Indueixen al laboratori la conversió sexual massiva del paràsit de la malària

Gametocits obtinguts amb el sistema induïble. En verd, gametocits mascles. Foto: ISGlobal
Gametocits obtinguts amb el sistema induïble. En verd, gametocits mascles. Foto: ISGlobal
Recerca
(11/06/2020)

Dels cinc paràsits de malària capaços dʼinfectar els humans, Plasmodium falciparum és el més letal. Aquest paràsit té un cicle de vida complex, en el qual la fase asexual en la sang és responsable de causar els símptomes de la malaltia, mentre que la fase sexual (o gametòcit) és lʼúnica capaç dʼinfectar el mosquit. Per tant, la transmissió dels humans al mosquit requereix la diferenciació dʼalguns paràsits asexuals a gametòcits, un procés anomenat conversió sexual.

Gametocits obtinguts amb el sistema induïble. En verd, gametocits mascles. Foto: ISGlobal
Gametocits obtinguts amb el sistema induïble. En verd, gametocits mascles. Foto: ISGlobal
Recerca
11/06/2020

Dels cinc paràsits de malària capaços dʼinfectar els humans, Plasmodium falciparum és el més letal. Aquest paràsit té un cicle de vida complex, en el qual la fase asexual en la sang és responsable de causar els símptomes de la malaltia, mentre que la fase sexual (o gametòcit) és lʼúnica capaç dʼinfectar el mosquit. Per tant, la transmissió dels humans al mosquit requereix la diferenciació dʼalguns paràsits asexuals a gametòcits, un procés anomenat conversió sexual.

En un article publicat a la revista Science Advances, investigadors de lʼISGlobal, la Universitat de Barcelona i lʼHospital Clínic descriuen la tècnica que han desenvolupat per induir in vitro la conversió sexual massiva del paràsit de la malària P. falciparum. Aquest sistema permetrà dissenyar noves eines per bloquejar la transmissió de la malària.

Els resultats mostren que el 90 % dels paràsits transgènics es van convertir a la fase sexual després de la inducció amb la rapamicina, la qual cosa permet lʼestudi de les primeres fases sexuals sense necessitat de purificar-les. «El nostre sistema de conversió sexual induïble genera grans quantitats de paràsits sincronitzats en les primeres etapes de desenvolupament sexual, amb una puresa que no sʼhavia aconseguit amb altres estratègies», explica Oriol Llorà Batlle, primer autor de lʼestudi i investigador de lʼISGlobal, la UB i lʼHospital Clínic. La comparació de paràsits cultivats amb o sense rapamicina va permetre identificar 370 gens lʼexpressió dels quals augmenta o disminueix amb la conversió sexual.

 

Article de referència:

O. Llorà-Batlle, L. Michel-Todó, K. Witmer et al. «Conditional expression of PfAP2-G for controlled massive sexual conversion in Plasmodium falciparum». Science Advances, juny de 2020. Doi: 10.1126/sciadv.aaz5057