Comunicat del rector sobre el cessament de la docència presencial del segon quadrimestre del curs 2019-2020 pel COVID-19

 
 
Institucional
(03/04/2020)

Tenint en compte la incertesa sobre lʼevolució de la pandèmia i de les mesures que calgui aplicar per contenir-la, i atesa lʼelevada probabilitat que no sigui possible reprendre lʼactivitat acadèmica normal durant el que queda del curs 2019-2020, dʼacord amb el president de la Generalitat, la consellera dʼEmpresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, he resolt suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Tota lʼactivitat docent restant es durà a terme de manera no presencial.

 
 
Institucional
03/04/2020

Tenint en compte la incertesa sobre lʼevolució de la pandèmia i de les mesures que calgui aplicar per contenir-la, i atesa lʼelevada probabilitat que no sigui possible reprendre lʼactivitat acadèmica normal durant el que queda del curs 2019-2020, dʼacord amb el president de la Generalitat, la consellera dʼEmpresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, he resolt suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Tota lʼactivitat docent restant es durà a terme de manera no presencial.

En aquest sentit, us comunico que:

— Les proves dʼavaluació final previstes es mantenen de manera presencial a lʼespera de lʼevolució de la pandèmia i de les mesures que calgui aplicar per contenir-la, que dictaran les autoritats competents. En tot cas, a la UB continuem treballant en la previsió de dos escenaris: la possibilitat de fer les proves presencialment i la necessitat de fer-les de forma virtual; per això, sʼestan elaborant diferents plans dʼactuació per a cadascun dʼaquests escenaris.

— Sʼha acordat amb els centres la flexibilització dels terminis per tal que els estudiants es puguin acollir a lʼavaluació única.

— El 22 dʼabril se celebrarà un Consell de Govern en què es portarà a aprovació lʼadaptació del calendari acadèmic per donar flexibilitat als centres i/o ensenyaments perquè puguin organitzar totes les activitats docents que sigui impossible de realitzar de manera no presencial, així com el document dʼorientacions i indicacions generals de funcionament de la docència per al període que resta fins a final de curs, que aprovarà prèviament la Comissió Acadèmica.

— En aquest marc dʼexcepcionalitat, també estem treballant per donar resposta a les diferents circumstàncies econòmiques dels estudiants i estem insistint a les autoritats competents perquè adoptin mesures excepcionals en el decret de preus de la Generalitat i en les condicions de la beca general del Ministeri.

Us informo, a més, que avui la Comissió Econòmica del Consell Social ha ratificat la resolució del rector, de 19 de març, que preveu que els rebuts de matrícula que no sʼhagin pogut satisfer durant el període de tancament dʼedificis i instal·lacions de la Universitat no generaran recàrrec, i que mentre duri la situació dʼalerta sanitària resten interromputs els processos vinculats a la suspensió temporal de drets de lʼestudiant per impagament de la matrícula. Així mateix, es reforça el programa BkUB per ajudar els estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Referent a aquesta qüestió, el termini per presentar sol·licituds, que finalitzava el 30 dʼabril, està suspès mentre duri lʼestat dʼalarma decretat pel Govern de lʼEstat en el RD 463/2020, de 14 de març. En funció del nombre de sol·licituds rebudes, sʼhabilitarà lʼincrement del crèdit disponible, dʼacord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat.

És voluntat de la UB continuar treballant de manera coordinada amb la resta dʼuniversitats catalanes en la presa de decisions que afectin la docència i lʼavaluació dels estudiants, per millorar i ajustar, en aquest nou context general, el conjunt de processos i estratègies de  lʼensenyament-aprenentatge en curs, així com la globalitat diversa dʼeines i recursos tecnològics de suport.

Vull seguir transmetent a tota la comunitat universitària un missatge de tranquil·litat. Ningú perdrà aquest curs universitari i els estudiants dels últims cursos es podran graduar.

Tot lʼequip de govern de la UB i els equips deganals seguiran treballant des de la corresponsabilitat i la coordinació per assegurar el mínim impacte dʼaquestes circumstàncies en els aprenentatges dels estudiants, per poder garantir lʼadquisició de les competències corresponents i la superació del curs acadèmic, sempre dins del corresponent marc legal que doni seguretat jurídica a les titulacions impartides.

 

Joan Elias
Rector


Barcelona, 3 dʼabril de 2020