El Consell de Govern aprova el III Pla dʼigualtat i la nova normativa de votació electrònica

 
 
Institucional
(07/10/2020)

Avui, 7 dʼoctubre, ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de Govern de la UB dins el primer mandat del rector Joan Elias. En aquesta sessió sʼha aprovat el III Pla dʼIgualtat de la institució, així com la normativa de votació electrònica i el procediment per fer-la efectiva amb caràcter excepcional atesa la crisi sanitària. També sʼhan aprovat, entre altres punts, la creació de lʼInstitut dʼArqueologia de la UB i el Pla de contingència, que, en actualització constant, ha estat i seguirà sent el referent dʼactuació de la UB en lʼaplicació de les mesures de seguretat sanitària durant la pandèmia.

 

 
 
Institucional
07/10/2020

Avui, 7 dʼoctubre, ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de Govern de la UB dins el primer mandat del rector Joan Elias. En aquesta sessió sʼha aprovat el III Pla dʼIgualtat de la institució, així com la normativa de votació electrònica i el procediment per fer-la efectiva amb caràcter excepcional atesa la crisi sanitària. També sʼhan aprovat, entre altres punts, la creació de lʼInstitut dʼArqueologia de la UB i el Pla de contingència, que, en actualització constant, ha estat i seguirà sent el referent dʼactuació de la UB en lʼaplicació de les mesures de seguretat sanitària durant la pandèmia.

 

Un dels punts inicials de lʼordre del dia ha estat lʼaprovació de la normativa de votació electrònica, «amb caràcter provisional mentre duri la pandèmia —ha explicat la secretària general, Maite Vilalta—, i que passarà a ser definitiva si funciona correctament». La normativa afecta totes les eleccions directes a càrrecs unipersonals, tret de les eleccions a rector. Aquest punt, tot i haver estat debatut en bona part de les intervencions dels assistents, ha estat aprovat per 39 vots a favor, 7 en blanc, i cap en contra. Demà, en Consell extraordinari, es portarà a aprovació la convocatòria dʼeleccions a rector o rectora i, atesa la situació excepcional derivada de la COVID-19, també es portarà a aprovació el procediment de vot anticipat.

També hi ha hagut debat entre els membres del Consell sobre el III Pla dʼigualtat presentat a aprovació avui. Sʼha parlat de temes relatius a lʼestructura del pla i el seu redactat, i també sʼha fet referència a aspectes vinculats a la negociació amb la part social. Finalment, el Pla ha estat aprovat per 23 vots a favor, 9 en contra i 4 en blanc.

Altres punts portats a lʼaprovació del Consell han estat la creació de lʼInstitut dʼArqueologia, un nou centre adreçat a promoure la recerca arqueològica amb projecció internacional i integrat per 98 investigadors de les facultats de Geografia i Història, Química, Educació, Ciències de la Terra, Biologia, Medicina i Ciències de la Salut i Belles Arts; el Pla de contingència de la UB, la normativa unificada dʼestructures de recerca i, en lʼàmbit de PDI, les convocatòries de professor lector i de diverses places de catedràtic dʼuniversitat i contractat.


Informe del rector

En el marc de lʼinforme habitual del rector al Consell, sʼha presentat la valoració del procés de preinscripció a graus del curs 2020-2021. La nova vicerectora dʼEstudiants i Política Lingüística, Maria Soler, nʼha destacat els bons resultats de la UB, per lʼaugment del nombre de sol·licituds, per sobre del registrat en el sistema universitari, i pel nivell dels nous estudiants, amb un 44 % de les notes de tall del sistema per sobre de 12.

Al seu torn, el també nou vicerector de Docència, Gustavo Llorente, ha presentat els resultats de lʼenquesta dʼopinió dels estudiants de grau i màster sobre les assignatures i el professorat, corresponent al segon semestre del curs 2019-2020. Malgrat les dificultats en la docència durant aquest període, els resultats han estat també força satisfactoris tant en graus com en màsters, especialment pel que fa a la docència no presencial, que treu un notable en la valoració de la informació i les activitats formatives, en el sistema dʼavaluació, en lʼadequació de les activitats i tasques al Campus Virtual, en lʼús de videoconferències i altres recursos, i en la possibilitat de tutories.

Positiva ha estat també la valoració del procés de matrícula dʼenguany, totalment en línia, malgrat la tendència descendent respecte a lʼany passat en la matrícula de màsters, encara pendent de tancament, segons dades presentades per la vicerectora dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat, Mercè Puig.

El gerent de la UB, Oriol Escardíbul, ha informat el Consell sobre el desenvolupament del Pla dʼinversió en portàtils 2020 per a PDI i PAS, una dotació extraordinària dʼ1,8 milions dʼeuros per substituir els ordinadors fixos de rènting 27-30, que finalment ha assolit un preu de licitació inferior al previst i que permetrà incrementar el nombre de portàtils adquirits. Els primers equipaments es començaran a lliurar a finals dʼoctubre.