Balanç de mandat en el primer Claustre virtual de la UB

A causa de la pandèmia, el Claustre es va celebrar, per primer cop en la seva història, en format virtual.
A causa de la pandèmia, el Claustre es va celebrar, per primer cop en la seva història, en format virtual.
Institucional
(16/07/2020)

Lʼexcepcional situació sanitària va fer que el Claustre de la Universitat de Barcelona sʼhagués de celebrar, ahir dimecres, 15 de juliol, en format virtual per primera vegada en la seva història. Bona part de la sessió, que va congregar 155 claustrals per videoconferència, es va centrar en lʼinforme del rector sobre les activitats més destacades de lʼequip de govern durant els darrers quatre anys, incloent-hi lʼactivitat desenvolupada durant el període de confinament i les accions programades de cara al nou curs i fins al novembre, data en què estan previstes eleccions al Rectorat. Lʼinforme va concloure amb la presentació de la primera fase del nou web institucional, que, inspirat en els principis dʼusabilitat, funcionalitat i simplicitat, millora lʼaspecte visual, el disseny i lʼaccessibilitat de continguts, i representa un pas important en el procés de transformació digital de la UB.

A causa de la pandèmia, el Claustre es va celebrar, per primer cop en la seva història, en format virtual.
A causa de la pandèmia, el Claustre es va celebrar, per primer cop en la seva història, en format virtual.
Institucional
16/07/2020

Lʼexcepcional situació sanitària va fer que el Claustre de la Universitat de Barcelona sʼhagués de celebrar, ahir dimecres, 15 de juliol, en format virtual per primera vegada en la seva història. Bona part de la sessió, que va congregar 155 claustrals per videoconferència, es va centrar en lʼinforme del rector sobre les activitats més destacades de lʼequip de govern durant els darrers quatre anys, incloent-hi lʼactivitat desenvolupada durant el període de confinament i les accions programades de cara al nou curs i fins al novembre, data en què estan previstes eleccions al Rectorat. Lʼinforme va concloure amb la presentació de la primera fase del nou web institucional, que, inspirat en els principis dʼusabilitat, funcionalitat i simplicitat, millora lʼaspecte visual, el disseny i lʼaccessibilitat de continguts, i representa un pas important en el procés de transformació digital de la UB.

Abans dʼiniciar la sessió, el rector va tenir un record pels membres de la comunitat UB i familiars que ens han deixat a causa de la COVID-19. També va agrair molt a tots els col·lectius (estudiants, PDI i PAS) lʼesforç que han fet per tal que la UB hagi continuat funcionant durant aquest període. Igualment, va expressar el seu agraïment a les persones que han estat en primera línia als hospitals universitaris, així com als voluntaris «que han treballat des del primer dia per superar aquesta pandèmia».
 
Accions més destacades del mandat

En lʼextens informe lliurat amb antelació als claustrals per a la seva anàlisi i posterior debat, el rector Joan Elias va remarcar nombroses accions dutes a terme en els diferents àmbits institucionals. En lʼàmbit acadèmic, per exemple, lʼinforme del rector es va referir al bon posicionament de la UB tant pel que fa al lloc destacat que ocupa en les preferències dels estudiants com per lʼalta qualitat acreditada de les titulacions, o per la línia ascendent en participació dels alumnes en les enquestes de graus i màsters.

També en docència va destacar les diferents accions desenvolupades en el marc del programa RIMDA, on sʼinclouen les accions del projecte RIMDA-Docència mixta, adreçat al suport i assessorament del conjunt del professorat davant els reptes que planteja el nou curs 2020-2021.

Respecte a lʼàmbit dels estudiants, lʼinforme va remarcar les millores en els canals de comunicació per a aquest col·lectiu (nou web Futurs i nou estand al Saló de lʼEnsenyament), les iniciatives per incentivar vocacions (Premis UB-Santander als millors treballs de recerca de batxillerat), els ajuts a lʼestudi (consolidació del programa bkUB i creació del programa Màster+ UB), o el foment de la participació, per mitjà, per exemple, del web del Consell de lʼAlumnat).

