Comunicat del rector sobre el tancament d'edificis i instal·lacions i serveis crítics a partir del 14 d'abril de 2020

 
 
Institucional
(13/04/2020)

Un cop finalitzat el període de confinament establert en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19, i dʼacord amb la pròrroga de lʼestat dʼalarma fins al 26 dʼabril de 2020 decretada pel Reial decret 487/2020, de 10 dʼabril, el rector informa a la comunitat universitària que sʼha resolt mantenir el tancament dels edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona i els serveis crítics establerts en la resolució de data 30 de març de 2020, sens perjudici de la permanent adequació a les noves necessitats que puguin sorgir.

 
 
Institucional
13/04/2020

Un cop finalitzat el període de confinament establert en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19, i dʼacord amb la pròrroga de lʼestat dʼalarma fins al 26 dʼabril de 2020 decretada pel Reial decret 487/2020, de 10 dʼabril, el rector informa a la comunitat universitària que sʼha resolt mantenir el tancament dels edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona i els serveis crítics establerts en la resolució de data 30 de març de 2020, sens perjudici de la permanent adequació a les noves necessitats que puguin sorgir.

Es mantenen els accessos atorgats durant la vigència de la resolució del rector de 30 de març de 2020 i també els autoritzats dʼacord amb la resolució de tancament dʼedificis i instal·lacions de 14 de març de 2020.

Per poder accedir a les instal·lacions de la Universitat, el PDI i el personal dʼinstitucions de recerca o empreses col·laboradores que tenen els seus laboratoris en espais de la Universitat de Barcelona han de presentar una sol·licitud al degà o degana o al membre de lʼequip deganal que es designi, i lʼhan dʼacompanyar del vistiplau del representant legal de lʼempresa, si escau. El Deganat trametrà aquesta sol·licitud a info-coronavirus@ub.edu per tal que sʼautoritzi lʼaccés a les instal·lacions. En cas que es tracti de PAS, la sol·licitud sʼha dʼadreçar al gerent, que la trametrà a info-coronavirus@ub.edu amb la mateixa finalitat.

Excepcionalment, el personal de la UB (PDI i PAS) que ho necessiti podrà accedir als edificis de la Universitat de Barcelona el 15 dʼabril, de 9 h a 13 h, per tal de recollir material necessari per poder treballar a distància o per dur a terme actuacions imprescindibles.

Us recordem que tot el personal que accedeixi a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona ha de respectar les normes de funcionament i les normes de seguretat sanitària, utilitzar els mitjans de protecció individuals i col·lectius exigits, respectar les distàncies de seguretat obligatòries i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries: www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4857.

Un cop més, i davant dʼaquesta situació excepcional, crítica i complexa, confio en la capacitat de tot el personal de la nostra Universitat per fer-hi front amb compromís, solidaritat i responsabilitat.

Us mantindrem permanentment informats de qualsevol novetat mitjançant la pàgina web www.ub.edu/coronavirus i lʼadreça info-coronavirus@ub.edu.