La Universitat de Barcelona ja disposa del manual dʼestil que regula lʼaplicació de la nova marca

Representació de l'escut de la ciutat de Barcelona als primers documents de l'Estudi General.
Representació de l'escut de la ciutat de Barcelona als primers documents de l'Estudi General.
Institucional
(21/10/2015)

El 8 dʼoctubre passat, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar el nou manual de normes gràfiques de la Universitat. El 25 de juny, el publicista Lluís Bassat havia presentat una proposta de marca al Consell de Govern i, a finals de juliol, el rector, Dídac Ramírez, va confirmar el canvi de logotip, amb lʼobjectiu de recuperar lʼescut de la Universitat, que ha estat actualitzat amb la bandera de Barcelona, i accentuar els lligams amb la ciutat. El nou logotip també incorpora el text «Libertas perfundet omnia luce» (La llibertat ho omple tot de llum).

Representació de l'escut de la ciutat de Barcelona als primers documents de l'Estudi General.
Representació de l'escut de la ciutat de Barcelona als primers documents de l'Estudi General.
Institucional
21/10/2015

El 8 dʼoctubre passat, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar el nou manual de normes gràfiques de la Universitat. El 25 de juny, el publicista Lluís Bassat havia presentat una proposta de marca al Consell de Govern i, a finals de juliol, el rector, Dídac Ramírez, va confirmar el canvi de logotip, amb lʼobjectiu de recuperar lʼescut de la Universitat, que ha estat actualitzat amb la bandera de Barcelona, i accentuar els lligams amb la ciutat. El nou logotip també incorpora el text «Libertas perfundet omnia luce» (La llibertat ho omple tot de llum).

El nou document regula lʼaplicació de la nova marca a tots els elements de comunicació de la Universitat de Barcelona, ja sigui papereria o suports de comunicació.

A dia dʼavui, ja sʼha completat la primera fase de desplegament de la nova imatge corporativa a les principals aplicacions de lʼentorn digital de la Universitat de Barcelona: el web i les xarxes socials. Els perfils a Twitter i Instagram també han canviat el nom dʼusuari, en concordança amb la nova marca. Ara, lʼusuari de la Universitat de Barcelona és @UniBarcelona.

 

Evolució històrica de la marca de la Universitat de Barcelona

Des de la fundació de la Universitat de Barcelona, lʼany 1450, fruit del privilegi concedit per Alfons el Magnànim, la marca de la institució ha anat canviant. En els seus orígens, la Universitat de Barcelona feia servir lʼescut de la ciutat en els documents oficials. Lʼany 1714, en finalitzar la Guerra de Successió, la Universitat de Barcelona sʼha de traslladar forçosament a Cervera. En aquell període, els segells i lʼescut de la Universitat es configuren a partir de la imatge de la patrona, la Immaculada, amb el lema «Mirabilis facta est scientia tua ex me» (El teu coneixement meravellós mʼha fet admirable).

Lʼany 1836, es restableix la Universitat Literària de Barcelona. Sis anys després, es tanca la Universitat de Cervera. El Reial decret de 1850, durant el regnat dʼIsabel II, dictamina que aparegui el lema «Perfundet omnia luce» i la representació del sol a les insígnies de les universitats espanyoles. La Llei Moyano, de 1857, crea el Districte Universitari de Barcelona. Arran dʼaquest fet, es crea lʼescut, que pot aparèixer amb corona i llorer o sense. Aquest escut és el que ha sobreviscut fins a lʼactualitat.

Durant la II República, es creen nous segells que recorden lʼescut de la ciutat, recollits a les memòries i altres documents institucionals, tot i que lʼescut del Districte Universitari continua present.

La finalització de la Guerra Civil, lʼany 1939, comporta una tornada als antics símbols de la Immaculada fins al 1969, quan el rector Fabian Estapé recupera lʼescut del Districte Universitari. El rector Josep Maria Bricall va recuperar lʼany 1986 la paraula «libertas» a lʼescut del Districte Universitari que el rector Bosch i Gimpera ja havia incorporat al lema lʼany 1934.

El 1989, durant el mandat del rector Bricall, sʼafegeix una nova marca, composta per un símbol que representa lʼedifici de la seu central de la Universitat de Barcelona, lʼedifici dʼElies Rogent de plaça Universitat, i un nou logotip, el text «Universitat de Barcelona» en tipografia Times New Roman. Cinc anys després, es crea un nou símbol format per dues boles blaves amb les sigles UB, que sʼutilitza en combinació amb lʼanterior marca a partir de 1998, ja en el rectorat dʼAntoni Caparrós. Lʼescut històric sʼaplica a la papereria del Rectorat.

Tretze anys més tard, el 2011, el rector Dídac Ramírez incorpora la penúltima evolució de la marca, composta per tres elements bàsics: el logotip, el símbol —que són les dues boles blaves de la UB— i la representació de lʼEdifici Històric.

Podeu consultar el nou manual dʼestil i descarregar-vos les aplicacions de la nova marca a través dʼaquest enllaç.