El rector fa balanç del curs 2010-2011 i destaca que la UB té pendent d'ingressar fins a 71,5 milions d'euros aprovats per les administracions públiques

Moment de la roda de premsa que ha tingut lloc avui a l'Aula Ramon y Cajal de l'Edifici Històric de la UB.
Moment de la roda de premsa que ha tingut lloc avui a l'Aula Ramon y Cajal de l'Edifici Històric de la UB.
(03/06/2011)

«Si les administracions públiques paguessin tot el que deuen a la UB, la Universitat no tindria dèficit acumulat i estaria en una situació molt favorable per fer front amb garanties a aquest moment de crisi», aquesta ha estat una de declaracions que ha fet el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, en una roda de premsa en què també han intervingut els vicerectors de Professorat, Dr. Manuel Viladevall; dʼEstudiants i Política Lingüística, Dra. Gemma Fonrodona; de Política Acadèmica i Qualitat, Dr. Gaspar Rosselló; dʼEconomia, Dr. Gonzalo Bernardos, i el gerent de la Universitat, Sr. Víctor Gómez.

Moment de la roda de premsa que ha tingut lloc avui a l'Aula Ramon y Cajal de l'Edifici Històric de la UB.
Moment de la roda de premsa que ha tingut lloc avui a l'Aula Ramon y Cajal de l'Edifici Històric de la UB.
03/06/2011

«Si les administracions públiques paguessin tot el que deuen a la UB, la Universitat no tindria dèficit acumulat i estaria en una situació molt favorable per fer front amb garanties a aquest moment de crisi», aquesta ha estat una de declaracions que ha fet el rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, en una roda de premsa en què també han intervingut els vicerectors de Professorat, Dr. Manuel Viladevall; dʼEstudiants i Política Lingüística, Dra. Gemma Fonrodona; de Política Acadèmica i Qualitat, Dr. Gaspar Rosselló; dʼEconomia, Dr. Gonzalo Bernardos, i el gerent de la Universitat, Sr. Víctor Gómez.

 
El rector Ramírez ha fet balanç del curs que ara acaba. Segons ell, «ha estat un curs intens en treball i resultats», i nʼha destacat alguns dels èxits que ha assolit la UB, com ara el fet de completar lʼoferta de graus i màsters oficials adaptats a lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES); ser lʼúnica universitat de lʼEstat espanyol que coordina dos campus dʼexcel·lència internacional (BKC i HUBc); tenir presència en xarxes internacionals de prestigi, com ara la LERU, o la consolidació del campus de lʼAlimentació de Torribera.
 
Per la seva banda, el Dr. Manuel Viladevall, vicerector de Professorat, ha analitzat la situació del PDI i, en concret, sʼha referit a les condicions laborals dels professors associats, i ha desmentit algunes informacions errònies que han circulat darrerament, com ara el fet que cobren 12 euros lʼhora, quan en realitat són gairebé 16 euros el que perceben per hora laboral no exclusivament lectiva. Així mateix ha explicat que la Universitat adoptarà mesures dʼajustament en matèria de professorat, sempre en funció de les necessitats docents i tenint en compte les possibilitats econòmiques.
 
Pel que fa a les qüestions relacionades amb la segona convocatòria dʼexàmens, el Dr. Gaspar Rosselló, vicerector de Política Acadèmica i Qualitat, ha comentat que ja lʼany 2006, quan es van iniciar els estudis de màster oficials adaptats a lʼEEES, es va aprovar lʼavaluació continuada, i posteriorment, el curs 2009-2010 es va aplicar als nous estudis de grau. En aquest sentit, el Dr. Rosselló ha afirmat que «la línia que està seguint la UB és parlar amb els estudiants i considerar les seves propostes», però creu que cal apostar per lʼavaluació continuada perquè considera que garanteix que lʼestudiant se senti segur i no sʼho jugui tot a una carta.
 
En relació amb les tancades de les darreres setmanes per part dʼalguns estudiants, la vicerectora dʼEstudiants i Política Lingüística, Dra. Gemma Fonrodona, considera que «han estat pacífiques i que el comportament dels estudiants ha estat correcte».
 
El Dr. Gonzalo Bernardos, vicerector dʼEconomia, ha destacat, al seu torn, que «els reajustaments van començar el mateix dia en què lʼequip de govern va prendre possessió». En aquest sentit, ha subratllat que «la Universitat està duent a terme una reducció de la despesa i un increment dʼingressos propis, mitjançant un ajustament de la reorganització administrativa i de docència així com un estalvi pel que fa als subministraments». El Dr. Bernardos ha assenyalat que la intenció de la UB és fer el mínim nombre dʼacomiadaments oferint —en la mesura que sigui possible— contractes de menys hores, «ja que per a aquest equip rectoral la prioritat són les persones».
 
Finalment, el gerent, Víctor Gómez, ha explicat que la retallada per al 2011 afecta la Universitat en dos aspectes: dʼuna banda 3,6 milions dʼeuros mensuals en matèria de funcionament, que la Generalitat no ingressa respecte a lʼexercici 2010 (43,2 milions dʼeuros anuals), i una retallada per a lʼany 2011 de 27,6 milions dʼeuros que afecta el Pla dʼinversions aprovat lʼany 2010. En total, segons afirma Gómez: «Durant el 2011, la UB deixarà de rebre 71 milions dʼeuros». A més, el gerent ha destacat que la Universitat ja està treballant en un pla estratègic 2011-2014 per adaptar-se a aquesta situació econòmica i al nou espai europeu dʼeducació superior.