Descoberta una regió desordenada de la proteïna Src que en regula la capacitat oncogènica

D’esquerra a dreta, els experts Alejandro Fernández, Miquel Pons, Serge Roche, Roger Martínez i Andras Lang a les instal·lacions de l'ICTS d'RMN dels CCiTUB al costat de l'equip de 800 MHz. Foto: Daniel Portales/PCB
D’esquerra a dreta, els experts Alejandro Fernández, Miquel Pons, Serge Roche, Roger Martínez i Andras Lang a les instal·lacions de l'ICTS d'RMN dels CCiTUB al costat de l'equip de 800 MHz. Foto: Daniel Portales/PCB
Recerca
(12/01/2022)

La proteïna Src participa en la regulació de nombrosos processos fisiològics, com ara la supervivència, la migració o lʼadhesió cel·lular en resposta a estímuls rebuts des de diversos receptors de membrana. Tot i que sʼha demostrat que seva desregulació està involucrada en la proliferació del càncer en humans, molts aspectes dʼaquesta funció continuen sense conèixer-se, especialment pel que fa a la seva regió desordenada. Ara, la col·laboració entre equips de la UB i de la Universitat de Montpeller ha permès determinar el paper dʼuna regió desordenada de la proteïna Src en la regulació de la capacitat oncogènica dʼaquesta proteïna.

D’esquerra a dreta, els experts Alejandro Fernández, Miquel Pons, Serge Roche, Roger Martínez i Andras Lang a les instal·lacions de l'ICTS d'RMN dels CCiTUB al costat de l'equip de 800 MHz. Foto: Daniel Portales/PCB
D’esquerra a dreta, els experts Alejandro Fernández, Miquel Pons, Serge Roche, Roger Martínez i Andras Lang a les instal·lacions de l'ICTS d'RMN dels CCiTUB al costat de l'equip de 800 MHz. Foto: Daniel Portales/PCB
Recerca
12/01/2022

La proteïna Src participa en la regulació de nombrosos processos fisiològics, com ara la supervivència, la migració o lʼadhesió cel·lular en resposta a estímuls rebuts des de diversos receptors de membrana. Tot i que sʼha demostrat que seva desregulació està involucrada en la proliferació del càncer en humans, molts aspectes dʼaquesta funció continuen sense conèixer-se, especialment pel que fa a la seva regió desordenada. Ara, la col·laboració entre equips de la UB i de la Universitat de Montpeller ha permès determinar el paper dʼuna regió desordenada de la proteïna Src en la regulació de la capacitat oncogènica dʼaquesta proteïna.

Un article publicat a la revista Oncogene recull els resultats de la recerca. Segons aquest treball, mutacions a la regió desordenada dʼSrc anomenada ULBR fan disminuir en més del 50 % lʼactivitat transformadora dʼaquesta proteïna en cèl·lules humanes de càncer de còlon, així com el creixement de tumors dependents dʼSrc en ratolins.

«Aquest estudi revela el paper rellevant dʼaquesta regió intrínsecament desordenada en la transformació cel·lular maligna i suggereix una nova capa de regulació dʼSrc per a aquesta regió», assenyala Miquel Pons, catedràtic del Departament de Química Inorgànica i Orgànica i director del Grup de Recerca de Ressonància Magnètica Nuclear de Biomolècules (BIO-RMN), ubicat al Parc Científic de Barcelona (PCB).

La regió ULBR lʼha descobert el grup BIO-RMN gràcies a les eines que proporciona la ressonància magnètica nuclear (RMN), una tècnica en què la UB, a través dels Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB), és capdavantera. El treball sʼha dut a terme amb experts en càncer colorectal de la Universitat de Montpeller (França), gràcies a una col·laboració que es va iniciar amb un projecte de La Marató de TV3 sobre càncer.

La majoria de les proteïnes eucariotes tenen regions intrínsecament desordenades (IDR) que desafien el paradigma clàssic dʼestructura-funció. Així, les estratègies tradicionals basades en la determinació dʼestructures o en la inactivació de dominis sencers no havien permès descobrir el paper regulador de la regió desordenada dʼSrc, possiblement perquè pot contenir també seqüències reguladores oposades, explica Pons.

Seguint aquesta idea, lʼequip va inactivar específicament una petita regió dins del domini desordenat que mostrava una resposta singular per RMN, i va demostrar així el seu paper essencial en lʼactivitat tumoral de la proteïna.

La utilització de lʼRMN per a lʼestudi de proteïnes desordenades ha esdevingut una aposta estratègica de la UB, que ha aconseguit prop de 9 milions dʼeuros de finançament per incorporar als CCiTUB un equip dʼúltima generació que serà el més potent de lʼEstat.

 

Article de referència:

Aponte, E. et al. «Regulation of Src tumor activity by its N-terminal intrinsically disordered region». Oncogene, gener de 2022. DOI:10.1038/s41388-021-02092-x