼelaboració de la declaració.  

Bones pràctiques sostenibles a la UB

La declaració inclou també un document amb exemples de bones pràctiques a les universitats de la LERU. En són exemples lʼestabliment de polítiques de viatges institucionals que ajudin a reduir lʼemissió de CO₂; lʼaugment de les opcions de menjar vegetarià als menjadors dels centres; la construcció dʼedificis més neutres en lʼemissió de carboni, i les accions per reutilitzar i compartir equips.

Entre els exemples, se nʼinclou un de la UB, que el 2018 es va adherir al Programa dʼacords voluntaris per a la reducció dʼemissions de gasos amb efecte dʼhivernacle. Aquest programa, supervisat per lʼOficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, inclou lʼelaboració de lʼinventari anual dʼemissions de la Universitat i el compromís dʼimplementar mesures per reduir els gasos amb efecte dʼhivernacle. Lʼinventari dʼemissions de la UB ja inclou les emissions indirectes associades a la contractació, i sʼestà aplicant una anàlisi de cicle de vida per mirar dʼincorporar-hi nous productes.

En aquest podcast, els professors Gustavo A. Llorente i M. Teresa Sauras expliquen quins són els reptes de les universitats, i en concret de la UB, en aquest camí cap a la universitat sostenible.