Detecten el SARS-CoV-2 en aigües residuals recollides a Barcelona el 12 març de 2019

En el treball han participat els investigadors del Grup de Virus Entèrics de la UB Gemma Chavarria-Miró, Eduard Anfruns-Estrada i Susana Guix, liderats per Rosa Maria Pintó i Albert Bosch.
En el treball han participat els investigadors del Grup de Virus Entèrics de la UB Gemma Chavarria-Miró, Eduard Anfruns-Estrada i Susana Guix, liderats per Rosa Maria Pintó i Albert Bosch.
Recerca
(26/06/2020)

La COVID-19 es va declarar a Wuhan (Xina) a principis de desembre del 2019 i posteriorment arribaria a gairebé tot el món, inclosa Europa, on el primer cas es va notificar a França a finals de gener del 2020. Aquesta cronologia sobre lʼevolució de la malaltia pot canviar segons un nou estudi liderat per la UB, amb la col·laboració dʼAigües de Barcelona.

 

Els investigadors han detectat la presència del virus causant de la malaltia en mostres dʼaigües residuals de Barcelona recollides el 12 de març del 2019. Aquests resultats, enviats a una revista dʼalt índex dʼimpacte i publicats al repositori medRxiv, indicarien que la infecció estava present molt abans que es tingues constància de qualsevol cas de la COVID-19 al món.

En el treball han participat els investigadors del Grup de Virus Entèrics de la UB Gemma Chavarria-Miró, Eduard Anfruns-Estrada i Susana Guix, liderats per Rosa Maria Pintó i Albert Bosch.
En el treball han participat els investigadors del Grup de Virus Entèrics de la UB Gemma Chavarria-Miró, Eduard Anfruns-Estrada i Susana Guix, liderats per Rosa Maria Pintó i Albert Bosch.
Recerca
26/06/2020

La COVID-19 es va declarar a Wuhan (Xina) a principis de desembre del 2019 i posteriorment arribaria a gairebé tot el món, inclosa Europa, on el primer cas es va notificar a França a finals de gener del 2020. Aquesta cronologia sobre lʼevolució de la malaltia pot canviar segons un nou estudi liderat per la UB, amb la col·laboració dʼAigües de Barcelona.

 

Els investigadors han detectat la presència del virus causant de la malaltia en mostres dʼaigües residuals de Barcelona recollides el 12 de març del 2019. Aquests resultats, enviats a una revista dʼalt índex dʼimpacte i publicats al repositori medRxiv, indicarien que la infecció estava present molt abans que es tingues constància de qualsevol cas de la COVID-19 al món.

 

 

El treball, en què han participat els investigadors del Grup de Virus Entèrics de la UB Gemma Chavarria-Miró, Eduard Anfruns-Estrada i Susana Guix, liderats per Rosa Maria Pintó i Albert Bosch, sʼemmarca en el projecte de vigilància sentinella del SARS-CoV-2. Aquesta iniciativa està coordinada per aquest grup de recerca, en col·laboració amb Aigües de Barcelona i té finançament del projecte REVEAL, de lʼempresa SUEZ, amb lʼobjectiu de detectar el virus en les aigües residuals i facilitar lʼadopció de mesures immediates davant futures onades de la COVID-19.

 

Una eina de detecció precoç

 

Tot i que la COVID-19 és una malaltia respiratòria, sʼha demostrat que hi ha grans quantitats de genoma del coronavirus a les femtes, que posteriorment arriben a les aigües residuals. Aquesta circumstància ha fet que lʼepidemiologia basada en aigües residuals sigui una potencial eina dʼalerta precoç de la circulació del virus en la població, especialment tenint en compte la important presència de persones asimptomàtiques i presimtomàtiques que també el transmeten.

En el marc del projecte de vigilància sentinella, i des del 13 dʼabril, els investigadors han analitzat setmanalment mostres obtingudes a dues grans plantes de tractament dʼaigües residuals de Barcelona. «Els nivells del genoma del SARS-CoV-2 van coincidir clarament amb lʼevolució dels casos de COVID-19 en la població», explica Albert Bosch, catedràtic de la Facultat de Biologia de la UB i coordinador del treball.