En recerca, lʼinforme va destacar lʼincrement de les convocatòries del programa Ramón y Cajal, el reforç a les candidatures UB per al programa ICREA, lʼaposta pel programa Beatriz Galindo, i lʼaprovació de lʼestratègia HRS4R per a una política de contractació dʼinvestigadors oberta, transparent i basada en mèrits. També es va assenyalar la millora en infraestructures i equipaments, lʼincrement del pressupost dels contractes programa transferits a facultats, instituts i centres de recerca, i altres actuacions vinculades a aliances com ara el projecte TORCH, vessant de recerca del CHARM-EU, o lʼelaboració del Codi dʼintegritat en la recerca.

Pel que fa a lʼàmbit de doctorat, lʼinforme va remarcar una política centrada en tres aspectes estratègics bàsics: la reorganització de lʼEscola de Doctorat (EDUB), la millora de la formació en aquest àmbit i la millora dels mecanismes de gestió del doctorat. Una de les iniciatives que sʼhan fet en aquest sentit ha estat aprovar la nova normativa del doctorat. Així mateix, el rector va esmentar lʼesforç requerit per mantenir el programa propi predoctoral, que ha passat a anomenar-se PREDOCS UB. També va fer referència a les actuacions de la UB en la política de ciència oberta, així com al posicionament de la Universitat en els rànquings internacionals.

En emprenedoria, algunes de les fites remarcades van ser la creació dels ajuts dʼimpuls a la innovació i els Tiquets dʼInnovació UB, posats en marxa recentment per estimular la contractació de grups de la UB per part dʼempreses i institucions.

En lʼàmbit de la igualtat i lʼacció social, lʼinforme va destacar la creació de la Comissió de Desenvolupament Sostenible i la creació de la Comissió dʼIgualtat de la UB, així com lʼelaboració dʼuna proposta del III Pla dʼigualtat, que en aquests moments està obert a un procés participatiu. També el nou impuls de la Universitat de lʼExperiència o la creació de lʼAteneu UB, el reforç dels lligams amb la Fundació Solidaritat UB, lʼimpuls del projecte UB Saludable i lʼorganització del cicle de Debats UB: Catalunya-Espanya.

Pel que fa als aspectes relacionats amb la cultura i el patrimoni, lʼinforme recull lʼelaboració del primer Pla integral per a la gestió, la preservació i lʼenriquiment del patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona, en el qual sʼemmarca la recuperació del so de les campanes del rellotge de lʼEdifici Històric, el 9 dʼabril de 2019, i la definició i classificació del patrimoni humà de la UB, iniciat amb el projecte Cartografia Humana de la Universitat de Barcelona. També en aquest àmbit lʼinforme recull la creació de la Comissió per a la Gestió Integral del Jardí Ferran Soldevila de lʼEdifici Històric.

Projecció i internacionalització van ocupar també un apartat en lʼinforme del rector, en què es va destacar, per exemple, la presidència des del 2018 de la comissió sectorial de la CRUE sobre internacionalització i cooperació; lʼestabliment dʼaliances amb altres universitats, com la UNIMED o la UIU, la permanència activa en la LERU, els intercanvis amb Àsia, i lʼestratègic projecte CHARM-EU. En aquest punt també es va destacar lʼevolució positiva de la mobilitat en els darrers anys, i el reforç de les estructures que donen suport a projectes internacionals.

Lʼobjectiu principal en matèria de política de professorat durant aquests quatre anys ha estat, segons assenyala lʼinforme, el disseny dʼestratègies per desenvolupar la plantilla: generar mecanismes per a lʼestabilització i per a la promoció, facilitar el relleu generacional i incorporar professorat nou. Com a resultat, aquestes estratègies han conduït a la renovació pràcticament dʼun terç de la plantilla del professorat permanent de la UB. 

Pel que fa a la complexa situació del professorat associat, una de les línies de treball ha estat la constitució dʼuna mesa de negociació que ha de permetre en els propers dos anys desenvolupar lʼanàlisi de lʼactivitat externa, lʼestudi dels mecanismes de promoció a lector i a agregat, o el plantejament de la definició dʼuna nova figura contractual.

En lʼàmbit del personal dʼadministració i serveis, les actuacions sʼhan dirigit a donar estabilitat, formació i una carrera professional al personal existent, així com a atraure talent, quan calgui, per millorar lʼeficàcia en la gestió. Relleu generacional i rejoveniment de plantilla, formació del PAS i mesures de conciliació de la vida familiar, personal i laboral han estat altres fites perseguides durant aquests anys. Des de la Gerència sʼha prestat també especial atenció a la reorganització de les administracions de centre i a potenciar les àrees transversals.

