Ja es pot consultar el Codi dʼintegritat en la recerca de la UB

El Codi d’integritat en la recerca de la UB incorpora apartats específics per donar compliment als nous requisits en l’àmbit de la recerca.
El Codi d’integritat en la recerca de la UB incorpora apartats específics per donar compliment als nous requisits en l’àmbit de la recerca.
Recerca
(13/07/2020)

«Honestedat en el compromís amb la veritat; independència en la preservació de la llibertat dʼacció en relació amb pressions exteriors a la professió, i imparcialitat en la neutralitat de la pràctica professional en relació amb interessos particulars aliens a la recerca». Aquesta és la definició dʼintegritat científica en positiu en la qual sʼinspira el Codi dʼintegritat en la recerca de la Universitat de Barcelona, aprovat aquest any. El document reconeix i actualitza el Codi de bones pràctiques en recerca de la UB, aprovat el 2010, al qual substitueix, i té com a fonament el Codi ètic dʼintegritat i bones pràctiques de la UB, aprovat el 2018.

El Codi d’integritat en la recerca de la UB incorpora apartats específics per donar compliment als nous requisits en l’àmbit de la recerca.
El Codi d’integritat en la recerca de la UB incorpora apartats específics per donar compliment als nous requisits en l’àmbit de la recerca.
Recerca
13/07/2020

«Honestedat en el compromís amb la veritat; independència en la preservació de la llibertat dʼacció en relació amb pressions exteriors a la professió, i imparcialitat en la neutralitat de la pràctica professional en relació amb interessos particulars aliens a la recerca». Aquesta és la definició dʼintegritat científica en positiu en la qual sʼinspira el Codi dʼintegritat en la recerca de la Universitat de Barcelona, aprovat aquest any. El document reconeix i actualitza el Codi de bones pràctiques en recerca de la UB, aprovat el 2010, al qual substitueix, i té com a fonament el Codi ètic dʼintegritat i bones pràctiques de la UB, aprovat el 2018.

El Codi dʼintegritat en la recerca de la UB incorpora apartats específics per donar compliment als nous requisits en lʼàmbit de la recerca, principalment impulsats pel Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca, elaborat per la Federació Europea dʼAcadèmies de Ciències i Humanitats (ALLEA) i que la Comissió Europea reconeix com a model de referència per a les institucions europees. Així mateix, aquest Codi estableix els protocols per gestionar els casos de frau, pràctiques inacceptables o conductes indegudes.

El Codi dʼintegritat en la recerca de la UB —aprovat pel Consell de Govern del 15 de maig de 2020— té com a objectius millorar la qualitat, lʼimpacte i els resultats de la recerca en tots els seus camps. També vol establir mecanismes per garantir la integritat científica, proporcionar unes bones pràctiques científiques al personal investigador, i fomentar la cultura dʼintegritat en la recerca.

El document es basa en sis principis: honestedat, responsabilitat, rendició de comptes, fiabilitat, rigor i respecte. Concretament, apel·la a lʼhonestedat professional com a valor clau que sʼha de reconèixer i fomentar. En aquest sentit, dedica un apartat a la integritat científica i acadèmica en què tracta qüestions fonamentals com el respecte per lʼautoria intel·lectual de la tasca acadèmica. Es refereix específicament als casos de frau científic com el plagi, la falsificació, la invenció o la fabricació de dades i lʼapropiació dʼidees, treballs o dades dʼaltres persones sense esmentar la font original.

El Codi afecta tots els agents i les estructures de recerca de la UB: personal docent i personal investigador, equips de recerca, personal investigador en formació i personal dʼadministració i serveis relacionat amb la recerca, així com departaments i instituts i centres de recerca.

Els diversos capítols inclouen informació sobre quin ha de ser el paper de lʼinvestigador principal i com ha de ser el lideratge i lʼorganització de les estructures de recerca. Així mateix, hi ha un capítol sobre la direcció de les tesis doctorals i com sʼha de dur a terme la supervisió dels doctorands i del personal investigador predoctoral.

Altres temes que aborda el document són la planificació i el seguiment de la recerca, la metodologia, lʼadequació de les instal·lacions i els equipaments i el tractament dels resultats de la recerca, així com la gestió de les dades personals i les dades de recerca, la seva difusió i el foment de la ciència oberta. També sʼhi inclouen temes relacionats amb la seguretat, la salut i el medi ambient, i aspectes sobre la recerca amb éssers humans i amb animals. Finalment, incorpora un capítol sobre conflicte dʼinteressos i conclou amb els apartats per a la detecció i gestió de casos de frau i conductes indegudes.

El Codi preveu la creació del Comitè dʼIntegritat en la Recerca de la UB, que actuarà com a òrgan col·legiat per avaluar els possibles casos dʼincompliment de la integritat en la recerca dʼacord amb el protocol dʼactuació descrit en aquest document.

Impulsat pel Vicerectorat de Recerca, han participat activament en lʼelaboració dʼaquest Codi experts i unitats de la UB.

El Codi està disponible en català, castellà i anglès.