 

Casos de COVID-19 emmascarats amb la grip

 

Posteriorment, els investigadors van analitzar mostres congelades dels mesos anteriors a lʼinici del mostreig sistemàtic, les quals van revelar la creixent aparició de genomes SARS-CoV-2 entre principis de gener i principis de març del 2020, avançant la cronologia sobre lʼarribada del coronavirus a Espanya: ja el 15 de gener es detectava la presència del virus, 41 dies abans de la declaració del primer cas de COVID-19, que es va notificar el 25 de febrer.

Segons els investigadors, aquests resultats evidencien la validesa anticipatòria de la vigilància de les aigües residuals: «Els infectats de COVID-19 podrien haver estat assignats erròniament com a diagnòstics de la grip en lʼatenció primària, contribuint a la transmissió comunitària abans que es prenguessin mesures de salut pública», destaca Albert Bosch, també president de la Societat Espanyola de Virologia. «En el cas concret de Barcelona —continua el viròleg—, haver detectat la difusió del SARS-CoV-2 amb un mes dʼanticipació hauria permès una millor resposta a la pandèmia».

 

Anàlisis de mostres congelades del 2018 i 2019

 

Aquests resultats van impulsar els investigadors a analitzar algunes mostres congelades entre el gener del 2018 i el desembre del 2019 amb el sorprenent resultat de la presència de genomes de SARS-CoV-2 el mes de març del 2019, molt abans de la notificació de qualsevol cas de COVID-19 arreu del món. «Totes les mostres van resultar negatives per a la presència de genomes de SARS-CoV-2 a excepció del 12 de març del 2019, on els nivells de SARS-CoV-2 eren molt baixos però van donar clarament positiu per PCR i, a més, emprant dues dianes diferents», explica lʼinvestigador.

«Barcelona rep molts visitants per motius turístics o professionals —continua Albert Bosch— i és més que probable que una situació semblant sʼhagi donat en altres llocs del món», analitza Bosch. «Atès que la majoria de casos de COVID-19 mostren una simptomatologia semblant a la grip, els primers devien quedar emmascarats com a casos de grip sense diagnosticar», conclou.

 

Referents en vigilància epidemiològica del SARS-CoV-2

 

El Grup de Virus Entèrics també té la coordinació científica dʼun projecte de vigilància sentinella del SARS-CoV-2 en aigües residuals de tot lʼEstat espanyol finançat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, tasca en la qual també participen dos grups del CSIC, lʼInstitut dʼAgroquímica i Tecnologia dels Aliments (IATA-CSIC) i el Centre dʼEdafologia i Biologia Aplicada del Segura (CEBAS), així com un grup de la Universitat de Santiago de Compostel·la. A més, juntament amb el Grup de Recerca en Microbiologia dʼAigües Relacionada amb la Salut (MARS) de la UB, liderat per Anicet Blanch, el Grup de Virus Entèrics també coordina la vigilància del mateix virus en aigües de bany de tot lʼEstat.

Per últim, també participa en un projecte de seguiment de la presència del SARS-CoV-2 en mostres dʼaigües residuals dʼentrada a plantes depuradores catalanes, finançat per lʼAgència Catalana de lʼAigua i coordinat per lʼInstitut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). Així mateix, en aquest projecte hi col·labora el Grup de Recerca en Virus, Bacteris i Protozous dʼInterès en Aigua i Aliments (VIRBAP) de la UB.

Els resultats dʼaquesta preimpressió no es van poder incloure en la versió de lʼarticle revisada i finalment publicada a la revista Applied and Environmental Microbiology perquè la metodologia utilitzada en aquest estudi, PCR, que és la mateixa que es fa servir en el diagnòstic clínic, permet detectar i quantificar els genomes presents fins i tot en concentracions molt baixes, però no llegir-ne la seqüència de nucleòtids. Per aquesta raó (la mostra era antiga i, per tant, amb genomes degradats i en un volum petit perquè sʼhavia usat originalment per a la detecció dʼenterovirus), no es van poder incloure aquests resultats en la versió de lʼarticle revisada. Lʼobtenció de seqüències hauria permès confirmar la presència del coronavirus i establir relacions amb mostres de SARS-CoV-2 detectades posteriorment. Lʼobjecte principal del treball era mostrar la utilitat de lʼepidemiologia molecular dʼaigües residuals com una eina complementària per al control de la pandèmia.