El Consell de Govern aprova el calendari acadèmic dʼun nou curs marcat per la docència mixta

 
 
Institucional
(26/06/2020)

El Consell de Govern de la UB, reunit avui, 26 de juny, en sessió ordinària, ha aprovat el calendari acadèmic per al curs 2020-2021, que sʼiniciarà el 21 de setembre i que, com a mínim durant els primers mesos del curs i mentre duri la incertesa sanitària, estarà contextualitzat en un escenari de docència mixta davant la necessitat de combinar la presencialitat que caracteritza la Universitat de Barcelona amb la docència en línia. En aquest sentit, el Consell de Govern ha estat informat per la vicerectora dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat, Amelia Díaz, de les orientacions acadèmiques previstes per poder dur a terme el curs amb les màximes garanties docents i dʼacord amb les particularitats de cada centre. Entre les mesures que sʼaplicaran hi figura la instal·lació, en els espais que ho permetin, de tecnologia que possibiliti el seguiment de classes simultàniament per grups presencials reduïts dʼalumnes i per alumnes connectats en línia.

En la mateixa línia de facilitar recursos metodològics al professorat per a la docència del curs vinent, la vicerectora de Docència, Sílvia Burset, ha informat de la posada en marxa la setmana entrant del programa RIMDA-Docència Mixta, un projecte específic de formació i assessorament del professorat, durant el mes de juliol i en el transcurs del primer semestre del curs 2020-2021.

 
 
Institucional
26/06/2020

El Consell de Govern de la UB, reunit avui, 26 de juny, en sessió ordinària, ha aprovat el calendari acadèmic per al curs 2020-2021, que sʼiniciarà el 21 de setembre i que, com a mínim durant els primers mesos del curs i mentre duri la incertesa sanitària, estarà contextualitzat en un escenari de docència mixta davant la necessitat de combinar la presencialitat que caracteritza la Universitat de Barcelona amb la docència en línia. En aquest sentit, el Consell de Govern ha estat informat per la vicerectora dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat, Amelia Díaz, de les orientacions acadèmiques previstes per poder dur a terme el curs amb les màximes garanties docents i dʼacord amb les particularitats de cada centre. Entre les mesures que sʼaplicaran hi figura la instal·lació, en els espais que ho permetin, de tecnologia que possibiliti el seguiment de classes simultàniament per grups presencials reduïts dʼalumnes i per alumnes connectats en línia.

En la mateixa línia de facilitar recursos metodològics al professorat per a la docència del curs vinent, la vicerectora de Docència, Sílvia Burset, ha informat de la posada en marxa la setmana entrant del programa RIMDA-Docència Mixta, un projecte específic de formació i assessorament del professorat, durant el mes de juliol i en el transcurs del primer semestre del curs 2020-2021.

Prèviament a lʼinici dels punts de lʼordre del dia, lʼinforme del rector sʼha centrat en tres aspectes: en primer lloc, el nou web de la UB, la primera fase del qual entrarà en funcionament a finals de juliol. El nou web, que es mostrarà a la comunitat universitària en la propera sessió del Claustre, ha estat presentat pel vicerector de Comunicació, Francisco Esteban, i el delegat del rector per a la comunicació digital, Enric Prats. En segon lloc, sʼha repassat el desenvolupament del pla de desescalada, actualment en la fase 3 de la UB, i les perspectives dʼactuació per a lʼinici de curs, vinculades als plans sectorials que aprovi la Generalitat, que ha explicat el gerent, Oriol Escardíbul. Per últim, sʼha revisat el desenvolupament del programa CHARM-EU, tant pel que fa a lʼàmbit general de lʼaliança i la posada en marxa del màster que ha dʼentrar en vigor el curs 2021-2022, i que ha presentat la comissionada del rector per a lʼaliança, Núria Casamitjana, com pel que fa als avenços en lʼàmbit de la recerca, que ha explicat el vicerector de Recerca, Domènec Espriu.

També sʼhan presentat en aquesta sessió del Consell de Govern els resultats de les enquestes de satisfacció dels graduats de grau i de màster, que mantenen, i en alguns punts milloren, els resultats dʼanys anteriors, com ara respecte a la valoració que fan els alumnes de grau i de màster de la titulació i la universitat escollides, així com de les prestacions del Campus Virtual.

Seguint en aquest àmbit, sʼha presentat el calendari de les enquestes als estudiants de grau i de màster del segon semestre del curs 2019-2020, que es faran entre el 2 i el 31 de juliol, així com lʼadaptació que sʼha fet dels ítems per tal que recullin la situació de docència no presencial que ha caracteritzat aquesta darrera part del curs.

Punts a aprovació i informacions per àmbits

Entre els punts aprovats al llarg dʼaquesta sessió cal destacar, en lʼàmbit acadèmic, lʼautoinforme de lʼaplicació del model dʼavaluació docent, requisit que marca lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per poder iniciar els tràmits dʼacreditació del Manual dʼavaluació per als pròxims cinc anys. La síntesi del més rellevant dʼaquest document ha estat presentada per la presidenta de la Comissió dʼAvaluació Docent (CADUB), Rosa Nonell.

En lʼàmbit de professorat, el Consell de Govern ha aprovat autoritzar la Comissió de Professorat a renovar per al curs 2020-2021, dʼuna banda, els períodes sabàtics ja concedits el curs 2019-2020 de què no sʼhagi pogut gaudir per motiu de la situació sanitària, i de lʼaltra, les renovacions i noves contractacions de professorat visitant.

En lʼàmbit de recerca sʼha informat el Consell de Govern de la preselecció de projectes per a la convocatòria al programa Beatriz Galindo per a lʼatracció de talent investigador que ha dut a terme part de la seva carrera professional a lʼestranger, i en el de doctorat sʼha informat sobre la programació del curs 2020-2021 en aquest àmbit i sobre lʼampliació dels efectes de la matrícula dels doctorands del curs 2019-2020.

En la sessió del Consell de Govern dʼavui també sʼhan aprovat les modificacions de lʼRLT del PAS, que afecten, entre dʼaltres, els àmbits de Comunicació i de Relacions Institucionals i Màrqueting, ara constituïts en la nova Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals de Gerència. Així mateix, sʼha aprovat el document marc de lʼAgenda 2030, que recull les actuacions que defineixen les metes de la UB previstes per assolir els objectius de desenvolupament sostenible; la normativa reguladora de les col·leccions de patrimoni cultural moble, i la proposta relativa a la pròrroga dels procediments electorals de la UB que sʼhan vist afectats per la situació derivada de la COVID-19, que es posposen fins al maig del 2021, mentre es treballa en la implementació dʼun sistema de votació electrònica a la UB per al mes dʼoctubre dʼenguany.