Altres aspectes detallats pel rector són els relacionats amb el desenvolupament de mesures dirigides al bon govern. En aquest àmbit sʼha aprovat el Reglament general dʼeleccions de la Universitat de Barcelona i el seu desplegament. Recentment, també sʼha creat la Comissió per a la Implantació de la Votació Electrònica, amb la idea que sʼincorpori amb caràcter general en les eleccions del maig del 2021.

La millora de lʼexperiència de lʼalumnat i els treballadors de la UB, lʼexcel·lència operativa, i lʼimpuls i la promoció de la cultura de les dades i de lʼagilitat són els tres eixos sobre els quals han girat les mesures aplicades durant aquest mandat en transformació digital

Les línies estratègiques en lʼàmbit de lʼeconomia han estat incrementar el finançament de la UB i establir una política econòmica orientada a fixar criteris dʼeficiència i equitat. Això ha cristal·litzat en la reforma del finançament dels departaments, les facultats i les administracions de centre, la captació de recursos públics i privats, i lʼimpuls del projecte Fundraising. 

El rector va tancar lʼinforme amb un repàs a les accions dutes a terme en lʼàmbit de la comunicació, centrades en la promoció del professorat de la UB en els mitjans de comunicació, així com en el reforç de la comunicació interna. Altres projectes destacats són lʼapp Soc UB i la renovació del web de la Universitat de Barcelona, la primera fase del qual sʼimplementarà el dilluns 20 de juliol. El nou web va ser presentat als membres del Claustre pel vicerector de Comunicació, Francisco Esteban, i el delegat del rector per a la comunicació digital, Enric Prats.

La UB durant lʼalerta sanitària

Una part important de lʼinforme estava dedicada a les accions dutes a terme durant la crisi sanitària de la COVID-19. Així, el rector va explicar com, per tal de fer lʼadaptació a una docència remota, sʼhan posat a disposició del professorat materials dʼorientació i informació dels diversos recursos disponibles, i sʼha fet formació en noves eines tecnològiques. Igualment, durant aquest període sʼhan facilitat ajuts als estudiants a través del programa de nova creació Connecta UB, adreçat a mitigar la bretxa digital.

Durant la pandèmia, la UB ha fabricat i donat una gran quantitat de material de protecció (mascaretes, bates, peücs, viseres, guants, principalment) a diversos hospitals, especialment lʼHospital Clínic i lʼHospital Universitari de Bellvitge. La unitat Farmatec UB també ha gestionat i produït solució hidroalcohòlica per a hospitals.

En un altre ordre dʼaccions, sʼha elaborat un procediment extraordinari per presentar tesis en línia que ha permès la lectura de 86 tesis, i sʼhan incorporat noves eines digitals per facilitar la docència, com ara la plataforma BB Collaborate.

El rector va recordar igualment el protocol dʼactuació davant la pandèmia i els plans de desescalada i de contingència que sʼhan elaborat. En lʼàmbit econòmic, va anunciar la inversió dʼ1,8 milions dʼeuros per a lʼadquisició dʼordinadors portàtils, que complementaran el fons de 500.000 euros per a la renovació de material audiovisual, per afrontar en millors condicions el primer semestre del curs 2020-2021. Finalment, va afirmar que actualment es preveu que la pandèmia tingui a la UB un impacte negatiu de 25 milions dʼeuros.

Torn de paraules 

En el torn de paraules hi va haver agraïments per la feina realitzada per lʼequip de govern durant aquest mandat, també a tota la comunitat universitària per lʼesforç i el compromís envers la UB durant la situació de pandèmia. Sʼhi van fer diverses preguntes i comentaris, principalment sobre qüestions com el material tecnològic de la UB, lʼenvelliment del PDI, el pes del professorat associat en el conjunt de la plantilla, el III Pla dʼigualtat, el posicionament de la Universitat envers la situació social i política del país i el nou web presentat al mateix Claustre.
 
Punts a aprovació 

El Claustre també va ratificat el nou model de dimensionament dels vicedeganats de les facultats de la UB aprovat en Consell de Govern el 27 de febrer, així com la modificació del Reglament general dʼeleccions de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Claustre Universitari de lʼ11 de novembre de 2019. Els membres claustrals també van ser informats sobre la Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters.